KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERE ANCAK SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ KISMINDA İZİN VERİLDİĞİNDEN, KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN KIYI TARAFINDA, DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KIYI KUŞAĞININ İMAR PLANINDA PARK ALANI OLARAK BELİRLENDİĞİNDEN BAHİSLE, GÜNÜBİRLİK KULLANIM AMACIYLA YAPILMAK İSTENEN ÇAYBAHÇESİ-KAFEYE AİT MİMARİ PROJENİN UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN İŞLEMDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No: 2006/5556

Karar No: 2008/5738

Temyiz İsteminde Bulunan : ?
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstemin Özeti : Bursa 2. İdare Mahkemesinin 20.04.2006 günlü, E:2005/1168, K:2006/682 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek`in Düşüncesi : Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı kuşağında yapılaşma yasağı bulunmasına karşın, dava konusu işlemle demontabl malzeme ile de olsa yapılaşma imkanı tanındığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği öngörülerine aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu`nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Zeytinbağı Beldesinde kıyı kesiminde ve 1. derece doğal sit alanında yer olan iskele meydanında çay bahçesi-kafe mimari uygulama projesinin uygun olduğuna ilişkin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu`nun 04.06.2005 günlü, 26-683 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, koruma amaçlı imar planında "Avan Proje ile Düzenlenecek Park Alanı" olarak belirlenmiş bulunan yere çay bahçesi ve kafe olarak günübirlik kullanım amacıyla demantabl yapı malzemesi ile yapılmak istenen mimari uygulama projesinin uygun olduğuna ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
3621 sayılı Kıyı Kanunu`nun 6. maddesinde, kıyının herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olduğu, buralarda hiçbir yapı yapılamayacağı, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engellerin oluşturulamayacağı öngörülerek kıyıda uygulama imar planı ile yapılabilecek yapı ve tesislerin nitelikleri ve koşulları belirlenmiştir.
Uygulama Yönetmeliğinde de, Günübirlik yapı ve tesislerin kıyıda yapılamayacağı hükme bağlanarak, anılan nitelikteki yapı ve tesislere sahil şeridinin ancak ikinci kısmında izin verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, kıyı kenar çizgisinin kıyı tarafında Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı kuşağının imar planında "Avan Proje ile Düzenlenerek Park Alanı" olarak belirlendiği ve dava konusu işlem ile bu plana dayanılarak günübirlik kullanım amacıyla demontabl yapı malzemesi ile yapılmak istenen çay bahçesi-kafeye ait mimari projenin uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmaktadır.
Belirtilen bu hukuksal durum karşısında ,günübirlik kullanımlara sahil şeridinin ancak ikinci bölümünde yer verilebileceğinden dava konusu kıyı kuşağında anılan nitelikte uygulama yapma olanağı bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 3621 sayılı Kıyı Kanununda öngörülen düzenlemelere aykırı olarak Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı kuşağını yapılaşmaya açan imar planının geçerliliğinin kabulü suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 20.04.2006 günlü, E:2005/1168, K:2006/682 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 19.09.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:120)
BŞ/ÖEK

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.