2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nun 89`uncu maddesinde yer alan harcamalara katılma payının bina ve arsalarda vergi değerinin %2`sini geçemeyeceğine dair yasa hükmüne aykırı şekilde %2`den fazla miktarda yol harcamalarına katılma payının tahakkuk ettirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas No : 2011/8950

Karar No : 2014/8357 

 

Temyiz İsteminde Bulunan :

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : Uşak Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özet : Davacı adına, taşınmazına asıl ve yan cephesi

bulunan iki ayrı sokakta yapılan yol çalışmasından dolayı 2010 yılı için tarh

edilen yol harcamalarına katılma payının kaldırılması istemiyle açılan davayı

reddeden Manisa Vergi Mahkemesi‘nin 14/09/2011 tarih ve E:2011/83,

K:2011/763 sayılı kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması

istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin

reddi gerektiği yolundadır.

Tetkik Hakimi G. Yelda Ayazma‘nın Düşüncesi : İleri sürülen

iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını

gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği

düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği

görüşüldü:

Uyuşmazlıkta, davacının sahibi olduğu gayrimenkulünün ön cephesi

ile yan cephesinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle ön cephe için emlak

vergisi değerinin % 2 si oranında yan cephesi için ise bunun yarısı oranında 

tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının kaldırılması istemiyle

açılan davayı; davacının her iki sokaktan yararlandığı ve her iki sokakta da

yol çalışması yapıldığı ve emlak vergisi değerine göre belirtilen ölçülere

uygun olarak davacı adına tarh olunan katılma payında yasaya aykırılık

görülmediği gerekçesiyle reddeden mahkeme kararının bozulması

istenilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‘nun 86. maddesinde;

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yeni yol açılması,

mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi,

kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım

haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların

da parke, beton veya asfalta çevrilmesi, mevcut kaldırım veya parkelerin

sökülüp yeniden düzenlenmesi şeklinde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi

tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması

dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol

Harcamalarına Katılma Payı alınacağı, iki veya daha fazla yol kenarında

bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen tam payın

tam, diğer yollara ait payın ise yarım pay olarak hesaplanacağı, 89.

maddesinde ise; harcamalara katılma payının, bir program dahilinde veya

istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla

yapılan giderlerin tamamı olduğu, ancak bu tür hizmet giderlerinin

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve

yayımlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamayacağı, bu

tutarlardan devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak

bağış ve yardımlar ve istimlak bedellerinin indirileceği, harcamalara katılma

payının bina ve arsalarda vergi değerinin %2‘sini geçemeyeceği belirtilmiştir.

Olayda davacının Uşak ili Merkez İlçesi, Aybey Mahallesi Yurt

Sokak … ada … parselde kayıtlı taşınmazına ön cephesi olan Eğri Sokak ile

yan cephesi olan Yurt Sokakta 2010 yılında yapılan yol çalışması nedeniyle;

Eğri Sokak için taşınmazın emlak vergisi değerinin ( 478.339,96 TL) %2‘si

olan 9.566,829 TL, yan cephesi olan Yurt Sokak için ise 9.566,829 TL nin

yarısı oranında 4.783,414 TL yol harcamalarına katılma payı hesaplanmış

olup, bu iki cephe için hesaplanan katılma paylarının toplamı olan

14.350,243 TL nin taşınmazın emlak vergisine esas değerinin %2 sini

geçerek %3,3 üne ulaştığı görülmektedir.

Bu durumda, davacı adına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu‘nun

89. maddesinde yer alan harcamalara katılma payının bina ve arsalarda vergi

değerinin % 2‘sini geçemeyeceğine ait yasa maddesine aykırı şekilde % 2

den fazla miktarda yol harcamalarına katılma payının tahakkuk 

ettirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı anlaşıldığından, katılma payı

taahhukunun bu yönden de değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken

davanın reddine karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne, Manisa Vergi

Mahkemesi‘nin 14.09.2011 tarih ve E:2011/83, K:2011/763 sayılı kararının

bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın

düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 18/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar

verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_04_2016_115406.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.