Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından verilmiş yetki ya da vekaletname olmadan düzenlenmesi halinde, idarece açık hatalı işlemin süre şartı olmaksızın her zaman geri alınabileceği, ilgilileri yönünden kazanılmış hak doğurmayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/7721

Karar No   : 2009/10295

 

Temyiz İsteminde Bulunanlar   : ..., ..., ... ve ...

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               : Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. …

            İstemin Özeti                           : Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 07.09.2007 günlü, E:2006/1003, K:2007/518 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Ahmet Arslan`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Afyonkarahisar İli, Merkez İlçe, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen yapı için tadilat ruhsatı verilmesi isteminin reddi ile anılan inşaat için daha önce verilen 03.04.2006 günlü, 03/02 sayılı tadilat ve yenileme ruhsatı ile 09.10.2006 günlü, 03/18 sayılı tadilat ruhsatının iptali yolundaki 28.11.2006 günlü, 2496 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde inşa edilen yapı için 22.09.2005 ve 02.10.2006 günlü tadilat ruhsatı başvurularına ait dilekçelerde davacılardan … ve … `in imzasının bulunduğu, … (Mirasçıları) ile kat irtifakı tesis edilen diğer kişilerin imzalarının ise bulunmadığı halde 03.04.2006 günlü, 03/02 sayılı ve 09.10.2006 günlü, 03/118 tadilat ruhsatlarının düzenlendiği, bu ruhsatlarla ilgili olarak 10.02.2006 günü vefat eden arsa sahibi … veya mirasçıları tarafından ruhsat işlemlerinin yürütülmesi için davacılar adına verilmiş yetki ya da vekaletnamenin olmadığı, 17.11.2006 günlü tadilat ruhsat başvurusuna ait dilekçede de tüm yapı sahiplerinin imzası bulunmakla birlikte arsa sahibi müteveffa … varislerinin imzasının yer almadığı, 10.02.2006 günü vefat eden …`ın yerine taşınmazla ilgili tasarruf haklarının varislerine geçmesi, idarece açık hata hallerinde süre şartı aranmaksızın hatalı işlemin her zaman geri alınmasının mümkün olması ve anılan ruhsatların ilgilileri yönünden kazanılmış hak oluşturmaması karşısında, söz konusu yapı ruhsatlarının iptali yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Afyon İdare Mahkemesinin 07.09.2007 günlü, E:2006/1003, K:2007/518 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.