T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2015/1441

Karar No : 2015/1340


KARAR

Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla

Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve

İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı hakkında 2575 sayılı Danıştay

Kanunu’nun 23’üncü maddesinin (d) fıkrasına göre görüş bildirilmesi

istemine ilişkin İçişleri Bakanlığının 17.08.2015 tarih ve 17117 sayılı

yazısında aynen;

"Konya Büyükşehir Belediyesince; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun

15/g maddesi çerçevesinde "İmtiyaz Hakkının Devri Yoluyla Konya

Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi

İşi"`nin, imtiyaz usulüyle 42 yıl süreli olarak … Enerji Üretim San. ve Tic.

A.Ş.- … İnvest Trading & Consulting Ag Türkiye Ankara Şubesi Ortak

Girişimine yaptırılması amacıyla hazırlanan projeye ait imtiyaz sözleşmesi

taslağı ile ihaleye ait dosyanın asılları ekte sunulmuştur.

İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının, 2575 Sayılı Danıştay Kanunu’nun

23’üncü maddesinin 18.12.1999 tarih ve 4492 sayılı Kanun’la değişik (d)

fıkrasına göre incelenerek görüş bildirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim." denilmekte olduğundan konu

incelenerek ;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

İstem, Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz Hakkının Devri

Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri

Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait Sözleşme Taslağı hakkında görüş

bildirilmesine ilişkindir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci

fıkrasının (g) bendinde, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması,

geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri

yapmak ve yaptırmak yetki ve imtiyazının belediyelere ait olduğu, aynı

maddenin ikinci fıkrasında, belediyenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen

hizmetleri, Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk

dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebileceği hükme

bağlanmıştır.

Anılan hükümde Kanunda belirtilen hizmetlerin imtiyaz yoluyla

devredilebilmesi için Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra İçişleri

Bakanlığının karar vermesi gerektiği belirtilerek hukuki denetiminin yanında

Bakanlığın belediyeler üzerindeki vesayet denetimi yoluyla imtiyazın

konusunun ve şartlarının yerindelik denetiminin yapılması amaçlanmıştır.

Bu düzenleme karşısında, işin ihale edilmesi süreci, ihalede uygun

rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, imtiyazın süresi ve bedeli,

imtiyaz sahibinin ve idarenin mali yükümlülükleri, imtiyazla ilgili yatırımların

niteliği, tüketicilerin katlanacağı mali külfetler gibi imtiyaz konusu işe ait

ekonomik tercihler ile teknik verilere dayanan hususlardaki sorumluluğun

ilgili belediyeye ve vesayet denetimini yapacak Bakanlığa ait olacağı,

Danıştay’ın ise ilgili imtiyaz sözleşmesi taslağını mevzuat hükümleri

çerçevesinde hukuka uygunluk açısından inceleyeceği, ilgili belediyenin ve

Bakanlığın ekonomik ve teknik verilere ilişkin tercihlerine müdahale

etmeyeceği açıktır.

Nitekim imtiyaz konusu hizmetten yararlanacak olanlardan alınacak

ücret, bedel, vb. ad altındaki ekonomik değerin yasal dayanağı olan bir tarife

üzerinden tahsil edilmesi, imtiyaz süresince bu tarifede değişiklik

yapılmasını gerektiren durumların belli esaslara bağlanması, imtiyaz konusu

kamu hizmetinin belli süreyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince

yürütülecek olmasının Belediye ve yüklenici açısından doğuracağı

sorumlulukların, imtiyaz sahibinin veya Belediyenin taahhütlerini yerine

getirmemesi halinde hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, sözleşme

süresince imtiyaz konusu kamu hizmetinin verimli, etkin ve kesintisiz

sunulmasının sağlanması, sözleşme kurallarının ihlali durumunda 

uygulanacak yaptırımların saptanması gibi öncelikle idarenin ve hizmetten

yararlanacak olanların hak ve menfaatlerinin gözetilmesini sağlayacak esaslar

dâhilinde sözleşme taslağının incelenebileceği bilinmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Konya Entegre Katı Atık

Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşinin 29 yıl

süreyle imtiyaz hakkının devri için Konya Büyükşehir Belediye

Başkanlığınca 14.10.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin, imtiyaz

suretiyle gördürülecek bir iş için ihale yapılmadan önce Danıştay’ın

görüşünün ve İçişleri Bakanlığının onayının alınması gerektiği, anılan

ihalenin bu koşullar yerine getirilmeksizin gerçekleştirildiği gerekçesiyle

Konya 2. İdare Mahkemesinin 11.12.2014 tarih ve E:2014/1442,

K:2014/1282 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu Mahkeme kararının Danıştay

Onüçüncü Dairesinin 19.02.2015 tarih ve E:2014/5314, K:2015/650 sayılı

kararıyla, ihaleden önce Danıştay’ın görüşünün ve İçişleri Bakanlığının

onayının alınmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle bozulduğu, bozma

kararı üzerine yeniden görülen davada Konya 2. İdare Mahkemesinin

28.05.2015 tarih ve E:2015/580, K:2015/477 sayılı kararıyla, Mahkemenin

11.12.2014 tarih ve E:2014/1442, K:2014/1282 sayılı kararında ısrar

edildiği ve dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu ısrar kararının

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2015/2925 sayılı dosyasında

derdest olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu ihaleye ilişkin anılan yargılama süreci devam ederken

aynı iş için bu kez süresi 42 yıl olmak üzere Konya Büyükşehir Belediye

Başkanlığınca 07.07.2015 tarihinde yeniden ihaleye çıkıldığı, bu ihaleyi …

Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. - … İnvest Trading & Consulting Ag

Türkiye Ankara Şubesi Ortak Girişiminin kazandığı, anılan ihaleye katılan

ancak iş deneyim belgesi şartnameye uygun bulunmayarak değerlendirme

dışı bırakılan firma tarafından 07.07.2015 tarihli ihale ile ihalede

değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Konya 2.

İdare Mahkemesinde dava açıldığı, bu davada verilen Mahkemenin

18.09.2015 tarih ve E:2015/837 sayılı kararıyla, belediyelerin yürütmekle

görevli ve yetkili oldukları katı atıkla ilgili hizmetlerini bizzat yapmak yerine

imtiyaz suretiyle devrine karar verebilmesi için Danıştay’ın görüşünün ve

İçişleri Bakanlığının onayının alınmasının ön koşul olduğu, dava konusu

ihale yapılmadan önce Danıştay’ın görüşünün ve İçişleri Bakanlığının

onayının alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin yürütmesinin

durdurulmasına karar verildiği görülmüştür. 

Bu durumda, imtiyaz konusu işle ilgili 14.10.2014 tarihli ihalenin

Konya 2. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarih ve E:2015/580,

K:2015/477 sayılı ısrar kararıyla iptal edilmesi, anılan ısrar kararıyla ilgili

incelemenin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2015/2925 esasında

kayıtlı dosyada devam etmesi karşısında, 14.10.2014 tarihli ihalenin hukuki

durumunun kesin hükümle karara bağlanmadığının açık olduğu, diğer

taraftan, bu dosyada Danıştay görüşü alınmak üzere Dairemize gönderilen

İmtiyaz Sözleşmesi Taslağının dayanağı 07.07.2015 tarihli ihalenin ise,

Konya 2. İdare Mahkemesinin 18.09.2015 tarih ve E:2015/837 sayılı

kararıyla yürütmesinin durdurulduğu, dolayısıyla bu İmtiyaz Sözleşmesinin

dayanağı ihalenin akıbetinin hukuken belirsiz olduğu, söz konusu

davalardaki yargılama süreci tamamlandığında, gerek imtiyaz sahibinin kim

olacağı, gerekse imtiyaz süresinin ne kadar olacağı gibi belirsizlik içeren

hususların açıklığa kavuşacağı, açıklanan nedenlerle anılan İmtiyaz

Sözleşmesi Taslağı hakkında bu aşamada görüş bildirilmesine olanak

bulunmadığı anlaşıldığından, Konya Büyükşehir Belediyesi İmtiyaz

Hakkının Devri Yoluyla Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve

Bertaraf Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi İşine Ait İmtiyaz Sözleşme Taslağı

ile eki dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine ve 2575 sayılı

Danıştay Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (b) bendi uyarınca İdari İşler

Kurulunda görüşülmek üzere dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına

14.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/11_09_2017_105606.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.