Enerjinin üretilmesi ve iletilmesine ilişkin enerji nakil hatları ve direklerinin bina vergisinden muaf tutulduğu, bunların üzerinde bulunduğu arsalara ilişkin herhangi bir emlak vergisi muafiyeti ön görülmediği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas No : 2011/3873

Karar No : 2015/4924

 

 

Temyiz Eden : Terzialan Belediye Başkanlığı

Karşı Taraf : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Davacı kuruma ait taşınmazların, 1319 sayılı

Kanun‘un 4/n maddesi kapsamında emlak vergisinden muaf olduğundan

bahisle 2004 ila 2009 yılları için ödenen emlak vergisinin yasal faiziyle

birlikte iadesi amacıyla yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine

ilişkin davalı belediyenin 25.11.2009 tarih ve 620 sayılı işleminin iptali ile

ödenen emlak vergisinin faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan davayı kabul

eden Edirne Vergi Mahkemesi‘nin 30/12/2010 tarih ve E:2009/1267,

K:2010/1453 sayılı kararının; dilekçelerde ileri sürülen sebeplerle karşılıklı

olarak bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin

reddi gerektiği yolundadır.

Tetkik Hakimi Fatih Torun‘un Düşüncesi : 1319 sayılı Emlak

Vergisi Kanunu‘nun "Daimi Muaflıklar" başlıklı 4. maddesinin (n)

bendinde, enerji nakil hatları ve direklerinin emlak vergisinden daimi olarak

muaf olduğu belirtilmekte olup bu binaların üzerinde bulunduğu arsa ve

arazilerin emlak vergisinden muaf olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm

bulunmadığı gibi davacı kurumun arsa ve arazilerinin emlak vergisinden

muaf olduğuna ilişkin bir düzenlemede bulunmamaktadır.

Bu durumda, dosyada mevcut bulunan emlak vergisi

beyannamelerinin arsa vergisine ilişkin olduğu, tahsilat makbuzlarından da

ödemenin arsa vergisi olarak yapıldığı anlaşılmakta olup bu itibarla, dava

konusu emlak vergisinin kaynaklandığı taşınmazların, emlak vergisi

muafiyetinden yararlanma imkanı bulunmayan davacı kurumun maliki 

olduğu arsalar olduğu görüldüğünden davacının düzeltme şikayet

kapsamında yapılan başvurusuna konu taşınmazların niteliği tam olarak

değerlendirilmeden davanın kabulüne karar veren vergi mahkemesi

kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği

görüşüldü:

Davacı kuruma ait taşınmazların, 1319 sayılı Kanun‘un 4/n maddesi

kapsamında emlak vergisinden muaf olduğundan bahisle 2004 ila 2009

yılları için ödenen emlak vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi amacıyla

yapılan düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin davalı belediyenin

25.11.2009 tarih ve 620 sayılı işleminin iptali ile ödenen emlak vergisinin

faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi

kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 116‘ncı maddesinde, vergi hatası,

vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden

haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak

tanımlanmış, 117‘nci maddesinde, hesap hataları olarak; matrah hataları,

vergi miktarında hatalar ve verginin mükerrer olması; 118‘inci maddesinde

de, vergilendirme hataları olarak; mükellefin şahsında hata, mükellefiyette

hata, mevzuda hata ve vergilendirme veya muafiyet döneminde hatalar

gösterilmiş bulunmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‘nun "Daimi Muaflıklar" başlıklı 4.

maddesinin (n) bendinde, enerji nakil hatları ve direklerinin emlak

vergisinden daimi olarak muaf olduğu belirtilmekte olup temel amacı

enerjinin üretilmesi, üretilen enerjinin iletilmesi ve dağıtılması olan

tesislerden ve enerji nakil hatları ve direklerinden ayrı ve bağımsız olduğu

düşünülemeyecek olan santral bünyesinde bulunan şalt sahası, kumanda

binaları, trafo merkezleri gibi binaların da bu kapsamda değerlendirilmek

suretiyle emlak vergisinden muaf tutulmaları gerekmektedir.

Bunun yanısıra, enerjinin üretilmesi, üretilen enerjinin iletilmesi ve

dağıtılması amacıyla kullanılan tesisler, bina vergisinden muaf tutulmuş

olmakla birlikte 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‘nda, bu binaların

üzerinde bulunduğu arsa ve arazilerin emlak vergisinden muaf olduğuna

ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi davacı kurumun arsa ve

arazilerinin emlak vergisinden muaf olduğuna ilişkin bir düzenlemede

bulunmamaktadır. 

Vergi mahkemesince; davacıya ait trafo merkezleri, kumanda binaları,

şalt sahaları ve enerji nakil hattı direkler topluluğu niteliğindeki tesislerin

temel amacının enerji üretilmesi üretilen enerjinin iletilmesi ve dağıtılması

olduğundan, anılan bu tesislerin "enerji nakil hatları ve direkleri" kapsamında

değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise

de, dosyada mevcut bulunan emlak vergisi beyannamelerinin arsa vergisine

ilişkin olduğu, tahsilat makbuzlarından da ödemenin arsa vergisi olarak

yapıldığı anlaşılmakta olup bu itibarla, dava konusu emlak vergisinin

kaynaklandığı taşınmazların, emlak vergisi muafiyetinden yararlanma imkanı

bulunmayan davacı kurumun maliki olduğu arsalar olduğu görülmektedir.

Bu nedenle davacının düzeltme şikayet kapsamında yapılan

başvurusuna konu taşınmazların niteliği tam olarak değerlendirilmeden

davanın kabulüne karar veren vergi mahkemesi kararında hukuka uyarlık

bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Edirne Vergi

Mahkemesi‘nin 30/12/2010 tarih ve E:2009/1267, K:2010/1453 sayılı

kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın

düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 14/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar

verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/18_08_2016_095151.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.