Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan ve 5307 sayılı kanun kapsamında istasyonun bütünleyici parçası olarak kabul edilen lokanta ve işyeri ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisinin de Büyükşehir belediyesine ait olacağı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onyedinci Daire

Esas No : 2015/390

Karar No : 2015/1559

 

 

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı) : Melikgazi

Belediye Başkanlığı

Vekilleri : Av. …, Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : … Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/09/2014 gün ve

E:2014/444, K:2014/6629 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne

sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi

uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği

savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Samed Demirbaş

Düşüncesi : Uyuşmazlığa konu işletmenin açılması için gerekli

işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenlemeye büyükşehir belediyesi yetkili

olduğundan, istemin kabulü ile mahkeme kararının belirtilen gerekçeyle

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince karar düzeltme

dilekçesinde öne sürülen nedenler 2577 sayılı Yasanın 54. maddesine uygun

bulunduğundan düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Sekizinci

Dairesinin 23/09/2014 gün ve E:2014/444, K:2014/6629 sayılı kararı

kaldırılarak işin esası yeniden incelendi:

Dava, Kayseri ili, Bağpınar mevkii … yolu No:… adresinde bulunan

davacı şirkete ait akaryakıt ve LPG istasyonunun içinde alkolsüz lokanta

işletmek için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi talebiyle yapılan

başvurunun, 5307 sayılı Kanun`un 7. maddesinde öngörülen yapılardan

olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi

incelemesi sonucunda düzenlenen rapor uyarınca, emniyet mesafelerinin

sağlandığı, ancak lokanta kullanımının ticari kullanım olduğu, imar planında

akaryakıt istasyonu olarak gösterilen alanda yapılamayacağı, ayrı bir

fonksiyonda düzenlenmesi gerektiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık

bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı

tarafından temyiz edilmiş, Danıştay Sekizinci Dairesinin 23/09/2014 gün ve

E:2014/444, K:2014/6629 sayılı kararı ile söz konusu bozulmuş, davalı

idarece kararın düzeltilmesi talep edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 80. maddesinde akaryakıt

istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu

olarak gösterilmesinin şart olduğu, bu istasyonlara çalışma ruhsatının

büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verileceği hükmü yer

almaktadır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu‘nun 2. maddesinde ise akaryakıt

istasyonu ".....esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG,

temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgari

ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunan yerler" olarak tanımlanmıştır.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 7.

maddesinde "Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt

istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş

idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının

giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticari ve

sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından

konulmuş kriterleri ihlâl edemez" hükmü bulunmaktadır.

3508 sayılı Kayseri İl Merkezinde Melikgazi ve Kocasinan Adıyla İki

İlçe Kurulması Hakkında Kanun‘un 1. maddesinde Kayseri il merkezinde

Melikgazi ve Kocasinan isimleri ile iki ilçe kurulduğu hükmü, 4. maddesinde

ise "Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Kayseri Belediyesi

hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Kayseri Belediyesi ismi

de "Kayseri Büyükşehir Belediyesi" ne dönüşür." hükmü yer almaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 10.

maddesinde ise, adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu 

bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenleneceği,

talî faaliyet konularının ruhsatta ayrıca belirtileceği hükmü bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlığa konu taşınmazın imar

planında akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak öngörüldüğü, anılan plan

uyarınca düzenlenen yapı ruhsatında lokanta kullanımının da yer aldığı,

taşınmazda bulunan akaryakıt istasyonuna yönelik olarak davacı şirket adına

20/08/2004 tarihli, 32 sayılı II. sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatı düzenlendiği,

davacı şirket tarafından planda akaryakıt istasyonu olarak öngörülen kısım

içerisinde alkolsüz lokanta işletmek için işyeri açma ve çalışma ruhsatı

verilmesi talebiyle yapılan başvurunun davalı ilçe belediyesince 5307 sayılı

Kanun`un 7. maddesinde sayılan işletmelerden olmadığı gerekçesiyle reddi

üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıya yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde,

otogaz ve akaryakıt istasyonları dahilinde kullanıcıların asgari ihtiyaçlarını

karşılamaya matuf lokantaların, kamunun can ve mal güvenliğini tehdit

etmemek kaydıyla açılabileceği, bu kapsamda açılacak lokantanın akaryakıt

istasyonunun bir parçası niteliğinde olacağından ruhsatlandırma yetkisinin

akaryakıt istasyonunu ruhsatlandırma yetkisi bulunan idareye ait olacağı ve tali

faaliyet konusu niteliği bulunan lokantanın akaryakıt istasyonu ruhsatında

ayrıca belirtilmesinin gerekeceği görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, dava konusu işletme konumu itibariyle Melikgazi ilçesi

sınırlarında bulunduğu, bu ilçenin 5308 sayılı Yasa uyarınca Kayseri

Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olduğu, söz konusu akaryakıt

istasyonunun ruhsatlandırılma yetkisi büyükşehir belediyesine ait olacağından,

istasyon içerisinde 5307 sayılı Kanun uyarınca akaryakıt istasyonunun bir

parçası niteliğinde kabul edilen lokanta ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı

düzenleme yetkisi de büyükşehir belediyesine ait olacaktır.

Bu durumda, akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan ve 5307 sayılı

Kanun kapsamında istasyonun bütünleyici bir parçası olarak kabul edilen

lokanta ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi bulunmayan

Melikgazi Belediyesince tesis edilen işlemin iptali gerekirken davanın reddi

yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Kayseri 1. İdare

Mahkemesinin 14/11/2013 gün ve E:2013/180, K:2013/1023 sayılı temyize

konu kararının bozulmasına, 29/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/18_08_2016_095151.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.