İmar para cezası uygulanırken ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatın tespit tarihinin esas alınarak ceza uygulamasına gidilmesi ve eylem meydana getirdiği tarihte belirlenen para cezası miktarının uygulanması gerektiği hakkında.

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2005/27

Karar No   : 2006/6616

 

Özeti : İmar para cezası uygulanırken ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatın tespit tarihinin esas alınarak ceza uygulamasına gidilmesi ve eylem meydana getirdiği tarihte belirlenen para cezası miktarının uygulanması gerektiği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan : Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü

            Vekili                : Av. …

            Karşı Taraf        : Bornova Belediye Başkanlığı

            Vekili                : Av. …

            İstemin Özeti    : İzmir 3. İdare Mahkemesinin  22.9.2004 günlü, E:2003/1008, K:2004/1174 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan`ın   Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı  Sedat Larlar` ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Bornova, … Sokak, 5 No`da, 31 kIIb pafta, 8262 ada,  6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız inşaatın yıkımı ve 15.000.000.000.-lira para cezası verilmesine ilişkin 8.5.2003günlü, 398 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince dosyanın incelenmesinden davacıya ait mevcut okul binasına ilave çok amaçlı salon inşaatı için (kısmen bodrum+zemin+1 kat) 24.9.1996 günlü, 604/775 sayılı yapı ruhsatının alınmış olmasına rağmen, 3194 sayılı Yasanın 29.maddesine göre iki yıl içinde inşaata başlanılmadığından inşaat ruhsatının hükümsüz ve inşaatın ruhsatsız konuma düşmesinden dolayı bodrum katın 360 m2 büyütülerek tam kata dönüştürüldüğü, bodrum+zemin+1.kat inşaatın sıvaları yapılmış, doğraması takılmamış asma tavanların yapılmakta olduğu, ayrıca ruhsatsız olarak tek kat yığma (üzeri çatı) çok kenarlı yaklaşık 200 m2 ebadında kafeterya inşaatı yapıldığının belirlenmesi üzerine 8.11.2000 günlü yapı tatil tutanağı ile yapının mühürlendiği, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde yapı ruhsatı alınmaması üzerine ruhsatsız konuma düşen ve ruhsatsız yapılan imalatların 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıkımı ve 42.madde uyarınca  15.000.000.000.-lira para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından  temyiz edilmiştir.

            Temyize konu kararın davanın yıkıma yönelik bölümünün reddine ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi, bulunmamaktadır.

            Temyize konu kararın davanın para cezasına yönelik  olarak reddine ilişkin kısmına gelince;

            3194 sayılı Yasanın 42.maddesinde ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine kanunda belirtilen miktarda imar para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, 8.11.2000 günlü tutanakla ruhsatsız inşaatın mühürlenerek durdurulduğu, dava konusu 8.5.22003 günlü, 398 sayılı işlemle de 15.000.000.000,- lira para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

            Para cezası uygulanırken ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan inşaatın tespit tarihinin esas alınarak ceza uygulamasına gidilmesi ve eylemin meydana geldiği tarihte belirlenen para cezası miktarının uygulanması gerekmektedir. Olayda tespit tarihi 8.11.2000 günü olmasına karşın işlem tarihinde geçerli olan para cezası miktarına göre ceza uygulanmasına gidildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle temyize konu İzmir 3.İdare Mahkemesinin 22.9.2004 günlü, E:2003/1008, K:2004/5922 sayılı kararının dava konusu işlemin yıkıma yönelik olarak reddine ilişkin kısmının ONANMASINA, para cezasına yönelik olarak reddine ilişkin kısmının ise  BOZULMASINA, 10,30 YTL karar harcı ile fazladan yatırılan 15,30 YTL harcın davacıya iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 25.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.