5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu`nun yürürlüğe girmesiyle birlikte belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç, il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarının görüşmek ve karara bağlamak görev ve yetkisinin il genel meclisine ait olduğu hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/7460

Karar No   : 2009/8664

 

  Temyiz İsteminde Bulunan       :

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : Balıkesir Valiliği

            İstemin Özeti                           : Bursa 2. İdare Mahkemesinin 11.04.2007 günlü, E:2006/2696, K:2007/652 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek`in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Aylin Bayram`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Balıkesir İli, Merkez, Ayvatlar Köyü, Göldüzü Mevkii, …, … ve … sayılı parseller üzerinde 1/1000 ölçekli mevzi imar planı yapılması talebinin reddine ilişkin Balıkesir Valiliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 14.11.2006 günlü, 5332 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından yerinde etüd yapılarak hazırlanan raporda, mevzi imar planı yapılmak istenilen alanın Balıkesir İli, Merkez, Ayvatlar Balsu İçme Suyu İşletme Sahası ve Koruma Alanı içinde kaldığı, Balsu kaynaklarının çevre ve yüzeysel yapılaşmadan etkileneceği için koruma alanı içinde yapılaşma ve sanayi tesislerinin yapımının uygun olmadığının belirtildiği anlaşıldığından, rapordaki olumsuz görüş üzerine davacının sucuk imalathanesi, alışveriş merkezi, restorant, dinlenme tesisleri, idari bina ve sosyal tesis yapmak üzere 1/1000 ölçekli mevzi imar planı yapılması talebinin reddedilmesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesinin 2. fıkrasında; “Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü taktirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren Valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            04.03.2005 günlü, 25745 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkilerini düzenleyen 10. maddesinin (c) bendinde; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak görev ve yetkisi il genel meclisine verilmiş, yine aynı Kanunun "Uygulanmayacak Hükümler" başlıklı 70. maddesinde: "Bu Kanunla, İl Özel İdaresinin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu`nda bu Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır." hükmü yer almıştır.

            Anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesiyle belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde plan yapma yetkisinin valiliğe verilmesi yönündeki düzenlemenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesindeki düzenlemeye aykırı olduğu, bu nedenle anılan Kanunun 70. maddesinde aykırılık halinde 5302 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağının öngörülmesi karşısında artık 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği 4.3.2005 tarihinden itibaren anılan Yasa`nın 10. maddesi uyarınca plan yapma yetkisinin il genel meclisine ait olduğu sonucuna varılmaktadır.

            Dava konusu olayda, davacının 7.8.2006 günlü mevzi imar planı yapılması yönündeki başvurusunun il genel meclisine iletilerek il genel meclisince imar planı teklifi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, başvuru üzerine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce dava konusu 14.11.2006 günlü, 5332 sayılı işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, plan ve plan değişiklikleri hakkında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra il genel meclisince karar verilmesi gerektiğinden, İdare Mahkemesince anılan Yasa hükümleri dikkate alınmaksızın verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 11.04.2007 günlü, E:2006/2696, K:2007/652 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.