Elektrik teknisyenlerine, mühendis olmamaları nedeniyle Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte belirlenen bağlantı gücüne kadar fenni mesuliyet yetkisi verilemeyeceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/4925

Karar No   : 2009/6114

 

 

Özeti : Elektrik teknisyenlerine, mühendis olmamaları nedeniyle Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte belirlenen bağlantı gücüne kadar fenni mesuliyet yetkisi verilemeyeceği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan : Ödemiş Belediye Başkanlığı

            Vekili                : Av. ...

            Karşı Taraf        : İzmir Elektrik Teknisyenleri Odası

            Vekili                : Av. ...

            İstemin Özeti    : İzmir 4. İdare Mahkemesinin 01.02.2007 günlü, E:2005/69, K:2007/79 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Sedef Türkdoğan`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Sedat Larlar`ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, davacı Odanın Elektrik Teknisyenlerine, Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte belirlenen bağlantı gücüne kadar fenni mesuliyet yetkisi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.11.2004 günlü, 410-H/2490 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 3194 sayılı Kanunun 3542 sayılı Yasa ile değişik 38 ve 44. maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenen Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikde fen adamları öğrenim durumlarına göre 3 gruba ayrılmış ve her bir grubun yapılarda elektrikle ilgili olarak çizebileceği, uygulayabileceği ve sorumluluk üstlenebilecekleri planlar bağlantı gücüne göre ayrı ayrı belirlendiği, bu bağlamda; yapıların elektrik tesisatıyla ilgili plan ve projelerini çizme, uygulama ve sorumluluk alma konusunda elektrik mühendisleri her bağlantı gücünde yetkili iken, elektrikle ilgili fen adamları yönetmelikte belirlenen bağlantı gücüne kadar olan yapılarda yer aldığı, gruba göre plan ve proje çizme, uygulama ve sorumluluk alma konusunda yetkili hale geldiği, davacının anılan Yönetmelikte belirtilen grubu içinde kalmak şartıyla fenni mesuliyet üstlenmesi mümkün olduğundan davalı idarece fenni mesuliyet üstlenemeyeceği yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı Yasa`nın 38. maddesinin 2.fıkrasında "Yapıların, mimari, statik ve hertürlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler." hükmüne, 44. maddesinin 2. fıkrasında "38 inci maddede sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili Bakanlıklar ile Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (T.M.M.O.B.) ve Yüksek Öğrenim Kurumunun görüşleri alınarak Bakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelik ile tespit edilir." hükmü, 3194 sayılı Yasanın 5. maddesinde "Fen adamları; yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makine, harita-kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlardır." şeklinde tanımlanmıştır.

            Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde, "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren Fen adamlarının, kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren inşaatlar hariç olmak üzere, inşaat işlerindeki görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir" hükmüne  yer verilmiştir.

            Yukarıda anılan Yasa ve Yönetmelik maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, mimari proje hazırlanması ve uygulanmasındaki fenni sorumluluğun mimarlık eğitimi görmüş fen adamlarınca, statik ve tesisat planı, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluğun ise mühendislik eğitimi görmüş fen adamlarınca yerine getirileceği, bu nedenle mühendis olmayan elektrik teknisyenlerinin fenni sorumlu olamayacağı sonucuna varılmaktadır.

            Bu durumda, davacı Odanın, Elektrik Teknisyenlerine, Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelikte belirlenen bağlantı gücüne kadar fenni mesuliyet yetkisi verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, İzmir 4. İdare Mahkemesinin 01.02.2007 günlü, E:2005/69, K:2007/79 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.