Yapı ruhsatının ve dayanağı olan imar planının yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle yıkılması neticesinde oluşan şevden kaynaklı güvenlik sorunundan davacıların sorumlu tutulamayacağı gibi binanın yıkımından sonra meydana gelen şevden dolayı güvenlik önlemleri alınması hususunun da 3194 sayılı Kanun’un 40. maddesinde yapılan tanımlama ve mahzur tevlit eden unsurlar içerisinde yer almadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Ondördüncü Daire

Esas No : 2014/6779

Karar No : 2016/3134


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Ortahisar Belediye

Başkanlığı

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacılar) : 1- …, 2- …, 3- …, 4- …, 5- …, 6- …

Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Trabzon İli, Merkez, Esentepe Mahellesi, … ada,

… sayılı parsele davacılar tarafından yapılan yapının, ruhsatının mahkeme

kararıyla iptal edilmesi nedeniyle yıkılması sonucu meydana gelen şevden

dolayı güvenlik önlemlerinin alınması için istinat duvarının kırkbeş gün

içinde yapılması gerektiği, yapılmadığı takdirde 3194 sayılı İmar

Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca para cezası verileceği ve duvarın idareleri

tarafından yapılarak yapılan masrafların % 20 fazlasıyla tahsil edileceği

yolunda tesis edilen işlemlerin iptali istemiyle açılan davada; İdare

Mahkemesince, davalı idarece verilen yapı ruhsatına uygun olarak yapılan

binanın, yapı ruhsatının ve dayanağı olan imar planının yargı kararıyla iptal

edilmesi nedeniyle yıkılması neticesinde oluşan şevden kaynaklı güvenlik

sorunundan davacıların sorumlu tutulamayacağı gibi binanın yıkımından

sonra meydana gelen şevden dolayı güvenlik önlemleri alınması hususunun

da 3194 sayılı Kanun’un 40. maddesinde yapılan tanımlama ve mahzur tevlit

eden unsurlar içerisinde yer almadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin

iptali yolunda Trabzon İdare Mahkemesince verilen 29.04.2014 günlü, 

E:2013/1421, K:2014/616 sayılı kararın, davalı idare vekili tarafından

temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Hasan Hüseyin Yeşildere

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının

onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği

görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu

ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması

halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararı ve

dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir

sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın

onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden

itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

20.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Kaynak: http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/11_09_2017_105606.pdf

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.