2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca tahliye talebinin idare tarafından yapılması gerektiği, idarenin vekilleri tarafından yapılan tahliye talebinin reddi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

 

T.C.

D A N I Ş T A Y

Onyedinci Daire

Esas No : 2015/1445

Karar No : 2015/79

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Aydın Valiliği

Karşı Taraf (Davacı) : Aydın Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Aydın 1. İdare Mahkemesinin 28/06/2011 gün ve

E:2011/422, K:2011/1327 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Emine Yıldırım

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması

gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı belediyeye ait taşınmazın fuzulen işgal edildiğinden

bahisle, mülki idare amirince tahliyesinin sağlanması istemiyle avukat

marifetiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 09/02/2011 gün ve 394 sayılı

işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Aydın 1. İdare Mahkemesince, davalı idarenin kanunen yetkili

temsilcisi olan vekilleri tarafından yapılan tahliye talebinin reddine ilişkin

dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin

iptaline karar verilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 75. maddesinde; "Devletin

özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz

malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden bu Kanunun

9`ncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13`ncü maddesinde

gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisil isteneceği;

Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara

uğramasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı; İşgal

edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye

amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği,"

düzenlemesine yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu`nun 15. maddesinde; "2886 sayılı

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları

hakkında da uygulanır." denilmiştir.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 68.

maddesinde, kiraya verilecek taşınmazların kira süresinin on yıldan çok

olamayacağı, 74. maddesinde, kira sözleşmesinin, sürenin bitimiyle sona

ereceği, 89. maddesinde ise, kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya

kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye

edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye

dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesinin

defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki

amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmaz İdarece

görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edileceği hükmüne yer

verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; mülkiyeti davacı idareye ait

Aydın İli, merkez … Mahallesi … Caddesi Hal dahili … numaralı, büfe

olarak işletilen dükkanın tahliyesinin sağlanması amacıyla davalı idareye,

davacının avukatları Av. … ve … tarafından başvurulduğu, davalı idarece;

2886 sayılı Kanun‘ un 75. maddesi gereğince tahliye talebinin idare

tarafından yapılması gerektiği, bu nedenle idarenin vekilleri tarafından

yapılan tahliye talebinin Kanun gereği yerine getirilmesinin mümkün

olmadığından bahisle reddi üzerine davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2886 sayılı Kanun‘ un 75. maddesinde işgal edilen taşınmaz malın,

idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün

içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği düzenlendiğinden, sözü

edilen madde gereğince tahliye talebinin idare tarafından yapılması gerektiği,

bu nedenle idarenin vekilleri tarafından yapılan tahliye talebinin Kanun

gereği yerine getirilmesinin mümkün olmadığı ve dava konusu işlemin

mevzuata uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından işlemin iptali yolunda

verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile Aydın 1. İdare

Mahkemesinin 28/06/2011 gün ve E:2011/422, K:2011/1327 sayılı

kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan

Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş)

gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 18/02/2015

tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/18_08_2016_095151.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.