Hatalı yapılan atama nedeniyle fazladan yapılan maaş ödemelerinin geri alınabileceği; ancak faiz istenemeyeceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci Daire

Esas No : 2012/9592

Karar No : 2015/6248

 

Karşılıklı Temyiz İsteminde Bulunanlar :

1-Davacı :

Vekili : Av. …

2 - Davalı : Emet Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Eskişehir 1. İdare Mahkemesi‘nce verilen

27.04.2012 günlü, E:2011/1379, K:2012/333 sayılı kararın, dilekçede yazılı

nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi

uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmaların Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Aksel Teker

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının kısmen onanması, kısmen

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; davacının Emet Belediyesinde itfaiye amiri olarak görev

yapmakta iken veznedar kadrosuna atanmasına ilişkin 06.09.2011 tarih ve

177-1749 sayılı işlem ile usulsüz atanması nedeniyle daha önce görev yaptığı

birimde aldığı maaş ile alması gereken maaş arasındaki fark olan 1.435,89

TL‘nin yasal faiziyle birlikte ödemesinin istenilmesine ilişkin 30.09.2011

tarih ve 409 sayılı işlemin, 06.09.2011 tarihinden geriye yönelik 60 günlük

süreye ilişkin kısmı hariç olmak üzere, iptali istemiyle açılmıştır.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi‘nce verilen 27.04.2012 günlü,

E:2011/1379, K:2012/333 sayılı kararla, davacının itfaiye amirliği

kadrosuna atandığı dönemde yürürlükte olan Belediye İtfaiye Yönetmeliği

uyarınca itfaiye amiri olabilmek için görevde yükselme sınavına katılmak ve

lise ve dengi okulları mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmak

gerektiği, davacının ise görevde yükselme sınavına katılmadığı ve 4 yıl itfaiye

çavuşu olarak görev yapmadığı anlaşıldığından, davacının itfaiye amiri

olarak atanmasının geri alınarak yeniden veznedar kadrosuna atanmasına

ilişkin 06.09.2011 tarih ve 177/1749 sayılı işlemde hukuka aykırılık

bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptali isteminin reddine; öte

yandan, davacının atandığı görevi fiilen yürüttüğü gibi hatalı ödemenin

yapılmasında gerçek dışı beyanı ya da hilesinin bulunduğundan da söz

edilemeyeceği göz önüne alındığında, davacıya ödenen miktarın, Danıştay

İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/68; K.1973/14

sayılı kararı uyarınca ancak geri alma işleminin tesis edildiği tarihten geriye

dönük altmış güne yönelik istenebileceği dikkate alındığında, fazladan

ödenen miktarın yasal faiziyle birlikte istenilmesine ilişkin 30.09.2011 tarihli

ve 409 sayılı işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin

iptaline hükmedilmiştir.

Taraflarca, anılan İdare Mahkemesi kararının aleyhlerine olan

bölümlerinin temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Emet Belediye

Başkanlığında veznedar olarak görev yapmakta iken, 12.01.2007 tarih ve

2007/21 sayılı işlemle belediye başkan yardımcılığına atandığı, 13.02.2007

tarihinde anılan görevinden istifa etmesi ve durumuna uygun başka bir 

kadroya atamasının yapılmasını istemesi üzerine, 13.02.2007 tarih ve

2007/46 sayılı işlemle itfaiye amirliğine atandığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli

İdareler Kontrolörlüğünün 28.06.2010 tarih ve 118/30 sayılı denetim

raporunda, davacının itfaiye amirliğine kadrosuna yapılan atamasının

hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi üzerine, Emet Belediye Başkanlığının

06.09.2011 tarih ve 177-1749 sayılı işlemi ile davacının İtfaiye Amirliğine

yapılan atamasının iptal edildiği ve veznedar kadrosuna atandığı ve Emet

Belediye Başkanlığının 30.09.2011 tarih ve 409 sayılı işlemiyle de 12.01.2007

tarihinden 06.09.2011 tarihine kadar fazladan ödenen 1.435,89 -TL‘nin

davacıdan istenilmesi üzerine bu işlemlerin iptali istemiyle temyizen

incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesi Kararının, dava konusu 06.09.2011 tarih ve 177-

1749 sayılı işlemin iptali isteminin reddine yönelik kısmı açısından;

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz

yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu‘nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması

halinde mümkün olup, davacı tarafından öne sürülen hususlar Mahkeme

kararının 06.09.2011 tarih ve 177-1749 sayılı işlemin iptali isteminin reddine

yönelik kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

İdare Mahkemesi Kararının, dava konusu 30.9.2011 tarih ve 409

sayılı işlemin fazladan ödenen 1.435,89 TL‘nin davacıdan istenilmesine

yönelik kısmının iptaline yönelik kısmına gelince;

Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında

gösterilen "Hukuk Devleti" ilkesi Devlet ya da millet adına yetki kullanan

tüm organ, kuruluş ve birimlerin bu ilke içinde hareket etmelerini zorunlu

kılmakta; bu bağlamda yürütme organı ve idarenin tüm işlem ve eylemlerini

hukuka uygun olarak kurması ve yapması gerekmektedir. Kamu hizmetinin

yürütülmesinde ve yasalarla verilen görevlerin yerine getirilmesinde idarenin

kamu yararı amacına ulaşabilmesinin, ancak bu koşullarla olanaklı olduğu

açıktır. Buna göre, idarenin işlemlerindeki hukuka aykırılıkları düzeltmek, bu

tür işlemlerle ortaya çıkan hukuk ihlallerini ortadan kaldırarak hukuka

uygun bir düzeni sağlamak zorunda olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsamda İdarelerin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı

beyanı ve hilesi hallerinde süre aranmaksızın bütün işlemlerini geri

alabileceği kuşkusuzdur.

Davacının mevzuata aykırı bir şekilde, koşullarını taşımadığı İtfaiye

Amirliği kadrosuna atanması açık hata kapsamında bulunmaktadır. Bu

nedenle İdare tarafından, davacının İtfaiye Amirliği kadrosuna yapılan

ataması ile İtfaiye Amirliği kadrosuna atanması nedeniyle davacıya ödenen 

maaş ile önceki görev yaptığı veznedarlık kadrosunda alması gereken maaş

arasındaki farkın her zaman geri alınabileceği göz önüne alındığında,

davacıya fazladan ödenen 1.435,89-TL‘nin geri istenilmesinde hukuka

aykırılık bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesi Kararının, dava konusu 30.09.2011 tarih ve 409

sayılı işlemin, fazladan ödenen 1.435,89 TL‘ye yasal faiz uygulanmasının

iptaline yönelik kısmına gelince;

Davacıdan fazladan ödenen miktarın istenilmesi mümkün ise de,

yasal faiz istenebilmesinin, geri alınma işleminin davacıya tebliğinden sonra,

verilen süre içinde ödenmemesi halinde mümkün olduğu, öte yandan açık

hata kapsamında yapılan ödemelere yasal faiz hükmedileceğine yönelik

herhangi bir mevzuat hükmünün bulunmadığı dikkate alındığında;

davacıdan geri istenilen miktara yasal faiz uygulanmasında hukuka ve

hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi ile Eskişehir

1. İdare Mahkemesi‘nce verilen 27.04.2012 günlü, E:2011/1379,

K:2012/333 sayılı kararının, dava konusu 06.09.2011 tarih ve 177-1749

sayılı işlemin iptali isteminin reddine yönelik kısmının onanmasına, davalı

idare temyiz isteminin kısmen kabulü ile kararın dava konusu 30.09.2011

tarih ve 409 sayılı işlemin, hatalı yapılan ödemelerin geri istenilmesine ilişkin

kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49`uncu

maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, davalı idarenin temyiz

isteminin kısmen reddi ile kararın dava konusu 30.09.2011 tarih ve 409

sayılı işlemin hatalı yapılan ödemelere yasal faiz uygulanmasına yönelik

kısmının onanmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası

gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar

verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09.06.2015

tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

X- Hukuka aykırı idari işlemler, herhangi bir koşulla ve süreyle bağlı

olmaksızın idarece her zaman geriye alınabilir, iptal edilebilir.

Bu şekilde geri alınmış veya iptal edilmiş işlemler nedeniyle

ilgililerine yapılmış fazla ödemeler varsa, bunlar da geri alınabilir.

Zira kararda bahsi geçen İçtihadı Birleştirme Kararı, yalnızca hatalı terfi ve

intibak işlemiyle ilgilidir. Bu içtihadın başka konulara uygulanması isabetli

değildir.

Kararın onama kısımlarına gerekçe ve esas yönünden karşıyım.

KARŞI OY

XX- İdare Mahkemesi kararının 30.09.2011 tarih ve 409 sayılı

işlemin iptaline yönelik bölümünün de hukuka uygun olması nedeniyle

anılan kısmın onanması gerektiği düşüncesiyle karara karşıyım.

 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/20_10_2016_014847.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.