5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun 8. maddesinde öngörülen akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafe koşullarının Kanun yürürlüğe girdiği tarihle birlikte aranacağı hakkında.

 

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/5526

Karar No   : 2009/8666

 

 

Temyiz İsteminde Bulunan :

            Vekili                           : Av. …, Av. …

            Karşı Taraf                   : (Davalı): Iğdır Belediye Başkanlığı

            Vekili                           : Av. …

            (Davalı İdare Yanında Davaya Katılan) :

            Vekili                           : Av. …

            İstemin Özeti               : Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 21.03.2007 günlü, E:2006/4, K:2007/342 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek`in Düşüncesi : 20.12.2003 günlü, 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun 8. maddesinde, Akaryakıt ve LPG istasyonu arasındaki mesafelerin aynı yönde olmak üzere, şehirler arası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

            Bu kapsamında çıkarılan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği`nin 45/b. maddesinde de; iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafenin, aynı yönde olmak üzere; şehir içi yollarda bir km`den az olamayacağı belirtilmiş, anılan Yönetmeliğin 59/a maddesinde de, bu Yönetmeliğin 45. maddesinin 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8. maddesinde getirilen düzenlemeyle, iki akaryakıt istasyonu arasındaki mesafenin şehir içi yollarda bir km`den az olamayacağı öngörülerek iki istasyon arasında olması gereken mesafenin en alt sınırının belirlendiği, dolayısıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de bu şartın aranacağı, ancak en az mesafe şartı getirilmekle birlikte anılan maddede çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmeliğe atıfta bulunulmak suretiyle Yönetmelikte Kanunla alt sınırı belirlenen bu mesafenin ve/veya bu mesafenin üzerinde bir mesafenin belirlenebileceğine, alt sınırın üzerinde bir mesafe belirlenmesi halinde ise belirlenecek mesafenin Yönetmelikle birlikte yürürlüğe gireceğinin hükme bağlandığı sonucuna varılmaktadır.

            Nitekim, bu düzenlemeye dayanılarak yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ilgili maddesinde Yasa`da alt sınırı belirlenen mesafeler aranılacak mesafe koşulu olarak esas alınmış bulunmaktadır.

            Anılan açıklamalar ışığında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle birlikte Kanunda iki istasyon arasında olması öngörülen ve alt sınırı belirlenen mesafe şartının aranacağı hususundan duraksama bulunmadığından, İdare Mahkemesince, mesafe şartının Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sağlanması gerektiği yolundaki gerekçesinde hukuki isabet görülmemiştir.

            Bu itibarla, işlem tarihinde Petrol Piyasası Kanunu yürürlükte olduğundan, imar planı bütünlüğünün gözönünde bulundurulması suretiyle imar planı değişikliği yapılırken anılan Kanunda belirtilen en az mesafe koşuluna uyulup uyulmadığı incelendikten sonra uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmek üzere idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı E.Emel Çelik`in Düşüncesi : Iğdır ili, Söğütlü Mevkii, … pafta, … ada, … sayılı parselin akaryakıt satış istasyonu olarak belirlenmesine ilişkin 8.10.2004 günlü, 34 sayılı belediye meclisi kararıyla kabul edilen imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin mahkeme kararı temyiz edilmiştir.

            20.12.2003 günlü, 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8. maddesinde, akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafelerin aynı yönde olmak üzere şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girerek yönetmelikle düzenleneceği, hükme bağlanmıştır.

            Bu durumda, işlem tarihinde Petrol Piyasası Kanunu yürürlükte olduğundan, imar planı değişikliği yapılırken anılan Kanunda belirtilen en az mesafe koşuluna uyulması zorunlu bulunduğundan plan değişikliğinin Kanuna uygun olup olmadığı araştırılmaksızın davanın reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenle, temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Iğdır İli, Söğütlü Mevkii, … pafta, … ada, … ( … ) sayılı parselin akaryakıt istasyonu alanı olarak belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin onanması yolundaki 08.10.2004 günlü, 34 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince,davacıya ait akaryakıt istasyonu ile dava konusu akaryakıt istasyonu arasında 1100 m. başka bir istasyon arasındaki mesafenin ise 200 m. olduğu belirtilmiş ise de, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği`nin 45/b maddesinde; aynı yönde iki istasyon arasındaki mesafenin şehir içinde en az bir km. olması gerektiğinin düzenlendiği, ancak anılan Yönetmeliğin 59/a maddesine göre Yönetmeliğin 45. maddesi 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarihten önce yapılan istasyonlar için bu koşulların aranmayacağı, olayda … sayılı parselin 8.10.2004 günlü, 34 sayılı belediye meclisi kararı ile akaryakıt istasyonu alanı olarak belirlendiği, 16.10.2004 tarihinde de inşaat ruhsatının alındığı, müdahil tarafından yapılan akaryakıt istasyonunun Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesislere İlişkin Yönetmelik hükümlerine de aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            20.12.2003 günlü, 25322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun 8. maddesinde, Akaryakıt ve LPG istasyonu arasındaki mesafelerin aynı yönde olmak üzere, şehirler arası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

            Bu kapsamında çıkarılan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği`nin 45/b. maddesinde de; iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafenin, aynı yönde olmak üzere; şehir içi yollarda bir km`den az olamayacağı belirtilmiş, anılan Yönetmeliğin 59/a maddesinde de, bu Yönetmeliğin 45. maddesinin 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8. maddesinde getirilen düzenlemeyle, iki akaryakıt istasyonu arasındaki mesafenin şehir içi yollarda bir km`den az olamayacağı öngörülerek iki istasyon arasında olması gereken mesafenin en alt sınırının belirlendiği, dolayısıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de bu şartın aranacağı, ancak en az mesafe şartı getirilmekle birlikte anılan maddede çıkarılacak ve 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmeliğe atıfta bulunulmak suretiyle Yönetmelikte Kanunla alt sınırı belirlenen bu mesafenin ve/veya bu mesafenin üzerinde bir mesafenin belirlenebileceğine, alt sınırın  üzerinde bir mesafe belirlenmesi halinde ise belirlenecek mesafenin Yönetmelikle birlikte yürürlüğe gireceğinin hükme bağlandığı sonucuna varılmaktadır.

            Nitekim, bu düzenlemeye dayanılarak yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ilgili maddesinde Yasa`da belirlenen alt sınır aranılacak mesafe koşulu olarak esas alınmış bulunmaktadır.

            Anılan açıklamalar ışığında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle birlikte Kanunda iki istasyon arasında olması öngörülen ve alt sınırı belirlenen mesafe şartının aranacağı hususunda duraksama bulunmadığından,İdare Mahkemesince, mesafe şartının Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sağlanması gerektiği yolundaki gerekçesinde hukuki isabet görülmemiştir.

            Diğer taraftan, olayda, davacı tarafından davacıya akaryakıt istasyonu ile müdahile ait akaryakıt istasyonu arasındaki mesafenin 1100 m olduğu beyan edildiğinden, dava konusu imar planı değişikliğinde anılan yasal düzenlemelere aykırılık bulunmamaktadır.

            Kaldı ki, dava dilekçesine ekli bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacıya ait akaryakıt istasyonu ile müdahile ait akaryakıt istasyonunun aynı yönde olmadığı anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle yasal isabetsizlik görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, temyize konu Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 21.03.2007 günlü, E:2006/4, K:2007/342 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.