Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları, adli yargıdaki fiili el atma nedeniyle açılan kamulaştırmasız el atma davalarından farklı olarak 3194 sayılı Kanun kapsamında açılan davalar olduğundan, dava açma tarihi itibariyle talep edilen miktar için dava açma tarihinden geçerli olmak üzere, ıslah edilen kısım için ıslah tarihi itibariyle faize hükmedilmesi gerektiği hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas No : 2014/10590

Karar No : 2015/6228

 

Temyiz Edenler : 1- (Davacı) …

Vekili : Av. …

 2- (Davalı) Kepez Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : 1- (Davalı) Kepez Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

 2- (Davacı) …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen

16/10/2014 tarihli, E:2013/1305, K:2014/1360 sayılı kararın, davacı

tarafından tazminata uygulanan faizin başlangıç tarihleri yönünden

düzeltilerek onanması; davalı idare tarafından işin esası yönünden davanın

reddine karar verilmesi gerektiği ve bu halde kararın usul ve hukuka aykırı

olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SavunmalarınÖzeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nuran DOĞAN ÇAKMAK

Düşüncesi : Davacı idarenin temyiz isteminin kabulü ile mahkeme

kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi … ada … parsel

sayılı taşınmazın imar planında "sergi amaçlı ticaret merkezi alanı" ve … Ada

… parsel sayılı taşınmazın imar planında "trafo alanı" olarak ayrıldığı, bugüne

kadar kamulaştırılmayarak davacının mağdur edildiği, mülkiyet hakkının

kısıtlandığı, tasarruf hakkının bu şekilde engellenmesi suretiyle oluştuğu ileri

sürülen 10.000- TL ( ıslah edilmiş haliyle 254.356,55-TL) zararın yasal faiziyle

birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince,

yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile

dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacının hissedarı

olduğu taşınmazların imar planında "sergi amaçlı ticaret merkezi alanı" olarak

belirlenmesi nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 10. maddesi uyarınca imar

planının yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde bu planı tatbik

etmek üzere 5 yıllık imar programının belediyece hazırlanmaması ve bunun

sonucunda taşınmazlarının kamulaştırılmaması nedeniyle davacının mülkiyet

hakkının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve bu kısıtlamanın idarece bir karar

alınarak kaldırılmaması nedeniyle taşınmaz malın değerinin hesaplanarak

ilgilisine ödenmesi dışında başka bir yolun kalmadığı, 2942 sayılı Kamulaştırma

Kanunu`nun 11. maddesinde, taşınmaz mal bedelinin tespiti esaslarına göre 15.

maddesine göre oluşturulan bilirkişi kurulu tarafından davaya konu

taşınmazların davacı hissesine düşen değeri olarak belirlenen 254.356,55-TL

nin davacıya tazminat olarak ödenmesi, davacıya ödenmesine hükmolunacak

tazminat tutarının, taşınmazın idare adına tapuda tescil edilmesi sırasında

kamulaştırma bedeli yerine geçecek miktar olarak kabul edilmesi ve buna göre

işlem yapılmasının da zorunlu olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın

kabulüne karar verilmiş; bu karar, davacı tarafından tazminat tutarına

uygulanan faizin başlangıç tarihleri yönünden düzelterek onanması, davalı idare

vekili tarafından işin esası yönünden temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, Antalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi … ada …

parsel sayılı taşınmaz yönünden değerlendirildiğinde;

Dosyanın incelenmesinden; davacının hissedarı olduğu … ada …

parsel sayılı taşınmazın imar planında "sergi amaçlı ticaret merkezi alanı"

olarak ayrıldığı, plan notlarında "sergi amaçlı ticaret merkezi: E:0.20

Maxh=12.50 m yapılaşma koşulu ile bu alanda; alışveriş üniteleri, borsa binası,

sergi binası ve benzeri ticari fonksiyonlar yer alacaktır. " şeklinde düzenlendiği

görülmüştür.

Bakılan davada İdare Mahkemesince davacıların mülkiyet hakkının

kısıtlandığı kabul edilerek bilirkişi raporu doğrultusunda tazminat talebinin

kabulüne karar verilmişse de, taşınmazın imar planındaki kullanım kararına

göre tazminatı gerektirir mağduriyetin ve mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir

zaman diliminde kısıtlanması durumunun gerçekleşmediği sonucuna

varıldığından davaya konu tazminat isteminin bu parsel yönünden reddine

karar verilmesi gerekirken, aksi düşünce ile davanın bu parsele yönelik kısmının

kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Uyuşmazlık, Antalya İli, Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi, … ada …

parsel sayılı taşınmaz yönünden incelendiğinde ise;

İmar planında uyuşmazlığa konu … ada … parsel sayılı taşınmaz,

"trafo alanı" olarak ayrılmış olmasına karşın, bu parselin "trafo alanında" kaldığı

belirtilmek suretiyle hüküm kurulmadığı gibi, trafo alanı için kamulaştırma

yapmaya yetkili idarenin belirlenerek, hasım mevkiine de alınmadığı

anlaşılmıştır.

Bu nedenle … ada … parsel yönünden yetkili idarenin hasım mevkiine

alınmak suretiyle esas hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

Davacının faizin başlangıç kısmına ilişkin talebinin incelenmesine

gelince; kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları, adli

yargıdaki fiili el atma nedeniyle açılan kamulaştırmasız el atma davalarından

farklı olarak 3194 sayılı Kanun kapsamında açılan davalar olduğundan,

hükmedilecek faizin, dava açma tarihi itibariyle talep edilen miktarın, dava

tarihinden geçerli olmak üzere, ıslah edilen kısım için ıslah tarihi itibariyle faize

hükmedileceği kabul edilmekle birlikte, mahkeme kararı esas itibariyle

bozulmuş olduğundan ve bozma kararı üzerine verilecek kararda bu husus

hakkında yeniden değerlendirme yapılacağından bu aşamada ayrıca hüküm

kurulmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen

16/10/2014 tarihli, E:2013/1305, K:2014/1360 sayılı kararın bozulmasına,

dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini

izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak

üzere, 22/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/15_05_2017_023140.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.