Belediyece işletildiği anlaşılan plajda yine belediyece yapılan beton setten atlayışların önlenmesi ve denetlenmesinin ilgili idarenin üstlendiği kamu hizmetinin doğal sonucu olduğu hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Sekizinci Daire

Esas No : 2011/4319

Karar No : 2015/7685

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Gemlik Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Bursa 2. İdare Mahkemesinin 29/09/2010 gün ve

E:2008/816, K:2010/600 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne

sürülerek, 2577 sayılı Kanun`un 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek

bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Hilal AKTEMUR DERMANCIOĞLU

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması

gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının 21.07.2005 gününde davalı belediyece işletilen

plajda, yine belediyece yapılan beton set şeklindeki dalgakırandan denize

atlamaya çalışırken, arkadaşının itmesi sonucu, dengesiz bir şekilde düşmesi

üzerine kuma çakılıp, boyundan aşağısının felç olmasına ilişkin olayda

idarenin hizmet kusurunun olduğu öne sürülerek 1.000 TL maddi ve 30.000

TL manevi tazminatın olay tarihiden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte

ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının felç olmasına yol açan olayda

kendisini iten arkadaşına karşı Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin

E:2007- 727 esas numarasında açılan tazminat davasında yer alan bilirkişi

raporunda, olayın meydana gelmesinde idareye yüklenilen bir kusurun tespit 

edilmediği gibi, dosyadaki tanık ifadelerinde tazminata konu zararın

arkadaşının kendisi itmesi üzerine meydana geldiği, dolayısıyla idarenin

zararın meydana gelmesinde herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığı

sonucuna varıldığı, davacının hizmet kusurunu dayandırdığı söz konusu

sahilde gerekli ikaz tabelalarının bulunup bulunmamasının, zararın meydana

gelmesinde belirleyici bir unsur olmadığı gibi zararın meydana gelmesinde

temel etkenin davacıyı denize arkadaşının itmesi olayı oluşturduğundan,

davacının bu yöndeki iddialarına itibar edilmediği, bu durumda, davacının

felç olmasına yol açan olayda idareye yüklenebilecek her hangi bir hizmet

kusuru bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa`nın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işleminden

doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

İdarenin kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan zarardan

sorumlu tutulmasını gerektiren kurumlardan biri hizmet kusuru olup genel

olarak bir kamu hizmetinin kuruluş ve işleyişinde aksaklık ve bozukluk

olarak ifade edilmektedir.

İdarenin hukuki sorumluluğunun bir sonucu olan tam yargı

davalarındaki amaç, idarenin bir eylemi ya da işlemi nedeni ile uğranılan

zararın giderilmesidir. Bu türden bir uyuşmazlık çözümlenirken kesin ve

gerçek bir zarar oluşup oluşmadığı ve bu zararın idari hizmetin eksik ya da

kusurlu işlemesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesi

gerekmektedir. İlgilisinin, zararın varlığını, nedenleri ve miktarı ile birlikte

belgeleyerek ortaya koyması gereği tam yargı davasının ön koşuludur.

Dosyanın incelenmesinden, zarara neden olayın gerçekleşmesinden

sonra davacının tedavisinin sürdüğü ve davacı tarafından kendini iten şahsa

karşı Gemlik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin E:2007/727 sayılı dosyasıyla

tazminat davası açıldığı, bu davada kusur oranının tespiti için yaptırılan

bilirkişi incelemesine ilişkin 24.11.2010 günlü Bilirkişi Kurulu Raporunda;

kusur durumunun tespit edilemediği, bunun için konusunda uzman bir

bilirkişinin görevlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği; adli yargı yerinde

davalı belediye yönünden görevsizlik kararı verilmesi üzerine bakılmakta

olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince; yukarıda değinilen 24.11.2010 günlü bilirkişi

raporunda, davalı idareye herhangi bir kusur atfedilmediği gerekçesiyle dava

reddedilmiş ise de söz konusu olayda kusur durumunun tespiti bakımından

aynı adli yargı yerince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan

27.11.2014 günlü raporda da; davalı belediyenin, tasarrufu altındaki bu

plajda beton set üstünden denize atlanmasının önlenmesi, bu bağlamda

gerekli uyarıların yapılması, ayrıca da yeterli biçimde gözetim ve denetimle, 

tehlikeli olacak davranışlarda bulunanların uyarılmalarının gerektiği, eğer bu

kısımda denize atlanmaması gerektiği konusunda uyarı olsaydı, olay

tarihinde 17 yaşında olan davacının atlamayabileceği, belde halkının

korunması ve bilgilendirilmesi gerektiği, bu yönleriyle davalı belediyenin

birinci derecede ve ağırlıklı biçimde %80 oranında kusurlu olduğunun

belirtildiği görülmektedir.

Davacının, denize itilmesi sonucu felç olması olayında, davacının ve

iten şahsın kusurlu olduğu tartışmasızdır. Ancak, belediyece işletildiği

anlaşılan plajda yine belediyece yapılan beton setten tehlikeli atlayışların

önlenmesi ve denetlenmesi, ilgili idarenin üstlendiği kamu hizmetinin doğal

sonucudur.

Söz konusu beton setin tehlike arz edecek biçimde yapıldığı ve bu

bölgede denizin sığ olması nedeniyle buradan denize atlayışların belediyece

önlenmediği, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmayarak, halkın

bilinçlendirilmediğinin tespiti halinde, meydana gelen olayda, davacının

kusuru yanında davalı idarenin de üstlendiği kamu hizmetini kusurlu

işlettiğinin kabulü ile belirlenecek ortak kusur oranına göre tazminatla

sorumlu tutulması gerekir.

Bu durumda, dosya içinde bulunan ve adli yargı yerlerince

yaptırılmış olan bilirkişi raporları da dikkate alınarak gerek beton setin

yapımı gerekse güvenlik önlemlerinin olup olmamasına göre belirlenecek

kusur durumuna göre karar verilmesi gerekirken yukarıdaki gerekçe ile

davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Bursa 2. İdare Mahkemesinin temyize konu

kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan

Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş)

gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17/09/2015

tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/15_05_2017_023140.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.