İmar mevzuatına aykırı olarak uyuşmazlığa konu alanda bırakılması gereken ortak alan niteliğindeki depo, sığınak ve kapıcı dairesi kullanımındaki yerlerin işyeri yapılması olanağı bulunmadığından işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile işyerinin faaliyetten men’i yolundaki işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onyedinci Daire

Esas No : 2015/8959

Karar No : 2015/492

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Yenimahalle Belediye Başkanlığı

Vekili/(leri) : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesinin 31.01.2014 gün ve

E:2013/1504, K:2014/94 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne

sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi

uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz

isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Samed Demirbaş

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun

bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince dosyanın tekemmül

ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar

verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yeni Batı Sitesi … Sokak …

adresinde bulunan işyerine ait ruhsatın iptal edilmesine ilişkin 03/09/2013 

tarihli işlem ile işyerinin faaliyetten men‘ine ilişkin 12/09/2013 tarihli, 1418

sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu işyeri olarak kullanılan

alanın mimari projede ortak alan olarak görüldüğü, kat maliklerinin

oybirliğiyle muvafakatinin gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar

verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu‘nun "Kapıcı Daireleri ve Sığınaklar"

başlıklı 34`üncü maddesinde; "Kapıcı dairesi ve sığınak ayrılması

mecburiyeti olan binalarda, bu dairelerin yönetmelikte belirtilen şart ve

ölçüleri havi bulunması lazımdır. Kapıcı daireleri anabina içinde olabileceği

gibi, nizamlara, fen ve sağlık şartlarına aykırı yapılmamak, brüt 40

metrekareyi geçmemek şartı ile bahçenin herhangi bir yerinde veya

müştemilat binaları içerisinde de tertiplenebilir. Bekçi, bahçıvan, kaloriferci

gibi müstahdemin ikametine yer ayrılması halinde bu yerlerde de aynı şartlar

aranır. 29`uncu ve 30`uncu maddelerdeki hükümler bu maddede sözü geçen

daireler hakkında da uygulanır. Nerelerde ve hangi binalarda kapıcı dairesi

ve sığınak ayrılması gerektiği imar yönetmeliklerinde gösterilir." hükmüne

yer verilmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği‘nin "Bodrumlarla İlgili Bazı

Hususlar" başlıklı 51. maddesinde; "....Katı yakıt kullanan sobalı binaların

bodrum veya zemin katlarında veya ortak alan niteliğini haiz olmak ve

eklenti ihdas etmemek kaydıyla bahçelerinde her daire için en az (5.00) m2,

en fazla (10.00) m2 odunluk, kömürlük veya depolama yeri ayrılması

zorunludur." hükmüne; "Kapıcı Dairesi ve Bekçi Odası" başlıklı 52.

maddesinde; "Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30`dan fazla

olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet

kapıcı dairesi yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam

bağımsız bölüm sayısı 30`dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır,

ancak bağımsız bölüm sayısının 75`i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi

yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60`dan fazla

bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi yapılır.

" ifadesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu işyerinin yapı ruhsatı

eki mimari projede bodrum katta yer alan depo, sığınak ve kapıcı dairesi

olarak görüldüğü, anılan sitede yer alan işyerlerinin kiraya verilmesi

konusunda yönetim kurulunun yetkili olduğu yolunda genel kurul kararı

bulunduğu, davaya konu işyerine yönelik olarak site yönetimi tarafından izin

verildiği, söz konusu alanda bulunan işyerine yönelik olarak "el ayak bakımı

ve ağda uygulaması" faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlendiği, davalı idarece yerinde yaptırılan tespit ile taşınmazın mimari

projede depo, sığınak ve kapıcı dairesi olarak öngörüldüğünün belirlendiği,

mimari projede değişiklik yapılarak söz konusu aykırılıkların giderilmesi

adına davacıya 15 gün süre verildiği, süre sonunda aykırılıkların

giderilmemesi nedeniyle ruhsat iptali edilerek, işyerinin faaliyetten men‘ine

karar verildiği anlaşılmaktadır.

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun‘un 4.

maddesinde; "3`üncü maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi için

yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre

düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar.

a) İnsan sağlığına zarar vermemek,

b) Çevre kirliliğine yol açmamak,

c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve

karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere

aykırı davranmamak." hükmü yer almaktadır.

Uyuşmazlığa konu alanın yapı ruhsatı eki mimari projede bodrum

katta yer alan depo, sığınak ve kapıcı dairesi olarak öngörüldüğü, yukarıda

anılan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu alanların belirli bir

büyüklükteki yapılarda bırakılması zorunlu alanlar olduğu, bu alanların işyeri

olarak kullanımının mümkün olmadığı, aksi halde imar mevzuatına aykırı

kullanımın ortaya çıkacağı görülmektedir.

Bu anlamda, imar mevzuatına aykırı olarak uyuşmazlığa konu alanda

bırakılması gereken ortak alan mahiyetindeki depo, sığınak ve kapıcı dairesi

kullanımındaki yerlerin işyeri yapılması mümkün olmadığından, işyeri açma

ve çalışma ruhsatının iptali ile işyerinin faaliyetten men‘i yolundaki dava

konusu işlemlerde hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki mahkeme

kararında ise sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesinin kararının yukarıda

belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan

üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, yürütmenin

durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 41.50- TL yürütmenin

durdurulması harcının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15

(on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

10/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/20_10_2016_014847.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.