İmtiyaz yoluyla işin yapılmasına ve ihaleye çıkılmasına karar verilmeden önce Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı`nın onayının alınmasına olanak bulunmadığı, ancak imtiyaz hakkının verilmesine yönelik ihale yapıldıktan ve ortaya imtiyaz sözleşme taslağı çıktıktan sonra imtiyaz usulüne göre kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesi hakkında Danıştay`ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı`nın onayının alınmasına olanak bulunduğundan, aksi yönde bir gerekçe ile ihalenin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onüçüncü Daire

Esas No : 2014/5314

Karar No : 2015/650

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Konya Büyükşehir

Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : … İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret

Ltd. Şti. 

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Konya 2. İdare Mahkemesi‘nin 11/12/2014 tarih

ve E:2014/1442, K:2014/1282 sayılı kararının; usul yönünden, imtiyazdan

kaynaklanan uyuşmazlığın Danıştay`da görülmesi gerektiği, davacının

ihaleye katılmadığı gibi ihaleye katılma şartlarını da taşımadığı için menfaati

bulunmadığı; esas yönünden ise, ihale yapılmadan önce Danıştay‘ın görüşü

alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, uygulamada önce ihalenin

yapıldığı, sonrasında tarafların parafı ile birlikte sözleşme taslağının

Danıştay`a gönderildiği, görüş alındıktan sonra son kararın İçişleri Bakanlığı

tarafından verildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya

uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Ahmet KANMAZ‘ın Düşüncesi :

Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi‘nce, Tetkik Hâkiminin

açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya

tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir

karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

Dava; Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf

Tesislerinin yapılması ve işletilmesine ilişkin 29 yıl süreyle imtiyaz hakkının

devrine dair davalı kurum tarafından yapılan 14.10.2014 tarihli ihalenin

iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi‘nce; belediyelerin yürütmekle

görevli ve yetkili oldukları katı atıkla ilgili hizmeti bizzat yapmak yerine

imtiyaz suretiyle devrine karar verilmesi için Danıştay‘ın görüşü ve İçişleri

Bakanlığı‘nın onayının alınmasının ön koşul olduğu, kiralama yolunu

seçmesi hâlinde ise hem taşınır hem taşınmazlar için kira süresinin 10 yılla

sınırlı olduğu ve her iki durumun da Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi

olduğu, katı atıkla ilgili yetki ve imtiyaz sahibi olduğu tartışmasız olan

idarece bu yetki kullanılırken imtiyaz usulünün öngördüğü Danıştay‘ın

görüşü ve İçişleri Bakanlığı‘nın onayının alınması koşullarını taşımadığı

anlaşıldığından, mevzuatla öngörülen sınırlamalara uyulmadan ve mevzuatta

belirtilen prosedür tamamlanmadan yapılan ihale işleminde hukuka

uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar

verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 14. maddesinin (a) bendinde,

mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım

gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, 

temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir

içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,

nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi

hizmetlerini yapma veya yaptırmanın belediyenin görevi olduğu hükmüne

yer verilmiş; 15. maddesinin (g) bendinde, katı atıkların toplanması,

taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması

ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak belediyenin yetki ve

imtiyazları arasında sayılmış; aynı maddenin 3. fıkrasında ise, belediyenin,

(e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri

Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla

devredebileceği; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel

oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi,

toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet

satın alma yoluyla yerine getirebileceği düzenlemesi yer almıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 1. maddesinde, belediyelerin

alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve

taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütüleceği

belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Konya Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin

17.03.2014 tarihli kararı ile Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve

Bertaraf Tesislerinin yapılması ve işletilmesine ilişkin belediye adına 29

yıllığına imtiyaz verilmesi ve söz konusu işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale

Kanunu uyarınca yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki

verilmesine karar verildiği, anılan karar gereğince Konya Entegre Katı Atık

Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin 29 yıl süreyle imtiyaz hakkının devri

amacıyla 14.10.2014 tarihinde ihaleye çıkıldığı, söz konusu ihalenin …

Enerji ve Çevre A.Ş.‘nin uhdesinde kaldığı, ihale komisyon kararının

03.11.2014 tarihli makam onayı ile kabul edilmesi üzerine bakılan davanın

açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; söz konusu ihale kararı ita amiri tarafından

onaylandıktan sonra 18/11/2014 tarih ve 35112 sayılı işlem ile Danıştay

Başkanlığı‘ndan görüş alınması ve İçişleri Bakanlığı tarafından bir karar

verilmesi amacıyla ihale dosyası ve taraflarca paraf edilen imtiyaz sözleşmesi

taslağının İçişleri Bakanlığı‘na gönderildiği, ilgili Bakanlığın 08/12/2014

tarih ve 25042 sayıl işlemi ile imtiyaz sözleşme taslağının ve dosyanın 2575

sayılı Danıştay Kanunu‘nun 23. maddesinin (d) fıkrasına göre incelenerek

görüş bildirilmesi için Danıştay Başkanlığı‘na gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Bu hâliyle, ihale yapıldıktan sonra imtiyaz sözleşme taslağının

Danıştay‘ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı‘nın onayı alınması için gerekli

yolların izlendiği anlaşıldığından, ayrıca, ihale yapılmadan önce bu yolların

izlenmesine olanak bulunmadığından, diğer bir ifadeyle imtiyaz hakkı

devredilecek işe ilişkin taraflar belli olmadan (imtiyaza konu işe ilişkin

yapılacak ihalenin sonucunda ihale uhdesinde kalarak imtiyaz hakkını

kullanacak olan taraf belirlenmeden), imtiyaza konu işe ilişkin mali veriler

netleşmeden (ihale şartnamesi kapsamında idareye ödenecek kira bedeli ve

hasılat payı oranı belirlenmeden), ortada henüz imtiyaz sözleşmesi taslağı

bulunmadan, söz konusu işin hangi şartlar altında ve durumda imtiyaz

yoluyla yapılması ve işletilmesi için görüş ve karar vermeye yeterli bilgi

oluşmadan, bu konu hakkında bir karar verilemeyeceği sonucuna

varılmıştır.

Bu durumda, yukarıda bahse konu hususlar göz önüne alındığında,

imtiyaz yoluyla söz konusu işin yapılmasına ve ihaleye çıkılmasına karar

verilmeden önce Danıştay‘ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı‘nın onayının

alınmasına olanak bulunmadığı, ancak imtiyaz hakkının verilmesine yönelik

ihale yapıldıktan ve ortaya imtiyaz sözleşme taslağı çıktıktan sonra imtiyaz

yöntemi usulüne göre kamu hizmeti ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmesi

hakkında Danıştay‘ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı‘nın onayının alınmasına

olanak bulunduğundan, aksi yönde bir gerekçe ile karar veren İdare

Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bu nedenle, bahse konu ihale işleminin diğer hususlar yönünden

hukuka uygun yapılıp yapılmadığı konusunda İdare Mahkemesi‘nce yeniden

değerlendirme yapılarak uyuşmazlık hakkında karar verilmesi

gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanunu‘nun 49. maddesi uyarınca Konya 2. İdare

Mahkemesi‘nin 11.12.2014 tarih ve E:2014/1442, K:2014/1282 sayılı

kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan

Mahkeme‘ye gönderilmesine, kullanılmayan 41,50-TL yürütmeyi durdurma

harcının istemi hâlinde davalıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15

(on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

19.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/18_08_2016_095151.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.