Maliklerin sorumluluk oranları gözetilerek kat malikleri adına, ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken site adına düzenlenerek davacı kat maliklerine tebliğ edilmiş olan site yönetiminden ecrimisil istenilmesine ilişkin işlem ile kat malikleri arasında menfaat bağı bulunduğu sonucuna varıldığından aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onyedinci Daire

Esas No : 2015/4283

Karar No : 2015/359

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar) : 1- …, 2- …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : Ümraniye Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 12/06/2013 gün

ve E:2013/527, K:2013/1170 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Deniz Ertekin

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının

bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onyedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; davacının bağımsız bölüm maliki olduğu taşınmazın

bulunduğu site yönetiminden 878.400,00 TL ecrimisil istenilmesine ilişkin

25/12/2012 tarih ve 2012/2735 sayılı encümen kararının iptali istemiyle

açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacı adına düzenlenmediği anlaşılan dava

konusu işlemin salt davacıya tebliğ edilmiş olması nedeniyle davacının

menfaatinin zarar görmesi ve davacı yönünden hukuki bir sonuç doğurması

sözkonusu olamayacağı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine

karar verilmiştir.

Davacılar vekili tarafından İdare Mahkemesi kararının temyizen

incelenerek bozulması istenilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 2. maddesinde; Türkiye

Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu belirtilmektedir. Hukuk devletinin

öğesi olan idarece tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluğu ve sonuçta

idarenin hukuka bağlılığının yargısal denetimi iptal davaları yoluyla sağlanır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 2. maddesinde

belirtildiği üzere, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat

yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar iptal davası olarak

tanımlanmıştır.

İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini

amaçlayan iptal davasının görüşülebilmesinin ön koşullardan biri olan "dava

açma ehliyeti", her idari işleme karşı herkes tarafından iptal davası

açılmasının idare ile işlemlerinde istikrarsızlığa neden olmaması ve idarenin

işleyişinin bu yüzden olumsuz etkilenmemesi için, dava konusu edilecek

işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçütler içinde menfaat ilişkisinin

varlığını ifade etmektedir. Her olay ve davada, idari işlem ile dava açacak

kişi arasında öngörülen subjektif ehliyet koşulu olarak menfaat ihlalinin

kişisel, meşru ve güncel bir menfaat olması ölçütleri ekseninde yargı

mercilerince değerlendirilerek takdir edilecektir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 34. maddesinde kat

maliklerinin, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan

seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebileceği; bu kimseye

(Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) deneceği hükme bağlanmış olup;

anılan Kanun‘un 35. maddesinde, yöneticinin görevleri düzenlenmiş,

maddenin (i) bendinde yöneticinin görevleri arasında kat mülkiyetine ilişkin

borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra

takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil

ettirilmesi yer almıştır. Aynı Kanun`un dokuzuncu bölümünde toplu

yapılara ilişkin özel düzenlemeler getirilmiş, 66. maddede toplu yapının, bir

veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre

yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis

ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden 

çok yapıyı ifade edeceği hükme bağlanmıştır. Toplu yapıların yönetimini

düzenleyen 69. maddede, toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve

parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri

bulunan blok yapıların her birinin, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait

ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden

oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetileceği, bir parselde blok

niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar

aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere

ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat

malikleri kurulunca yönetileceği, yönetim plânında blokların ve blok

niteliğinde olmayan yapıların idare tarzının ayrıca belirtileceği, bir adada

birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerlerin, o

adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri

kurulunca yönetileceği ve yönetim tarzının, kanunların emredici hükümleri

saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılacağı, bu yetkinin,

yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebileceği, yönetim plânında

başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulunun, blok yapılarda her

blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve

blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen

temsilcilerden oluşacağı, ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl

seçileceğinin toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında

belirtileceği, ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilcilerin

yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahip

olacağı, Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesislerin, bu kapsamda

yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri

kurulunca yönetileceği ve yönetim tarzının, kanunların emredici hükümleri

saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılacağı, bu yetkinin,

yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebileceği, yönetim

plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulunun,

blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok

yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm

maliklerince seçilen temsilcilerden oluşacağı, toplu yapı temsilcilerin kurulu

üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceğinin toplu yapının özelliği dikkate alınarak

yönetim plânında belirtileceği, toplu yapı temsilciler kurulunda bu

yöneticiler ve temsilcilerin yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm

sayısı kadar oy hakkına sahip olacağı, hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anılan Yasa hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden,

toplu yapı yönetiminin tüzel kişiliği olduğuna dair bir düzenleme olmadığı

anlaşılmakta olup, tüzelkişiliği bulunmayan toplu yapı yönetimi adına ancak 

toplu yapı yönetim kurulu üyesi gerçek kişi veya kişiler tarafından dava

açılabilir.

Dosyanın incelenmesinden; davaya konu edilen encümen kararı ile

… City Sitesinden 878.400 TL ecrimisil alınmasına ilişkin işlem tesis

edildiği, söz konusu encümen kararının … 2. Etapta kat maliki olan

davacıya tebliği üzerine iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı

anlaşılmaktadır.

Olayda, yeşil alan ile mülkiyeti davalı idareye ait alanların etrafı

duvarla çevirmek suretiyle oyun alanı ve otopark olarak işgalinden

bahsedilerek işgalci … 2. Etap Sitesinden ecrimisil istenilmesi şeklinde tesis

edilmiş olan dava konusu işlem davacı kat maliklerine tebliğ edilmiştir.

Maliklerin sorumluluk oranları gözetilerek kat malikleri adına ayrı ayrı

düzenlenmesi gerekirken, Site adına düzenlenerek davacı kat maliklerine

tebliğ edilmiş olan dava konusu işlem ile kat malikleri arasında sıkı bir

menfaat bağı bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; davanın esasının incelenmesi gerekirken kat maliki

olan davacının dava açma ehliyeti olmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet

yönünden reddi yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet

görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu‘nun 49. maddesi uyarınca davacının temyiz isteminin kabulü ile

İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere

dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun`un

54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden

itibaren onbeş gün içinde Danıştay‘da kararın düzeltilmesi yolu açık olmak

üzere, 28/09/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/15_05_2017_023140.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.