İl Genel Meclisince, il özel idaresi mülkiyetindeki taşınmazın satışına karar verilmesine ilişkin dava konusu kararda takdir yetkisinin kapsam ve yönü doğrultusunda hukuka aykırılık bulunmadığından aksi yönde yerindelik denetimi yasağına aykırı şekilde taşınmazın satışının kamu yararına aykırı olacağından bahisle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onyedinci Daire

Esas No : 2015/6089

Karar No : 2015/5672

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İstanbul İl Özel İdaresi

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacılar) : 1- …, 2- …

İstemin Özeti: İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 30/11/2010 gün

ve E:2010/198, K:2010/1836 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hakimi : Emir Dalkıran

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması

gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince, 2577 sayılı Kanun`un

17. maddesi uyarınca duruşma istemi kabul edilmeyerek işin gereği

görüşüldü:

Dava, Şişli ilçesi, Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cadddesi, …

pafta, … ada ve … parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin 11/12/2009 tarih

ve 692 sayılı İl Genel Meclisi kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davalı idare tarafından davaya konusu

taşınmazın satışından elde edilecek gelirlerin idarenin görev ve yetkileri

kapsamındaki diğer projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacağı belirtilmiş

ise de sözü edilen projelerin neler olduğunun açıkça ortaya konulmadığı,

satışından elde edilecek gelirlerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin somut

bilgi veya belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmakla taşınmazın satışına

ilişkin dava konusu meclis kararında hukuka uyarlık bulunmadığı

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu

öne sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu`nun "İl özel idaresinin yetkileri

ve imtiyazları " başlıklı 7. maddesinin (c) bendinde; hizmetlerin yürütülmesi

amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak kiralamak veya kiraya

vermek, takas etmek bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, Özel

İdarenin yetkileri arasında sayılmış; İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri

başlıklı 10. maddesinin (f) bendinde de, taşınmaz mal alımına satımına

trampa edilmesine tahsisine tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir

taşınmazın akar haline getirilmesine izin üç yıldan fazla kiralanmasına ve

süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak

tesisine karar vermek, konularında il genel meclisi görevi ve yetkili

kılınmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 2. maddesinin 2.

fıkrasında, idari yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka

uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, idari mahkemelerin; yerindelik

denetimi yapamayacakları, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve

esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem

niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı

veremeyecekleri kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu İl Genel Meclisi kararı ile,

mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Şişli ilçesi, Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet

Caddesi, … pafta, … ada ve … parselde yer alan ve restorasyon inşaatı

tamamlanma aşamasına gelmiş olan binanın hizmet binası veya lojman

olarak kullanılması yerine satışı cihetine gidilmesi ve elde edilen gelirin, İl

Özel İdaresi görev ve yetkilerindeki diğer projelerin gerçekleştirilmesinde

kullanılması yolunda verilen önergenin kabul edilerek, söz konusu

taşınmazın mevzuatın getirdiği bütün usul ve esaslara riayet edilerek piyasa

şartlarının ve satış şartlarının iyi derecede araştırılarak satılmasına karar

verildiği, İl Genel Meclisi üyesi olan ve karara katılmayan davacıların bu

işlemin iptali istemiyle bakılan davayı açtıkları anlaşılmıştır.

Bir yerel yönetim kuruluşu olan İl Özel İdaresi, kanun ile verilen

görevleri yerine getirmek amacıyla yine sınırları kanun ile çizilmiş yetkilerle

donatılmıştır. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim kuruluşlarınca

kullanılacak yetkilerin yasa ile tanınan özerklik ve çerçeve içerisinde, ancak

kamu yararına hizmet etmek amacıyla kullanılması gerektiğinde duraksama

bulunmamaktadır. Bu bağlamda, İl Özel İdarelerinin karar organlarınca,

kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla tesis edilen işlemlerin yargısal

denetime açık olduğu da tabiidir. Ancak bu denetim yapılırken, yargı

yerlerince sadece hukukilik denetimi yapılmalı ve yerindelik denetimi

niteliğinde yargı kararı verilmemelidir.

Bakılan olayda, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazın bizzat

kurum tarafından kullanılması veya üçüncü kişilere kiralanması suretiyle

gelir elde edilmesinin kamu hizmeti için gereken kamu kaynağının

sağlanması için bir yöntem olduğu; öte yandan dava konusu işlem ile karara

bağlandığı üzere, taşınmazın satışı sonucu elde edilen gelirin, yürütülmesi

gereken diğer kamu hizmetlerinde değerlendirilmesinin ise kamu hizmetinin

sürdürülebilmesi için kullanılabilecek başka bir yöntem olduğu

görülmektedir. Kamu hizmetinin yürütülebilmesi için birden fazla seçeneğin

bulunduğu hallerde, hangi usulün tercih edileceği noktasında karar vermek,

İl Özel İdaresinin seçilmişlerden oluşan yönetim organına ait bir yetkidir.

Bu durumda, usulüne uygun şekilde toplanan ve karar alan İl Genel

Meclisince, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki taşınmazın satışına karar

verilmesine ilişkin dava konusu kararda, kullanılan takdir yetkisinin kapsamı

ve yönü doğrultusunda hukuka aykırılık bulunmamakta olup, aksi yönde

değerlendirme yapılmak ve yerindelik denetimi yasağına aykırı şekilde,

taşınmazın satışının kamu yararına aykırı olacağından bahsetmek suretiyle

dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuka

uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu‘nun 49. maddesi uyarınca davalı idarenin temyiz isteminin kabulü

ile İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek

üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun`un

54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren onbeş gün içinde Danıştay‘da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak

üzere, 07/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/15_05_2017_023140.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.