DAVACI KÖY SINIRININ HERHANGİ BİR KISMININ, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU`NUN GEÇİCİ 2. MADDESİ UYARINCA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN SINIRININ TESPİTİ İÇİN ÇİZİLEN 20 KM`LİK YARIÇAP SINIRI İÇİNDE KALDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, KÖYÜN MESKUN MAHALİ BU YARIÇAP DIŞINDA OLSA DAHİ KÖYÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLANACAĞI

T.C.

DANIŞTAY

Sekizinci Daire

Esas No: 2007/1103

Karar No: 2008/3030

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): Kumluyazı Köyü Muhtarlığı
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf(Davalı): Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Erzurum Büyükşehir Belediyesine göndermiş olduğu 25.10.2004 gün ve 81676 sayılı yazıları esas alınarak davacı köy sınırının herhangi bir kısmının Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırını belirleyen 20 km `lik yarıçap`ın içinde kaldığından bahisle, davacı köyün Büyükşehir Belediyesine bağlanmasına ilişkin Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığının 18.01.2006 gün ve 23 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; valilik binası merkez kabul edilerek çizilen 20 km`lik yarıçap sınırında olan dairenin sınırı Büyükşehir Belediyesinin sınırını oluşturacağından, davalı idarece gönderilen 1/25000 `lik Çevre Düzeni İmar Planında, davacı köyün mülki sınırının da bu yarıçap içinde kaldığı tespit edildiğinden, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 2. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 02.10.2006 gün ve E:2006/873, K:2006/1903 sayılı kararının, köyün meskun mahalinin 20 km`lik sınırın dışında kaldığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL`in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ`un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 29.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER; SAYI: 119)
BŞ/Aİ

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.