DİYARBAKIR İLİNİN MERKEZ VE İLÇELERİNE BAĞLI BULUNAN KÖY, MAHALLE, MEZRA VE BUCAKLARINA AİT ESKİ İSİMLERİNİN, YENİ İSİMLERİ İLE BERABER TABELALARA YAZILABİLMESİNE İLİŞKİN İL GENEL MECLİSİNİN 3.2.2006 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARARININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA, İL GENEL MECLİSİNİN BU KONUDA KARAR ALMA YETKİSİNİN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İPTALİ HAKKIDA

T.C.

DANIŞTAY

Sekizinci Daire

Esas No: 2007/8635

Karar No: 2009/4200

 

Temyiz İsteminde Bulunan : Diyarbakır İl Özel İdaresi
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : Diyarbakır Valiliği
İstemin Özeti : Diyarbakır İlinin Merkez ve İlçelerine bağlı bulunan köy, mahalle, mezra ve bucaklara ait eski isimlerinin, yeni isimleri ile beraber tabelalara yazılabilmesine ilişkin İl Genel Meclisinin 3.3.2006 tarihli ve 36 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9/2. ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. madde hükümlerinden söz edilerek, İl Genel Meclisinin 01.02.2006 tarih ve 16 sayılı kararında; Diyarbakır Merkez ve İlçelerine bağlı bulunan köy, mahalle, mezra, bucak isimlerinin daha rahat bulunabilmesi için yeni adlarıyla beraber eski adlarının da yer almasına karar verildiği, Valilikçe söz konusu kararın İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin B, Ç, D fıkralarına aykırılık nedeniyle tekrar görüşülmek üzere İl Genel Meclisine gönderildiği, İl Genel Meclisinin 3.3.2006 gün ve 36 sayılı kararıyla İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin B, Ç, D fıkraları ve devamında yeni isimlerin yanında eskilerinin de yazılamayacağına dair bir ibare olmadığı gerekçesiyle mevcut isimlerin yanına veya altına parantez içerisinde eskilerinin de yazılmasına karar verilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı, anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, köy, mahalle, mezra ve bucak isimlerinin konulması ve değiştirilmesi yasal olarak belli şekli kriterlere bağlanarak bu idari birimlerin isimlerinin konulması ve değiştirilmesinde yetkili olan makam ve mercilerin sayıldığı, öte yandan İl Genel Meclisinin görev ve yetkilerinin İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinde tek tek sayılmış olduğu, bunlar arasında İl Genel Meclisinin köy, mahalle, mezra ve bucakların yeni isimlerinin yanına eski isimlerine de yer verme konusunda bir yetkisinin olduğundan bahsedilemediği, bu durumda davalı idarece tesis edilmiş olan dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 6.4.2007 gün ve E:2006/825, K:2007/580 sayılı kararının, davanın süresinde olmadığı ve yapılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : Yanıt verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen AKAR PEHLİVAN`ın Düşüncesi : Dava dilekçesinde, davaya konu idari işlemin yazılı bildirim tarihi gösterilmemiştir. İdare Mahkemesince, 2577 sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda dilekçenin reddedilmesi gerekirken, dosyanın esası hakkında verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, davalı idarenin 5302 sayılı Yasanın 10. maddesi hükmü uyarınca davanın süresinde açılmadığı yönündeki itirazı, dosyaya tebliğ tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi ya da belge sunulmadığından yerinde görülmeyerek, işin gereği görüşüldü :
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 19.6.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.