5.11.2009 günlü, 665 sayılı ilke kararı ayrıca koruma amaçlı imar planı notunda getirilen hüküm nedeniyle sit alanında kalan taşınmazda çatı gabarisini aşacak şekilde baz istasyonu kurulamayacağı, dolayısıyla 5189 sayılı Yasanın Ek-35. maddesi uyarınca bir değerlendirme de yapılamayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2007/2488

Karar No   : 2009/5130

 

Özeti : 5.11.2009 günlü, 665 sayılı ilke kararı ayrıca koruma amaçlı imar planı notunda getirilen hüküm nedeniyle sit alanında kalan taşınmazda çatı gabarisini aşacak şekilde baz istasyonu kurulamayacağı, dolayısıyla 5189 sayılı Yasanın Ek-35. maddesi uyarınca bir değerlendirme de yapılamayacağı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan : ... A.Ş.

            Vekili                : Av. ...

            Karşı Taraf        : Bartın Belediye Başkanlığı

            Vekili                : Av ..., Av. ...

            İstemin Özeti    : Zonguldak İdare Mahkemesinin 6.2.2007 günlü, E:2006/1178, K:2007/140 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

            Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek`in Düşüncesi : 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 16.maddesinde, korunması gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile bunların koruma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmanın yasak olduğu, buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılacağı öngörülmüştür.

            3194 sayılı Yasanın 32.maddesinde de, bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespiti halinde inşaat durumunun tespit edilerek mühürleneceği, mühürleme tarihinden itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak mühürün kaldırılmasını isteyebileceği, ruhsata aykırılığın giderilmediği veya ruhsat alınmadığı durumlarda ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip belediye veya valilikçe yıktırılacağı düzenlenmiştir.

            Dava konusu olayda ,koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan taşınmaz üzerinde plan notu gereği 2863 sayılı Yasa uyarınca koruma kurulundan da izin alınamayacağından, anılan yerde baz istasyonu kurulmasının mümkün olmaması karşısında 5189 sayılı Yasanın Ek 35.maddesi uyarınca bir değerlendirme yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

            Bu itibarla,dava konusu işlemde bu yönden de hukuka aykırılık olmadığından,davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının anılan gerekçenin de ilavesi suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı E.Emel Çelik`in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Bartın İli, Merkez İlçesi, Kırtepe Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerindeki baz istasyonunun koruma amaçlı imar planı notu ve 5.11.1999 günlü, 665 sayılı ilke kararı doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 5.7.2006 günlü, 240 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 5.11.2009 günlü, 665 sayılı ilke kararında, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve her türlü sit alanlarında görüntü kirlenmesine yol açan müdahalelerin ortadan kaldırılmasının öngörüldüğü, koruma amaçlı imar planı notunda da, çatı örtüsü üzerinde ışıklık ve bacadan başka çıkıntı yapılamayacağının, anten ve benzeri elemanların bahçe içinde ortak sistemle çözüleceğinin düzenlendiği, olayda koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan taşınmazda çatı gabarisini aşacak şekilde izin alınmaksızın baz istasyonu sistemi kurulduğu, bu durumda ilke kararı ile korunma amaçlı imar planı notu karşısında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 16.maddesinde, korunması gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile bunların koruma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmanın yasak olduğu, buralarda ruhsatsız olarak yapılacak inşaatlar ile, koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapılacağı öngörülmüştür.

            3194 sayılı Yasanın 32.maddesinde de, bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespiti halinde inşaat durumunun tespit edilerek mühürleneceği, mühürleme tarihinden itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak mühürün kaldırılmasını isteyebileceği, ruhsata aykırılığın giderilmediği veya ruhsat alınmadığı durumlarda ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip belediye veya valilikçe yıktırılacağı düzenlenmiştir..

            Dava konusu olayda ,koruma amaçlı imar planı kapsamında bulunan taşınmaz üzerinde plan notu gereği 2863 sayılı Yasa uyarınca koruma kurulundan da izin alınamayacağından, anılan yerde baz istasyonu kurulmasının mümkün olmaması karşısında 5189 sayılı Yasanın Ek 35.maddesi uyarınca bir değerlendirme yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Zonguldak İdare Mahkemesinin 6.2.2007 günlü, E:2006/1178, K:2007/140 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçenin ilavesi suretiyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 8.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.