Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına göre 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmediği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/7095

Karar No   : 2009/8894

 

Temyiz İsteminde Bulunan       : S.S. … Konut Yapı Kooperatifi

            Vekili                                       : Av. ...

            Karşı Taraf                               : 1-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. ...

                                                             2-Etimesgut Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. ...

            Davalı İdareler Yanında Davaya Katılanlar       : 1-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

            Vekili               : Av. ...

                                      2- … Petrol Ürün Oto. Tur. Tic. A.Ş.

            Vekili               : Av. …

            İstemin Özeti   : Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15.3.2007 günlü, E:2006/233, K:2007/405 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmaların Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu`nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı E.Emel Çelik`in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, davacı Kooperatife Komşu Ankara, Etimesgut İlçesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılan akaryakıt istasyonu için verilen 14.10.2004 günlü, 491/04 sayılı yapı ruhsatı ile bu ruhsatın dayanığı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi sonucu düzenlenen rapor ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu alanı olarak belirlendiği ve bu amaçla da yapı ruhsatı verildiği, anılan imar planları ve bu planlar uyarınca verilen yapı ruhsatında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından bahisle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı Yasa`nın 6. maddesinde, planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından bölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esas alan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım kararlarını belirleyen nazım imar planları olarak sınıflandırılmış, anılan Yasanın 8.maddesinde ise, planlar bölge planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.

            Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı, arazi kullanım kararlarının alt ölçekli planlarla değiştirilemeyeceği kuşkusuzdur.

            Dosyanın incelenmesinden, söz konusu taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında kaldığı, dava konusu 1/1000 ölçekli planda ise akaryakıt istasyonu olarak belirlendiği, davacının da taşınmazının akaryakıt istasyonu alanı olarak belirlenmemesi gerektiği iddiasıyla bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

            Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ilişkin lejantlar arasında ticaret alanları, "Kentsel Çalışma Alanları" başlığı altında, bakım ve akaryakıt istasyonları ise "Kentsel Teknik Altyapı" başlığı altında gösterilmiştir.

            Uyuşmazlık konusu 1/5000 ölçekli imar planı hazırlanırken, bu yer akaryakıt istasyonu olarak planlanmak istenseydi, bu duruma uygun lejant ile gösterilmesi gerekirdi. Ancak taşınmaz 1/5000 ölçekli planda ticaret alanı olarak belirlenmiştir.

            Bu durumda, 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalan taşınmazın, 1/1000 ölçekli planda akaryakıt istasyonu belirlenmesi plan hiyerarşisine aykırı bulunduğundan, dava konusu 1/1000 ölçekli imar planına ve bu plan uyarınca verilen yapı ruhsatına yönelik olarak davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

            Öte yandan, davacı tarafından söz konusu taşınmaz dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt istasyonu alanında kaldığından bahisle, 1/5000 ölçekli planın iptali istenmiş ise de taşınmazın 1/5000 ölçekli planda ticaret alanında kalması nedeniyle 1/5000 ölçekli plana yönelik olarak davanın reddine ilişkin mahkeme kararında, sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 15.3.2007 günlü, E:2006/233, K:2007/405 sayılı kararının, dava konusu 1/5000 ölçekli plana yönelik olarak davanın reddine ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasina, dava konusu yapı ruhsatı ile bu ruhsatın dayanağı 1/1000 ölçekli plana yönelik olarak davanın reddine ilişkin kısmının ise bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 30.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.