İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa`nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle haksahibi olunamayacağı dolayısıyla tapu verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2005/6271

Karar No   : 2006/2001

 

Özeti : İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa`nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle haksahibi olunamayacağı dolayısıyla tapu verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: Mamak Belediye  Başkanlığı - ANKARA

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf                    : …

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti               : Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.3.2005 günlü, E:2003/1406, K:2005/453 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek`in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu gecekondunun yeraldığı taşınmazın imar affı başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle belediye ile 3.şahıslar arasında hisseli olduğu anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, anılan taşınmazın 2981 sayılı Yasa`nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, imar affından yararlanması mümkün olmayan gecekondu nedeniyle tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Sedat Larlar`ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Ankara, Mamak, Yatık Musluk Mahallesi, Duvardibi Caddesi, 65 numaralı gecekondu nedeniyle tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25.7.2003 günlü, 6560 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu gecekondunun yer aldığı … ada, … sayılı parselin imar af başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle Ankara belediyesi ile şahıslar arasında paylı olduğu anlaşıldığından, belediye hissesinin dikkate alınması suretiyle davacının hak sahibi kabul edilmesi gerektiği, bu durumda dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

            2981 sayılı Yasanın 9/C maddesinde, başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular için, arsa sahibi ile gecekondu sahibinin anlaşmaları ve süresi içinde müracaat etmeleri halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edileceği, arsa sahibinin, yerinin gecekondu sahibine devrini istemesi üzerine, mahkemece rayiç değerin takdiri  yapılarak bedelin ödeneceği, gecekondu sahibi ödemeye yanaşmazsa, arsa sahibinin Türk Medeni Kanununun 649. maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını Mahkemeden isteyeceği, lüzum görülen hallerde ve üzerinde bir yerleşme alanı veya yapı topluluğu bulunması halinde yukarıdaki işlemler beklenilmeksizin belediye veya valiliklerce arsa veya arazilerin kamulaştırılacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Yasanın 10/a maddesinde de, bu  kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının  tapu  sicilinin beyanlar  hanesinde  gösterilerek  ilgilisine  "Tapu  Tahsis Belgesi" verileceği hükme bağlanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, … ada, … sayılı parsel üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle 27.4.1983 tarihinde imar affı başvurusunda bulunulması üzerine 16.3.1987 günlü, 671 sayılı tapu tahsis belgesinin düzenlendiği, tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun anılan gecekondunun 1993 yılında yapılan parselasyon işlemi sonrasında oluşturulan ve şahıslara tahsis edilen … ada, … sayılı parselde kaldığından bahisle reddedildiği, diğer taraftan … ada, … sayılı parselin imar affı başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle Ankara belediyesi ile üçüncü şahıslar arasında paylı olduğu anlaşılmaktadır.

            Paylı durumda bulunan taşınmazlarda paydaşlık giderilmediği sürece paydaşlardan her biri payı oranında taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, taşınmazın hangi bölümünün hangi paydaşa ait olduğunun  belirlenemeyeceği, diğer taraftan hazineye ait arsa veya araziler ile başkasına ait arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular hakkında uygulanacak hükümlerin de farklı olması nedeniyle olayda, belediye ile şahıs arasında paylı durumda bulunan  uyuşmazlığa konu taşınmazın 2981 sayılı Yasanın 10/a  maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

            Gecekondunun işgal ettiği alanın belediyeye ait payı aşıp aşmaması da belirtilen nedenlerle sonuca etkili olmayacağından, sözkonusu gecekondu için tapu verilmesi isteminin reddi yolundaki dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuk aykırılık bulunmamaktadır.

            Bu durumda,İdare Mahkemesince uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.3.2005 günlü, E:2003/1406, K:2005/453 sayılı kararının bozulmasına, 22,90 YTL. karar harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.