2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinin uygulanması sonucunda kamu hizmetlerine ayrılan alanları karşılamak üzere terk yapılan alanda 3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre uygulama yapılırken yeniden düzenleme ortaklık payı alınmasına olanak bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2009/8585

Karar No   : 2010/167

 

Temyiz İsteminde Bulunan       : Yıldırım Belediye Başkanlığı

            Vekili                                       : Av. …

            Karşı Taraf                               :

            Vekili                                       : Av. …

            İstemin Özeti                           : Bursa 3. İdare Mahkemesinin 29.05.2009 günlü, E:2008/910, K:2009/420 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Sedat Larlar`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda 3194 sayıl imar Kanunu`nun 18.maddesi ile 3290 sayılı Yasanın Ek 1. maddesi uyarınca yapılan parselasyonun onaylanmasına ilişkin belediye encümeninin 23.09.2008 günlü, 2213 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinin uygulanması sırasında kamu hizmetlerine ayrılan alanları karşılamak üzere terk yapılan alanda 3194 sayılı Yasanın 18.maddesine göre uygulama yapılırken yeniden düzenleme ortaklık payı alınmasına olanak bulunmadığı, uyuşmazlık konusu olayda, davacıya daha önce 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinin uygulanması sırasında yaklaşık %35 oranında yol için bedelsiz terk yaptırıldığı halde dava konusu işlemle de davacıdan yeniden düzenleme ortaklık payı alındığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Bursa 3. İdare Mahkemesinin 29.05.2009 günlü, E:2008/910, K:2009/420 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.01.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARŞI OY

            Uyuşmazlık, 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinin uygulanması sırasında yapılan terklere isabet eden yerlerin, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinde öngörülen düzenleme ortaklık payı ile karşılanacak yerlerle aynı nitelikte olup olmadığı, düzenleme ortaklık payı hesabına katılıp katılamayacağından kaynaklanmaktadır.

            2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi, ıslah imar planı yapılıp, yapılmadığına bakılmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre mülkiyet tespit ve tesciline yönelik işlemlerin kadastro müdürlükleri tarafından yapılmasını düzenleyen bir hükümdür. Bu maddenin uygulanması sırasında fiilen kullanılan kısımların mülkiyetlerinin belirlenmesi amaçlamakta, mülkiyet durumlarının tespiti ile tapuya tescilini sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile imar uygulamasına altlık teşkil eden kadastral mülkiyet durum tespitidir. Burada yapılan tespitler 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uygulamasına da altlık teşkil edilmektedir. Bu tespit ve tescil işlemleri 3194 sayılı Yasa kapsamı dışında olup bu konudaki ihtilafların halli de özel ihtsas mahkemeleri olan "kadasro mahkemelerinde" çözümlenmektedir.

            Bu nedenle söz konusu yasa uyarınca yapılan mülkiyet tespit ve tescil çalışmalarında yapılan kesintilerin yerinde olup olmadığı kadastro mahkemelerinde incelenip hükme bağlanmaktadır.

            3194 sayılı Yasanın 18. maddesi ile imar planına uygun parseller elde edilirken planda kamu hizmetlerine ayrılan yerler de kamuya kazandırılır. Söz konusu madde ile ilgili yönetmeliğin Düzenleme Ortaklık Payı Oranına ait esasları düzenleyen 11. maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme ortaklık payı oranı hesabına katılmayacak kesintiler düzenlenmiş olup, evvelce yapılan düzenlemelerde alınan payların (ki bu paylar veya kesintilerin İmar Kanunu hükümleri dışında kadastro çalışmaları ve mülkiyet tespitleri esnasında yapılan kesintiler) hesaba katılmayacağı belirtilmiş, aynı maddenin son paragrafında ise, nelerin düzenleme ortaklık payı oranı hesabınna nazara alınması gerektiği açıklanmıştır.

            Bütün bu hükümler birlikte düşünüldüğünde, parselasyon işleminin amaç ve kapsamı 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinden farklı olduğundan, düzenleme ortaklık payı ile yapılan kesintilerle anılan maddeye göre oluşan kesintiler aynı niteliği taşımamakta, düzenleme ortaklık payı hesabında dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

            Bu durumda, 2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi uyarınca yapılan terklerin dava konusu parselasyon işlemi sırasında dikkate alınmamasında hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yönde verilen temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği oyuyla karara karşıyım.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.