Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onyedinci Daire

Esas No : 2015/881

Karar No : 2015/83

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Eskişehir Valiliği

Karşı Taraf (Davacı) : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti :Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 31/03/2011 gün

ve E:2010/948; K:2011/325 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Arif Yüzer

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması

gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince dosyanın tekemmül

ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar

verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kırmızıtoprak Mahallesi, …

pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerine dört adet reklam panosu

konulmak suretiyle 48,00 metrekarelik kısmının işgali nedeniyle

01/02/2007-09/06/2010 dönemi için 16.800,00 TL ecrimisil istenilmesine

ilişkin 06/08/2010 günlü ve 4741 sayılı ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin

iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, dava konusu alanın yol vasfında olduğu, 3194

sayılı İmar Kanunu‘nun 11. maddesine göre, Hazine tarafından bedelsiz terk

edilerek tapu kaydının buna göre terkin edilmesi gerektiği, tapu sicillerinin

doğru ve güvenli tutulmasının kamu düzeninden doğan bir sorumluluk

olduğu, söz konusu yerin tapuda Hazineye ait arsa olarak görünmesinin

bağlayıcı olmadığı, ayrıca 5216 sayılı Kanun‘un 7/g maddesine göre; yetki

alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, bakım ve onarımını

sağlamak, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını

belirlemek, büyükşehir belediyesinin görevleri arasında olduğundan, bu

yasal görev yerine getirilirken, hazine arazisinin işgal edildiğinden bahisle

davalı Belediyenin fuzuli şagil sayılamayacağı ve ecrimisil istenemeyeceği,

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı Eskişehir Valiliği tarafından, mahkeme kararının temyizen

incelenerek bozulması istenilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75`nci maddesinde ; Devletin

özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait

taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu

Kanun`un 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, takdir ve tespit

edilecek ecrimisil isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için Hazinenin

işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin

kusurunun aranmayacağı hükmüne yer verilmiş, Hazine Taşınmazlarının

İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; Devletin hüküm ve

tasarrufu altındaki yer: "Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin

hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yer" olarak tanımlanmış, 4721

sayılı Türk Medenî Kanunu‘nun 715. maddesinde ise, sahipsiz yerler ile

yararı kamuya ait malların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu

kuralına yer verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 11. maddesinde; "İmar planlarında;

meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal

gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel

Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri

ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait

harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve

arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı

ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir

alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin

edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç

yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve

ödeme şekli taraflarca tespit olunur. Bu suretle maledilen arazi ve arsalar

belediye veya özel idare tarafından satılamaz ve başka bir maksat için

kullanılamaz. Bu hususta tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli şerh

konur. " hükmü düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; mülkiyeti Hazineye ait Eskişehir İli,

Odunpazarı İlçesi, Kırmızıtoprak Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel

sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kısmen futbol

sahası kısmen yol olduğu, yola isabet eden alan üzerine reklam panoları

konulmak suretiyle 48 metrekarelik kısmının davacı Belediye tarafından

işgal edildiğinin tespiti üzerine davalı İdare tarafından davaya konu ecrimisil

düzeltme ihbarnamesinin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Anılan kanun hükümleri uyarınca, yararı kamuya ait olan yolların ve

kaldırımların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, bu nitelikteki

alanların fuzulen işgal edilmesi halinde Hazine tarafından ecrimisil

istenilebileceği açıktır.

Bu durumda, mahkemece gerek duyulması halinde yapılacak keşif

ve bilirkişi incelemesi ile tahakkuk ettirilen ecrimisil bedelinin hukuka

uygunluğu araştırılarak neticesine göre bir karar verilmesi gerekirken, davacı

Belediyenin fuzuli şagil sayılamayacağı ve ecrimisil istenemeyeceği

gerekçesiyle işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuka uyarlık

bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; İdare Mahkemesinin temyize konu kararının

bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye

gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde

kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 19/02/2015 tarihinde oybirliği

ile karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_04_2016_115406.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.