İtfaiye eri alımı mülakat sınavına ilişkin olarak, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanması gerektiği, ancak adayların kadrolar için ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla sınav veya mülakat niteliğinde olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulabilecekleri hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onikinci Daire

Esas No : 2012/10327

Karar No : 2015/4801

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) :

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen

31/05/2012 tarihli ve E:2011/1035, K:2012/1037 sayılı kararın temyizen

incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Burak Gençoğlu

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı

gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de

bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması

gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan itfaiye eri alımı

sınavına katılan davacının, 16.03.2011 tarihinde yapılan mülakat sınavında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; 28.02.2011-11.03.2011 tarihleri arasında yapılan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı sözlü sınavında, Yönetmelikte

belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak, mülakat komisyonu üyelerince mülakat

konularına ilişkin ayrı ayrı not takdir edilerek tutulması gereken mülakat sınav

tutanaklarının tutulmadığı anlaşıldığından, Yönetmelikte belirtilen şekil

kurallarına aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan, davacının sözlü sınavda başarısız

sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı

gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne

sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye

İtfaiye Yönetmeliği‘nin 16. maddesinde, " (1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına

atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından

yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)` na girmeleri ve sınav

komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır.....(3) Sözlü sınav, sözlü

sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki

üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir.

Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır. (4) Sözlü

sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı

olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre

olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100

üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak

yapılır. (5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil

olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları

taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir. (6) Başarı notu sözlü sınavda alınan

nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not

alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü

sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir."

kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, davalı idarece yapılan itfaiye eri

alımı sınavına başvuruda bulunduğu ve KPSS puanı ile dayanıklılık testindeki

başarı durumuna göre sözlü sınava girmeye hak kazandığı, 28.02.2011-

11.03.2011 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavda komisyonca yapılan

değerlendirmede davacıya (50) puan takdir edildiği ve bu puanla Yönetmelikte 

belirtilen (70) puan barajını aşamayan davacının başarısız sayılması üzerine

bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu sınavda başarısız sayılma işleminin dayanağı olan

21.10.2006 günlü ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye

Yönetmeliği‘nin "yazılı ve sözlü sınav" başlıklı 16. maddesinin iptali istemiyle

açılan bir davada, Danıştay Onikinci Dairesinin 21.09.2011 günlü,

E:2011/5607 sayılı kararıyla; 16. maddesinin sözlü sınav yapılmasına ilişkin (2),

(3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) fıkralarında belediye itfaiye memuru olarak

atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personeli

Seçme Sınavı dışında sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın

yapılması ve yapılma usullerinin öngörüldüğü, nesnel yöntem olan merkezi

sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın

yapılması, merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı

gibi il özel idareleri ve belediyelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile

kurdukları birliklere ait B grubu kadrolara merkezi sınav sonuçları ve adayların

tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılırken aynı hukuksal

durumda bulunan belediye itfaiye eri kadrolarına atamada ikinci bir sınav

yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif

değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunması nedeniyle

yönetmeliğin bu maddeleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle

yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karara İçişleri Bakanlığınca

yapılan itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Kurulunun 09.03.2012 günlü,

E:2011/1007 sayılı kararıyla, yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar yerinde

bulunmakla birlikte, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların başka bir sınav

veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanması gerektiği, ancak adayların

kadrolar için ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının tespiti

amacıyla sınav veya mülakat niteliğinde olmayan bir değerlendirmeye tabi

tutulabilecekleri belirtilerek itiraz reddedilmiş, Danıştay Onikinci Dairesinin

17.02.2014 tarihli ve E:2011/5607, 2014/787 sayılı kararıyla da anılan

Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olan 16`ncı

maddesinin 2 ila 9`uncu fıkraları yönünden iptal kararı verilmiştir.

Bu durumda, davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin dayanağı

kalmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı açık olup,

Mahkeme kararı sonucu itibariyle yerinde bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare

Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz

giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini

izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere

15/09/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 


Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/20_10_2016_014847.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.