Ruhsata aykırı yapıdan dolayı, birden fazla kabahatin işlenmesi nedeniyle bu kabahatlere ilişkin yapılan tanımlarda öngörülen idari para cezalarından en ağır olanının verileceği, ayrı ayrı idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2015/2739

Karar No : 2015/8210

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Buca Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: İzmir 5. İdare Mahkemesinin 25.12.2014 günlü,

E:2013/1771, K:2014/1720 sayılı kararının, usul ve yasaya uygun olmadığı

ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Hamza Mercimek

Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının yıkıma

ilişkin kısmının onanması, 3194 sayılı İmar Kanun`un 42. maddesinin 3.

fıkrası uyarınca verilen para cezasına ilişkin kısmının ise bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, dosyanın

tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında

karar verilmeyerek, işin gereği görüşüldü:

Dava; İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, … ada, … sayılı

parselde ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu`nun

32. maddesi uyarınca yıkımına ve verilen sürede ruhsata aykırılığın

giderilmediğinden bahisle aynı Kanun`un 42/3. maddesi uyarınca 15.699,00

TL para cezası verilmesine ilişkin Buca Belediye Encümeninin 30.07.2013

günlü, 2013/1962 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare

Mahkemesince; dava konusu işlemin yıkıma ilişkin kısmı yönünden; işleme

konu imalatların ruhsat gerektirmesine rağmen ruhsatsız yapıldığından

dolayı yıkıma yönelik kısımda hukuka aykırılık bulunmadığı, para cezasına

ilişkin kısmı yönünden ise; yapı tatil zaptının düzenlenmesiyle 18.01.2013

tarihinde başlayan ruhsat alma veya yapıyı yıkma mükellefiyeti yerine

getirilmeyen dava konusu 3. katın görüntü kirliliğine yol açtığının

anlaşılması ve yapılan imalatların niteliği de göz önüne alındığında herhangi

bir teknik projeye dayanılmaksızın yapılmış olması nedeniyle olası can ve

mal emniyetini tehdit edebileceğinden davacıya 3194 sayılı Yasa`nın 42/3

maddesi uyarınca para cezası verilmesinde de herhangi bir isabetsizlik

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili

tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının, yıkıma ilişkin kısmında,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında

sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın; 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesinin 3. fıkrası

uyarınca 15.699,00.TL para cezası verilmesine yönelik davanın reddine

ilişkin kısmına gelince;

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında;

"18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41`inci maddelerde belirtilen

mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı

veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni

mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak 

üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması

halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde

altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir." hükmüne yer verilmiştir.

30.03.2005 günlü, 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu`nun "İçtima" başlıklı 15.

maddesinin 1. fıkrasında; "bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi

halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası

öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak

kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu

yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir." hükmüne yer

verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu

Mahallesi, … ada, … sayılı parselde kayıtlı olan taşınmaza yönelik olarak

davalı idarece düzenlenen 18.01.2013 günlü yapı tatil zaptında; "zemin kat

işyeri içerisine 10.70 x 20.40 ebatlarında demir profilden çekme kat +

2.30x21 m. ebadında ve 2.10x20 m ebadında demir profilden çekme kat +

1. kata idari bürolar ve tasarım odası yapılarak bölmeler yapılı konumda +

2. katta kat holü ve iki adet depo bölümü yapılı + 3. katta çekme katın

tamamının üzerinin saç kaplama" yapıldığı hususunun tespit edilmesi

üzerine, 3194 sayılı İmar Kanun`un 32. maddesi uyarınca söz konusu

imalatların yıkımına ve aynı Kanun`un 42. maddesinin 3. fıkrası uyarınca

15.699,00 TL para cezası verilmesine yönelik olarak dava konusu encümen

kararının alındığı, bu kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı

anlaşılmaktadır.

3194 sayılı Kanun`un 42. maddesinin 3. fıkrası ile Kabahatler

Kanunu`nun 15. maddesinin birinci fıkrasının birlikte değerlendirilmesi

neticesinde; ruhsata aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle birden fazla kabahat

unsurunun ortaya çıkması halinde bu kabahatlere ilişkin olarak yapılan

tanımlarda idari para cezasının öngörülmesi durumunda en ağır idari para

cezası verileceği açıktır. Ancak dava konusu Encümen kararıyla 3194 sayılı

Kanun`un 42. maddesinin 3. fıkrasında yer alan mükellefiyeti yerine

getirmemesi nedeniyle davacıya 2.616,00 TL, söz konusu fiilin çevre ve

sağlık şartlarına aykırı olması durumunda 5.233,00 TL, can ve mal

emniyetini tehdit ettiği için 7.850,00 TL olmak üzere toplamda 15.699,00

TL tutarında para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 3194 sayılı Kanun`un 42. maddesinin 3. fıkrasında yer

alan, 32. maddede belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen davacının söz

konusu fiili nedeniyle koşulların mevcut olması halinde en ağır para cezası

olan 7.850,00 TL para cezasıyla cezalandırılması gerekirken, anılan maddede 

belirtilen cezaların ayrı ayrı toplanmak suretiyle davacıya 15.699,00 TL

tutarında para cezası verilmesine ilişkin encümen kararında hukuka uyarlık,

İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 25.12.2014

günlü, E:2013/1771, K:2014/1720 sayılı kararının, yıkıma ilişkin kısmının

onanmasına, para cezasına ilişkin kısmının ise bozulmasına, dosyanın adı

geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15

gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.11.2015

gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/15_05_2017_023140.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.