Dava konusu 1/1000 ölçekli revizyon imar planının yapıldığı tarihte dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmaması ve 1/5000 ölçekli nazım imar planından sonra ancak bu plana göre usulüne uygun plan çalışması yapılarak 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/6847

Karar No   : 2009/6134

 

Özeti : Dava konusu 1/1000 ölçekli revizyon imar planının yapıldığı tarihte dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmaması ve 1/5000 ölçekli nazım imar planından sonra ancak bu plana göre usulüne uygun plan çalışması yapılarak 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan       : Geyve Belediye Başkanlığı

            Karşı Taraf                                : ... Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

            Vekili                                        : Av. ...

            İstemin Özeti                           : Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 9.5.2007 günlü, E: 2006/245, K:2007/317 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Yıldırım Şimşek`in Düşüncesi     : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Yücel Bulmuş`un Düşüncesi     : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Sakarya, Geyve, Alifuatpaşa Köyü, Tepecikler Mevkii, ... pafta, ... parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda revizyon uygulama imar planı yapılmasına ilişkin 3.4.2006 günlü, 2006/24 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, imar mevzuatına göre alt ölçekli uygulama imar planlarının üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanması gerektiği ve davalı idarece üst ölçekli nazım imar planı bulunmadan doğrudan alt ölçekli uygulama imar planı değişikliği yoluyla taşınmazın kullanım amacı değiştirildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

            İmar planı insan, toplum, çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır.

            3194 sayılı Yasanın 6. maddesinde planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından bölge planları ve imar planları olarak iki ana kategoriye ayrılmış, imar planları da uygulamaya esas olan uygulama imar planları ve bu planın hazırlanmasındaki temel hedefleri, ilkeleri ve arazi kullanım kararlarını belirleyen nazım imar planları olarak sınıflandırılmıştır.

            Anılan Yasanın 8. maddesinde ise planların tanımlanmasına yer verilerek planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak kademelendirilmiş ve alt ölçekli planların üst ölçekli planlarda belirlenen planlama ana ilkelerine, stratejilerine ve kararlarına uyumlu olması zorunluluğu getirilmiştir.

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara aykırı olamayacağı, arazi kullanım kararlarının alt ölçekli imar uygulama planlarıyla değiştirilemiyeceği kuşkusuzdur.

            Öte yandan, İmar mevzuatına göre, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliklerinin 1/5000 ölçekli plan kararlarına göre yapılıp çizilmesi gerektiğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmamış bir alanda idarece 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılamayacağı tabidir.

            Dosyanın incelenmesinden, İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu belediye meclis kararının iptaline karar verildiği, temyiz aşamasında ise davalı idare tarafından davanın incelenmesi aşamasında bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planının hazırlanarak onaylandığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, temyiz aşamasında her ne kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapıldığı belirtilse de, dava konusu 1/1000 ölçekli revizyon imar planının yapıldığı tarihte dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmaması ve 1/5000 ölçekli nazım imar planından sonra ancak bu plana göre usulüne uygun plan çalışması yapılarak 1/1000 ölçekli planın hazırlanması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemektedir. Bu nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 9.5.2007 günlü, E: 2006/245, K:2007/317 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.