Doğal çevre özellikleriyle uyumlu olmayan, halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak temel stratejilerden yoksun olan, aidiyet duygusu oluşturabilecek bir doku yaratmayan, yerinden etme ve soylulaştırma sorunları yaratacak olan, bölgenin fiziksel çevresiyle olan ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile uyumlu olmayan ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine uygun olmayan Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları belirlenen alanın "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas No : 2012/1202

Karar No : 2015/2503

 

 

Davacı :

Davalılar : 1- Başbakanlık

Vekili : … - Hukuk Hizmetleri Başkanı

 … - Hukuk Müşaviri

 2- İçişleri Bakanlığı

Vekili : … - 1. Hukuk Müşaviri Yardımcısı

 3- Hemşin Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Davanın Özeti : Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları

belirlenen alanın "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı"

olarak belirlenmesine ilişkin 27.12.2011 tarihli, 2011/2653 sayılı Bakanlar

Kurulu kararının iptali istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak

açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Savcısı : Özlem Şimşek

Düşüncesi : Dava, Rize İli, Hemşin İlçesi‘nde bulunan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın "Hemşin Kentsel

Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin olan ve 

11.01.2012 günlü, 28170 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 27.12.2011

günlü, 2011/2653 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Hemşin İlçesi‘nin eski yerleşim yeri

olduğu, günün ihtiyaçlarına cevap veremeyecek bir yapılanmaya sahip

olduğu, gerek binalar gerekse altyapı bakımından son derece yetersiz ve

estetik olarak da olumsuz bir görüntü sergilediğinden bahisle Hemşin İlçe

Merkezi‘nde halihazırda fiziksel olarak yıpranmış, fonksiyonunu yitirmiş,

köhneleşmiş bir yapılaşma altında bulunan kentsel yenileme alanının

tasfiyesi ve bu alanda kentsel yenileme projesinin gerçekleştirilebilmesi

amacıyla Hemşin Belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 7 hektar yüzölçümlü

alanda Rize İli, Hemşin Belediyesi, İlçe Merkezi, Kentsel Gelişim ve

Dönüşüm Projesi öngörüldüğü, Hemşin Belediye Başkanlığı ile Toplu

Konut İdaresi Başkanlığı arasında projenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla

protokol imzalandığı, Proje kapsamında kamu taşınmazlarının olması

nedeniyle İçişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen talebin değerlendirilmesi

sonucu da dava konusu 27.12.2011 tarih ve 2011/2653 sayılı Bakanlar

Kurulu kararı ile Rize İli, Hemşin İlçesi‘nde bulunan ve ekli kroki ile listede

sınır ve koordinatları gösterilen alanın "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve

Gelişim Proje Alanı" olarak ilan edildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının kentsel dönüşüm ilke ve

esasları ile şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun

olup olmadığının incelenmesi amacıyla Danıştay Altıncı Dairesince yerinde

yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda özetle

ve sonuç olarak;" Tapu kayıtlarına göre Hemşin İlçesinin mevcut yerleşim

alanının 3 hektarın altında olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı

sınırının ise takribi olarak 7 hektar büyüklüğünde bir alanı kapsadığı,

Hemşin İlçe merkezinde kıyı boyunca devam eden mevcut

yapılaşma dokusu içerisinde kültürel miras niteliğini koruyan kimi yapıların

yer aldığı, yamaçlarda ise geleneksel mimari doku örnekleri yanı sıra bölgeye

özgü Serenden tipi yapıların yer aldığı, kentsel dönüşüm ve gelişim proje

alanı sınırları içerisine giren bölgenin yoğun bir yeşil bitki örtüsü ile kaplı

olduğu, Proje‘nin Hemşin İlçe merkezi içerisinde toplam 75 yapının

yıkılmasını içerdiği ve yerine yaklaşık 7 hektarlık bir alan içerisinde 176 adet

farklı büyüklükte konut, 48 adet dükkân ve 1 adet motel inşaatını

öngördüğü, gerçekleştirilmek istenen mimari dokunun mevcut topografya

ve bitki örtüsü üzerinde dönüştürücü bir müdahale içerecek olmasının proje

kesitlerinden okunabildiği, Proje Alanı‘na ilişkin mimari projeler

incelendiğinde; dönüşüm alanı sınırlarının Ortaköy Mahallesi‘nin tamamına

yakınını kapsaması nedeniyle Hemşin İlçe merkez fonksiyonlarının tümünü 

içerdiği, ancak bir yerleşim merkezinin sahip olması gereken işlevsel

çeşitliliği açısından konut, ticaret, otopark, yeşil alan ve turizm (motel)

fonksiyonları haricinde hiçbir kentsel hizmet (eğitim, sağlık, sosyo-kültürel

tesis, dini tesis vb.) öngörüsünde bulunulmadığı, alana özel olarak

geliştirilmek istenen yaşam çevresinin bir yerleşim merkezi tasarımından

ziyade bir konut sitesi tasarımı olarak işlevlendirildiği, Proje kapsamında

yıkılması hedeflenen toplam 75 yapı içerisinde kültürel miras niteliği taşıyan

sivil mimari örneklerin bulunması ve mevcut kent merkezi yapılaşma

düzeninin cephe düzenlemesi ve strüktürel onarım türü bir sağlıklaştırma

müdahalesine konu edilmeyerek bütünsel bir mekânsal doku olarak

korunmadığı, hazırlanan proje özelliklerinin gerek yapılaşma nizamı, gerek

yapılaşma oranı itibariyle doğal çevre özellikleri ile uyumlu olmadığı, bu

yönüyle "sürdürülebilir kentsel dönüşüm" ve şehircilik ilkelerine uygun

olmadığı, Proje sınırları içerisinde salt mekânsal düzenlemeler ve işlevsel

öneriler geliştirildiği ancak yerel halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasını

sağlayacak temel stratejilerden yoksun olunduğu, bu yönüyle KENTGES

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023) hedef,

strateji ve eylem çerçevesine, "sürdürülebilir kentsel dönüşüm" ilkelerine ve

planlama esaslarına uygun olmadığı, bölgenin fiziksel çevresiyle olan ilişkisi,

niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile

uyumlu olmadığı, alanın çöküntüleşme/köhneleşme düzeyine ilişkin hiçbir

nesnel ve bilimsel veri bulunmaması; alanda gerçekleştirilmek istenen

dönüşüm sürecini yönlendirecek strateji, politika ve müdahale biçimlerinin

alan özelliklerine göre tanımlanmamış olması; dönüşüm alanı sınırlarının

planlamada bütünlük ilkesi ile çelişmesi; dönüşüm alanı büyüklüğünün tüm

kentin yıkımını içermesi nedeniyle sürdürülebilir kentsel dönüşüm ilkeleri ile

tutarlı olmaması; alanın uygulama imar planı ile uyum sağlanmadan ilan

edilmiş olması ve kent bütününde yaratacağı etkilerin nesnel verilere

dayanmamasından kaynaklı olumsuz sonuçlar doğuracak olması açılarından

dönüşüm gerekçesine, imar mevzuatına, KENTGES 10 no.lu hedef

çerçevesine ve kamu yararına uygun olmadığı, proje önerilerinin herhangi

bir nüfus projeksiyonuna dayanmadığı gibi 360 kişilik ilave nüfusun hangi

parametreler çerçevesinde öngörüldüğünün ve büyüyen nüfusun ihtiyacı

olan hangi ilave sosyal ve teknik altyapı hizmetleri getirildiğinin de ortaya

konulmadığı ..." hususlarına yer verilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin bilirkişi raporundaki

belirlemelerle birlikte değerlendirilmesinden, Rize İli, Hemşin Belediyesi,

İlçe Merkezi, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi‘nin bölgenin fiziksel

çevresiyle olan ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve 

potansiyelleri ile uyumlu olmadığı ve planlama esasları ile şehircilik

ilkelerine uygun bulunmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu

27.12.2011 tarih ve 2011/2653 sayılı Bakanlar Kurulu kararında hukuka

uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Bakanlar Kurulu kararının iptali

gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sedef Polat TÜRKDOĞAN

Düşüncesi : Dairemizce mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi

incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ile dosyadaki bilgi ve

belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, bölgenin fiziksel çevresiyle olan

ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile

uyumlu olmayan ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine uygun olmayan

Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları belirlenen alanın "Hemşin

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin

dava konusu 27/12/2011 tarihli, 2011/2653 sayılı Bakanlar Kurulu

kararında hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin

açıklamaları dinlendikten ve dosyaki belgeler incelendikten sonra işin gereği

görüşüldü :

Dava, Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları belirlenen

alanın "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak

belirlenmesine ilişkin 27.12.2011 tarihli, 2011/2653 sayılı Bakanlar Kurulu

kararının iptali istemiyle açılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun (5998 sayılı Kanun`un 1`inci

maddesiyle değişik) 73. maddesinde: ‘‘Belediye, belediye meclisi kararıyla;

konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu

hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları

oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin

tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler

almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir

alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için

yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu

alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır.

Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel

dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi

Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın;

üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı

yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en

çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının

takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan

az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm

alanı olarak belirlenebilir.‘‘ kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve

ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları belirlenen alanın 5393 sayılı

Belediye Kanunu`nun 73. maddesi uyarınca "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve

Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin 27.12.2011 tarihli,

2011/2653 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle bakılan davanın

açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemlerin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve

kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi amacıyla 08.10.2012

tarihli Dairemiz kararı üzerine 04.07.2013 tarihinde naip üye … niyabetinde

Prof. Dr. …, Doç. Dr. … ve Doç. Dr. …‘dan oluşan bilirkişi kurulunun

katılımıyla yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmıştır.

Bilirkişi kurulu; kendilerine yöneltilen sorular çerçevesinde

düzenledikleri raporda özetle,

Tapu kayıtlarına göre Hemşin İlçesinin mevcut yerleşim alanının 3

hektarın altında olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı sınırının ise

takribi olarak 7 hektar (70 dönüm) büyüklüğünde bir alanı kapsadığı,

Hemşin İlçe merkezinde kıyı boyunca devam eden mevcut

yapılaşma dokusu içerisinde kültürel miras niteliğini koruyan kimi yapıların

yer aldığı, yamaçlarda ise geleneksel mimari doku örnekleri yanı sıra bölgeye

özgü Serenden tipi yapıların yer aldığı, kentsel dönüşüm ve gelişim proje

alanı sınırları içerisine giren bölgenin yoğun bir yeşil bitki örtüsü ile kaplı

olduğu, merkezde konumlanan yapıların hemen arkasında çay bahçelerinin

bulunduğu, en üst kotlarda ise orman dokusunun yer aldığı, Hemşin

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projesinin Hemşin İlçe merkezi

içerisinde toplam 75 yapının yıkılmasını içerdiği ve yerine yaklaşık 7

hektarlık bir alan içerisinde 176 adet farklı büyüklükte konut, 48 adet

dükkân ve 1 adet motel inşaatını öngördüğü, dava konusu proje alanında

gerçekleştirilmesi amaçlanan konut birimlerinin 3 katlı ve 3 farklı tip mimari

proje şeklinde tasarlandığı, kentsel dönüşüm projesi ile gerçekleştirilmek

istenen mimari dokunun mevcut topografya ve bitki örtüsü üzerinde

dönüştürücü bir müdahale içerecek olmasının proje kesitlerinden

okunabildiği, kentsel dönüşüm projesi kapsamında başlanan 

kamulaştırmalarda 59 adet parselin kamulaştırma işlemlerinin Ağustos 2013

tarihi itibariyle tamamlandığı ve 46 adet parselin ise kamulaştırma

davalarının açıldığı, dönüşüm alanı içerisinde kamu mülkiyetinde 19 adet

parselin bulunduğu, toplam kamu mülkiyetinde olan parsel alanının 16.287

m² olduğu, dönüşüm alanının "Rize İli Hemşin İlçesi Kentsel Dönüşüm

Projesi Ön Jeolojik Etüt Raporu"na göre çok az bir kısmının jeolojik ve

topografik sakıncalı alan sınırlarında ve çok az bir kısmının da taşkın sahası

sınırlarında kaldığı, proje alanında üst ölçekli plan olarak yalnızca 1/100.000

ölçekli Rize Çevre Düzeni Planının bulunduğu, bu planda Hemşin kentsel

yerleşiminin (açık sarı renk ile gösterilen) "Bölgeye Özgü Ürün Alanı"

kullanım kararı ve (koyu yeşil ile gösterilen) "Orman Alanı" kullanım kararı

ile çevrili olduğu, dava konusu "Rize İli Hemşin Belediyesi İlçe Merkezi

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı"na ilişkin mimari projeler

incelendiğinde dönüşüm alanı sınırlarının Ortaköy Mahallesinin tamamına

yakınını kapsaması nedeniyle Hemşin İlçe merkez fonksiyonlarının tümünü

içerdiği, ancak bir yerleşim merkezinin sahip olması gereken işlevsel

çeşitliliği açısından konut, ticaret, otopark, yeşil alan ve turizm (motel)

fonksiyonları haricinde hiçbir kentsel hizmet (eğitim, sağlık, sosyo-kültürel

tesis, dini tesis vb.) öngörüsünde bulunulmadığı, bu noktada, 1990 yılında

başlayan imar planlama sürecinin Hemşin İlçesinin yerel ölçekte kalkınması

hedefi önündeki engelleri tespit etmek ve belirli mekânsal-ekonomiktoplumsal

stratejiler geliştirerek aşmak bir yana, yerleşimin "merkez"

niteliğini tehdit edici bir niteliğe indirgenmeye çalışıldığı, kentsel dönüşüm

ve gelişim alanına özel olarak geliştirilmek istenen yaşam çevresinin bir

yerleşim merkezi tasarımından ziyade bir konut sitesi tasarımı olarak

işlevlendirildiği, bu kapsamda dava konusu işlemin "kentte yer alan tüm

kullanımların dağılımı açısından, kentsel işlevlere yetecek büyüklükte ve

sayıdaki araziyi, gelecekteki nüfusu ve gereksinimleri göz önünde tutarak

ayırmak hedefi" açısından planlama esaslarına uygun olmadığı, "Rize İli

Hemşin Belediyesi İlçe Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"

kapsamında yıkılması hedeflenen toplam 75 yapı içerisinde kültürel miras

niteliği taşıyan sivil mimari örneklerin bulunması ve mevcut kent merkezi

yapılaşma düzeninin cephe düzenlemesi ve strüktürel onarım türü bir

sağlıklaştırma müdahalesine konu edilmeyerek bütünsel bir mekânsal doku

olarak korunmamasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek

Kurulu`nun 05.11.1999 tarih ve 662 sayılı İlke Kararına, Kentleşme Şurası

2009 ilkesel çerçevesine ve planlama esaslarına uygun olmadığı, dava

konusu işlem kapsamında hazırlanan proje özelliklerinin gerek yapılaşma

nizamı, gerek yapılaşma oranı itibariyle doğal çevre özellikleri ile uyumlu 

olmadığı, bu yönüyle "sürdürülebilir kentsel dönüşüm" ve şehircilik

ilkelerine uygun olmadığı, "Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"

sınırları içerisinde salt mekânsal düzenlemeler ve işlevsel öneriler

geliştirildiği ancak yerel halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak

temel stratejilerden yoksun olunduğu, bu yönüyle KENTGES Bütünleşik

Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023) hedef, strateji ve

eylem çerçevesine, "sürdürülebilir kentsel dönüşüm" ilkelerine ve planlama

esaslarına uygun olmadığı, proje kapsamında benimsenen tasarım

ilkelerinin, tasarımda çeşitlilik ilkesinin kullanılmaması sebebiyle "mekânı

yere dönüştürücü" ve aidiyet duygusu oluşturabilecek bir doku yaratmaması

ve paydaşların dönüşüm sonrası oluşturulacak çevrede yaşama maliyetlerini

karşılayabilecekleri bir hedef kitleye hitap etmemesinin yerinden etme ve

soylulaştırma sorunları yaratacak olması nedenleriyle şehircilik ilkelerine

uygun olmadığı, bölgenin fiziksel çevresiyle olan ilişkisi, niteliği ve yer

seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile uyumlu

olmadığından dolayı planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine uygun

olmadığı, "Rize İli Hemşin Belediyesi İlçe Merkezi Kentsel Dönüşüm ve

Gelişim Proje Alanı"nın yasal mevzuatın ‘eskiyen kent kısımlarının yeniden

inşa edilmesi ve restorasyonu` hükmüne uygun gerçekleştirilmek

istenmesine karşın, alanın çöküntüleşme/köhneleşme düzeyine ilişkin hiçbir

nesnel ve bilimsel veri bulunmaması; alanda gerçekleştirilmek istenen

dönüşüm sürecini yönlendirecek strateji, politika ve müdahale biçimlerinin

alan özelliklerine göre tanımlanmamış olması; dönüşüm alanı sınırlarının

planlamada bütünlük ilkesi ile çelişmesi; dönüşüm alanı büyüklüğünün tüm

kentin yıkımını içermesi nedeniyle sürdürülebilir kentsel dönüşüm ilkeleri ile

tutarlı olmaması; alanın uygulama imar planı ile uyum sağlanmadan ilan

edilmiş olması ve kent bütününde yaratacağı etkilerin nesnel verilere

dayanmamasından kaynaklı olumsuz sonuçlar doğuracak olması açılarından

dönüşüm gerekçesine, imar mevzuatına, KENTGES 10 no.lu hedef

çerçevesine ve kamu yararına uygun olmadığı, ülkemizin kentleşme ve imar

vizyonunu ortaya koyan ve 4.11.2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete`de

yayımlanan KENTGES belgesinde, kentsel dönüşüm sürecinin ve nihai

fiziki koşulların oluşturulmasında gözetilmesi gerektiği belirtilen 10.1.1,

10.1.2. 10.2.1 ve 10.2.2. no.lu eylemlerden; a) Mekân kalitesine ilişkin

göstergelerin oluşturulmadığı, b) Plan hiyerarşisinin gerektirdiği uyumun

sağlanmadığı, c) Etkilenen grupların analizi, hak ve sorumluluklarının

belirlenmediği, d) Katılım süreçlerine ilişkin mekanizmaların geliştirilmediği;

hazırlanan mimari proje özelliklerinin gerek yapılaşma nizamı, gerek

yapılaşma oranı itibariyle doğal çevre özellikleri ile uyumlu olmadığı, bu 

hususun "Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun" kapsamında tanımlanan kültürel çevre ve peyzaj

bütünlüğünün korunması ilkesini zedelediği, kentsel dönüşüm alanında

gerçekleştirilmek istenen dönüşüm sürecini yönlendirecek strateji, politika

ve müdahale biçimlerinin alan özelliklerine göre tanımlanmamış olduğu,

Hemşin yerleşim dokusunun yamaçlarda ayrık düzende, geleneksel yapıların

ve içerisinde Serenden tipi yapı örneklerinin ve kıyı boyunca bitişik nizam

geleneksel ticaret alanının yer aldığı, içerisinde tescile değer kültürel miras

örneklerini barındıran, bunun yanı sıra çay bahçelerine, orman dokusuna ve

nitelikli bir doğal peyzaja sahip bir yerleşim olarak farklı alt bölgelere

ayrılabilecek bir doku sergilemesi nedeniyle alt bölgelere yönelik farklı

politika, strateji ve müdahalelerin geliştirilmesinin araştırılmamış olduğu,

dava konusu alana ilişkin 1/500 ölçekli Vaziyet Planının yürürlükte olan

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararları ile örtüşmediği, proje

önerilerinin herhangi bir nüfus projeksiyonuna dayanmadığı gibi 360 kişilik

ilave nüfusun hangi parametreler çerçevesinde öngörüldüğünün ve büyüyen

nüfusun ihtiyacı olan hangi ilave sosyal ve teknik altyapı hizmetleri

getirildiğinin de ortaya konulmadığı tespitleri ile Rize İli Hemşin Belediyesi

İlçe Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin bölgenin fiziksel

çevresiyle olan ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve

potansiyelleri ile uyumlu olmadığı ve bu yönüyle planlama esaslarına ve

şehircilik ilkelerine uygun olmadığı kanaatine ulaşıldığı belirtilmiştir.

Bilirkişi raporu Dairemizce karara esas alınabilecek nitelikte

görülmüş olup, rapora yönelik yapılan itirazlar, raporu kusurlandırıcı

mahiyette bulunmamıştır.

Bu durumda, bilirkişi raporunun ve dosyada yer alan bilgi ve

belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, bölgenin fiziksel çevresiyle olan

ilişkisi, niteliği ve yer seçimi itibariyle kentin gelişme yön ve potansiyelleri ile

uyumlu olmayan ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine uygun olmayan

Rize İli, Hemşin İlçesinde bulunan ve sınırları belirlenen alanın "Hemşin

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin

dava konusu 27.12.2011 tarihli, 2011/2653 sayılı Bakanlar Kurulu kararında

hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, 6.329,71.-TL

yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan

113,39.-TL keşif avansının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini

izleyen (30) otuz gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna

temyiz yolu açık olmak üzere, 21/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar

verildi. 


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/18_08_2016_095151.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.