Anayasa Mahkemesi kararı ile yapı ruhsatının dayanağını oluşturan 3194 sayılı İmar Kanununun 47/g maddesinin iptali üzerine yapı ruhsatlarının geçerli olmadığı ve bu ruhsatlara dayanılarak yapılan yapıların korunamayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2008/11432

Karar No   : 2009/7237

 

Özeti : Anayasa Mahkemesi kararı ile yapı ruhsatının dayanağını oluşturan 3194 sayılı İmar Kanununun 47/g maddesinin iptali üzerine yapı ruhsatlarının geçerli olmadığı ve bu ruhsatlara dayanılarak yapılan yapıların korunamayacağı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan       :

            Vekili                                        : Av. …

            Karşı Taraf                                : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            Vekili                                        : Av. …

            İstemin Özeti                            : İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 28.05.2008 günlü, E:2007/590, K:2008/999 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti                    : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can`ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Ahmet Arslan`ın Düşüncesi     : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, … pafta, … ada, … sayılı parsel üzerindeki ruhsata bağlanamayan yapının 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu`nun 13. maddesi uyarınca tamamen yıktırılmasına ilişkin büyükşehir belediye encümeninin 06.02.2007 günlü, 453-438 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu parsel üzerinde 10 ayrı bloktan oluşan yapı yapılabilmesi için 3194 sayılı Yasanın 47/g maddesi uyarınca 13.021987 günü yapı ruhsatı verildiği, bu ruhsata göre inşaatlara başlanılmış ise de ruhsata dayanak oluşturan maddenin Anayasa Mahkemesinin 11.12.1986 günlü kararıyla iptalinden uzun bir süre geçtikten sonra anılan yapıların ruhsat sürelerinin dolduğu ve bu haliyle ruhsata bağlanmalarının da mümkün olmaması nedeniyle dava konusu işlemin tesis edildiği, uyuşmazlıkta Anayasa Mahkemesi kararı ile yapı ruhsatlarının dayanağını oluşturan 3194 sayılı Yasanın 47/g maddesinin iptali üzerine yapı ruhsatlarının geçerli olduğu ve bu ruhsatlara dayanılarak yapılan yapıların korunması gerektiğinden söz edilemeyeceği, esasen yıkıma konu olan yapılar için yapı ruhsatı verildikten iki ay sonra Anayasa Mahkemesince anılan Kanun hükmünün iptaline ilişkin kararın yayımlandığı dikkate alındığında, inşaat durdurulması gerekirken iptal kararından sonra inşai faaliyete devam edildiği için söz konusu yapıların kazanılmış hak kapsamında değerlendirilerek korunması olanağının bulunmadığı, kaldı ki yapıların yer aldığı sahanın ruhsatın verildiği tarih itibariyle Eğim ve Boğaziçi Peyzajı Nedeniyle Yeşil Olması Gerekli alanda kaldığı, esasen bu tarihte verilen ruhsatların arazinin plandaki kullanım amacına da uygun olmadığı, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararından sonra yapılmaya devam edildiği, yapıların korunması halinde anılan iptal kararının anlamını yitireceği, mevzuatın aykırı olarak yapılan yapılar için bu yönüyle de kazanılmış haktan söz edilemeyeceğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 28.05.2008 günlü, E:2007/590, K:2008/999 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.06.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.