Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatı için başvuruda bulunurken bu belgenin ibraz edilmesi zorunlu olduğundan, müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden davalı idarece verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/9448

Karar No   : 2009/9414

 

Temyiz İsteminde Bulunan       : TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : Mahmutlar Belediye Başkanlığı

            İstemin Özeti                           : Antalya 2. İdare Mahkemesinin 15.6.2007 günlü, E:2006/2655, K:2007/1009 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu`nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Ülkü Özcan`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar, Cumhuriyet Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaa edilecek yapı nedeniyle düzenlenen 25.03.2005 günlü, 539 sayılı yapı ruhsatının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, davacı Oda Başkanlığı tarafından, yapı ruhsatının mimari proje müellifinin sicil durum belgesi Mimarlar Odasından istenmeden ve yapı ruhsatında "büro tescil no" ve "oda belge no" bölümlerinin boş bırakılmak suretiyle hazırlanması nedeniyle proje müellifinin mesleki takibinin yapılmadığı, sicil durum belgesi Odadan sorulmadan ve düzenlenen yapı ruhsatının bir örneği Odaya gönderilmeden yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yapı ruhsatının iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmakta ise de uyuşmazlık konusu yapı ruhsatı ile onaylı mimari proje müellifinin büro tescil belgesinin savunma eki belgelerle birlikte dava dosyasına sunulmuş olması ve müellifin kısıtlık durumunun söz konusu olmaması karşısında asli unsur olarak kabulü mümkün bulunmayan büro tescil numarası ve oda belge numarasının ruhsatta yer almamasının ruhsat iptalini gerektirmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Dosyanın incelenmesinden, davacı TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından, uyuşmazlık konusu yapı ruhsatı düzenlenirken büro tescil numarası, oda belge numarası bilgilerinin ve müellif sicil durum belgesinin meslek odasından istenilmeden yapı ruhsatı düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği`nin 57. maddesinin beşinci fıkrasında, "Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekmektedir. İdare, kanuna aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak hakları kısıtlanan proje müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odasınca düzenlenen, meslek adamının o sıradaki sicil durumunu gösterir, işin adı yazılı belgeyi her proje için ister. Hakkında kısıtlama bulunan meslek adamlarına ait projeler onaylamaz. İdare projeleri incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu da gözetir." hükmü yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca her proje için sicil durum belgesi alınması ve yapı ruhsatı için başvuruda bulunulurken bu belgenin ibraz edilmesinin zorunlu olduğu açıktır. Bu durumda, sicil durum belgesi olmaksızın davalı idarece verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Kaldı ki, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesinin beşinci bendinde yer alan "proje müellifi mimarların her proje için tescil belgesi almaları gerekeceğine" ilişkin hükmün iptali istemiyle açılan dava Danıştay Altıncı Dairesinin 30.11.2005 günlü, E:2003/8223, K:2005/5874 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 15.6.2007 günlü, E:2006/2655, K:2007/1009 sayılı kararının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 09.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.