İnşaat ruhsatının fen memurunca imzalanarak onaylanması üzerine, aynı yapıya verilen yapı kullanma izin belgesinin yine fen memurunca imzalanarak onaylanmasında usulde paralellik ilkesi gereği hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanınca onanmadığından iade edilmesi gerektiğine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

   T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/3143

Karar No   : 2009/1977

 

Özeti : İnşaat ruhsatının fen memurunca imzalanarak onaylanması üzerine, aynı yapıya verilen yapı kullanma izin belgesinin yine fen memurunca imzalanarak onaylanmasında usulde paralellik ilkesi gereği hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanınca onanmadığından iade edilmesi gerektiğine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan       : Tuzluca Belediye Başkanlığı

            Karşı Taraf                               : ...

            İstemin Özeti                           : Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 8.11.2006 günlü, E:2006/117, K:2006/2080 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Sedef Türkdoğan`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Gül Filiz Ercan Aslantaş`ın Düşüncesi    : Dava, davacıya verilen yapı kullanma izin belgesinin Belediye fen memuru tarafından imzalandığından bahisle iade edilerek belediye Başkanı tarafından onaylı izin belgesi alınması gerektiğine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            3194 sayılı İmar Kanunu`nun 30. maddesi yapı kullanma izin belgesi verilmesi koşullarını düzenlemekte olup, anılan madde hükmü uyarınca yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunun ve fen bakımından kullanılmasında sakınca bulunmadığının tespit edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi verilmesi zorunludur.

            Dosyanın incelenmesinden davacıya ait taşınmaz üzerinde yapılan inşaat nedeniyle verilen yapı kullanma izninin, söz konusu inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığı veya fen bakımından kullanımında sakınca bulunduğu yönünde herhangi bir tespit yapılmaksızın sadece imzaya ililşkin usulü eksiklik bulunduğundan bahisle iptal edildiği anlaşıldığından davalı idareden kaynaklanan eksiklik nedeniyle davacıya bir kusur yöneltilemeyeceğinin de açık olması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Bu itibarla, temyize konu İdare Mahkemesinde sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmediğinden İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Iğdır, Tuzluca İlçesi, ... pafta, ... ada, ... sayılı parsel üzerindeki yapının zemin katındaki dükkanlar için verilen yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanınca onanması gerekirken, fen memurunca onandığından belediyeye iade edilerek belediye başkanı tarafından onaylı yapı kullanma izin belgesinin alınması gerektiğine ilişkin 8.11.2005 günlü, 05/291 sayılı belediye başkanlığı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yapı kullanma izin belgesinin yetkisiz kişi tarafından onaylanmasında davacıya bir kusur yöneltilemeyeceği, aynı nitelikteki belgelerden sadece davacıya ait belgenin geri alınması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanunun 30.maddesinin 1. fıkrasında "Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik 27. maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

            3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediye Tıp İmar Yönetmeliği`nin 64.maddesinin birinci fıkrasında, yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınmasının zorunlu olduğu düzenleme altına alınmıştır,

            Dosyanın incelenmesinden, Iğdır, Tuzluca, ... pafta, ... ada, ... sayılı parsel üzerindeki binaya 3.9.2004 günlü, 9 sayılı inşaat ruhsatının verildiği, bu ruhsatın fen memuru tarafından onaylandığı, anılan bina için 28.10.2005 günlü, 15 sayılı yapı kullanma izin belgesi verildiği, bu belgenin de fen memuru tarafından onaylandığı, 8.11.2005 günlü, 05/291 sayılı işler ile anılan yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanı tarafından onaylanması gerekirken, fen memuru tarafından onaylandığı, yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanlığına iade edilerek belediye başkanı tarafından onaylanmış iskan ruhsatı alınması gerektiğinin belirtildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            Yukarıda anılan Yönetmelik maddesi dikkate alındığında, uyuşmazlık konusu yapıya verilen inşaat ruhsatının fen memurunca imzalanarak onaylanması üzerine, aynı yapıya verilen yapı kullanma izin belgesinin yine fen memurunca imzalanarak onaylanmasında usulde parelellik ilkesi gereği hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan yapı kullanma izin belgesinin belediye başkanınca onanmadığından iade edilmesi gerektiğine ilişkin dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 8.11.2006 günlü, E:2006/117, K:2006/2080 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine  3.3.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.