Tekniker kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavını kazanan davacının atanma isteminin, mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilip sonuçlandırılması gerektiği; atanma hakkı kazanan personelin atanmaması konusunda idarenin takdire dayalı yetki kullanamayacağı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Beşinci Daire

Esas No : 2014/6135

Karar No : 2015/8923

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Muş Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Van 2. İdare Mahkemesince verilen 25/11/2013

günlü, E:2011/202; K:2013/1506 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle,

temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Abdülaziz Ulubatlı

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Muş Belediye Başkanlığı emrinde tahsildar olarak görev yapan

davacının, 2010 yılı Mahalli İdareler Personeli Unvan Değişikliği sınav

sonucuna göre tekniker kadrosuna atamasının yapılması istemiyle yaptığı 

başvurunun reddine ilişkin 10/01/2011 tarih ve 72 sayılı işlemin iptali

istemiyle açılmıştır.

Van 2. İdare Mahkemesince verilen 25/11/2013 günlü,

E:2011/202; K:2013/1506 sayılı kararla; unvan değişikliği sınavında başarılı

olunmasının, İdarenin takdir yetkisini kaldırarak, doğrudan tekniker

kadrosuna atanılması sonucunu doğurmayacağı; davacının, unvan değişikliği

sınavında başarılı olduğundan bahisle, tekniker kadrosuna atanma talebiyle

yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık

görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte

ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını

istemektedir.

04/07/2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak

yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin 2/a fıkrasında,

tekniker kadrosunun unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayıldığı;

unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartları

düzenleyen 8. maddesinde, son yılın sicil notunun 76 puandan aşağı

olmamak, unvan değişikliği sınavında başarılı olmak ve yükseköğrenim

mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı

Kanunu`nun 68`inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti

bulunmak; unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda

aranacak özel şartları düzenleyen 9. maddesinin 1/e bendinde, en az iki yıl

süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak şartının yer aldığı;

unvan değişikliği sınavı başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında, unvan

değişikliğine tabi kadrolara atamanın; bu yönetmelikte belirtilen usul ve

esaslar çerçevesinde, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılacağı; aynı

maddenin 4. fıkrasında, yapılacak sınavda başarılı olabilmek için 100

üzerinden 70 puan alınmasının şart olduğu; sınav sonucunun açıklanması ve

belgelerin saklanması başlıklı 17. maddesinin 2. fıkrasında ise, sınav

sonuçlarının aynı görev ve unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar

geçerli olduğu belirtilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Muş Belediye Başkanlığı emrinde

tahsildar kadrosunda görev yapan davacının, Mahalli İdareler Genel

Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol uyarınca,

19/09/2010 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan unvan

değişikliği sınavına katıldığı ve bu sınav sonucunda 74,33 puan almak

suretiyle başarılı olduğu; sonrasında 04/01/2011 tarihli dilekçe ile davalı

İdareye başvurarak, tekniker kadrosuna atanma talebinde bulunduğu; bu 

talebinin, teknik kadrolara kalifiye elemanlar arasından ihtiyaç bulunan

birimlere ehliyet ve liyakat esasları göz önüne alınarak personelin üst

yönetici tarafından atamalarının yapıldığından bahisle, davalı İdare

tarafından değerlendirilemediği gerekçesiyle reddi üzerine temyizen

incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen

unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olarak, atanma hakkını kazanan

personelin, atanması konusunda, idarenin bağlı yetki içerisinde olduğu;

diğer bir ifadeyle, ilân edilen boş kadroya sınav sonucu atanma hakkını

kazanan personelin atanmaması hususunda İdarenin takdire dayalı yetki

kullanamayacağı açıktır.

Buna göre; tekniker kadrosu için açılan sınavı kazanarak, atanmaya

hak kazanan davacının, atanma talebinin anılan yönetmeliğin ilgili

hükümleri kapsamında değerlendirilip neticelendirilmesi gerekirken, kalifiye

elemanlar arasından ihtiyaç bulunan birimlere ehliyet ve liyakat esasları göz

önüne alınarak personelin üst yönetici tarafından atamalarının yapıldığı

gerekçesiyle talebin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık;

davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Van 2.

İdare Mahkemesince verilen 25/11/2013 günlü, E:2011/202; K:2013/1506

sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin

1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun`la

değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek

yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye

gönderilmesine, 12/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/15_05_2017_023140.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.