5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU`NUN 15. MADDESİ UYARINCA İL GENEL MECLİSİ TARAFINDAN ALINAN KARAR, VALİYE GÖNDERİLMEKSİZİN DOĞRUDAN DAVA AÇILDIĞINDAN, MERCİİ TECAVÜZÜ NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI BULUNMADIĞI

T.C.

DANIŞTAY

Sekizinci Daire

Esas No: 2008/1863

Karar No: 2008/4227

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Kırıkkale Valiliği
Karşı Taraf (Davalı) : Kırıkkale İl Özel İdaresi
Vekili : Av. ?
İstemin Özeti : Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 03.11.2007 tarihli ve 139 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada ,Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından 01.10.2007 tarihinde yapılan toplantıda 122 sayılı kararla İl Genel Meclisi çalışmalarında kullanılmak üzere bir adet hizmet aracının alınması ve çeşitli bütçe bölümlerinden aktarma yapılması yönünde karar alındığı, alınan bu kararın valilik makamının 08.10.2007 tarih ve 827 sayılı yazısıyla yeniden görüşülmek üzere iade edildiği, bunun üzerine İl Genel Meclisinin 03.11.2007 tarihli toplantısında 2007/122 sayılı İl Genel Meclisi kararının iptali ile 2008 yılı bütçesinden araç alımı için ödenek ayrılması yönündeki kararın alındığı ve bu kararın dava konusu edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, dava konusu 03.11.2007 tarihli İl Genel Meclisi kararında önceki meclis kararının iptal edilmesi ve bununla birlikte herhangi bir ısrar kararının olmaması karşısında meclis kararının yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edilmeksizin direk açılan bu davanın merci tecavüzü nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, dava dilekçesinin Kırıkkale İl Özel İdaresine tevdiine karar veren Kırıkkale İdare Mahkemesinin 09.11.2007 gün ve E:2007/901, K:2007/1053 sayılı kararının, her iki kararın özü ve konusunun İl Genel Meclisi hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması olduğu, dolasıyla, davanın esasının incelenmesi gerektiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen AKAR PEHLİVAN`ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Gülsen BİŞKİN`in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen bozma hükümlerine uygun olarak verilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü :
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 09.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
(DAN-DER; SAYI: 119)
BŞ/ÖEK

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.