Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve temelinin zemin yapısına göre atılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olduğu, yapı ruhsatı verildiği tarihte de binanın kaba inşaatının bitmiş olduğu hususları dikkate alındığında idari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığı, bu itibarla davalı idare tarafından tazmini gereken bir zararın da söz konusu olmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2004/1430

Karar No   : 2006/2170

 

Özeti : Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve temelinin zemin yapısına göre atılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz  ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olduğu, yapı ruhsatı verildiği tarihte de binanın kaba inşaatının bitmiş olduğu hususları dikkate alındığında idari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığı, bu itibarla davalı idare tarafından tazmini gereken bir zararın da söz konusu olmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: S.S. … Konut Yapı Koop.

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf                    : Mahmutlar Belediye Başkanlığı

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti               : Antalya 1. İdare Mahkemesinin 10.6.2003 günlü, E:2002/888, K:2003/777 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu`nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu`nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Antalya, Alanya İlçesi, … Beldesi, … Mahalle, … Mevkii, 17.01. C pafta, 161 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın çökmesinden dolayı uğranıldığı ileri sürülen 59.821.000.000 TL. zararın binanın yıkılma tarihi olan 4.2.2001 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, söz konusu inşaatın yapımına ruhsat alınmadan başlanıldığı, zemin +5 katlı olarak yapının tamamlandığının 3.11.1999 günlü tutanak ile tespit edildiği, 2.12.1999 günlü, 383 sayılı belediye encümeni kararı ile söz konusu yapımın yıkımına karar verildiği, bu inşaat için 22.12.2000 gününde yapı ruhsatı alındığı; ancak binanın 4.2.2001 gününde çöktüğü, Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da, binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve temelinin zemin yapısına göre atılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olduğu, yapı ruhsatı verildiği tarihte de binanın kaba inşaatının bitmiş olduğu hususları dikkate alındığında idari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığı, bu itibarla davalı idare tarafından tazmini gereken bir zararın da söz konusu olmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 10.6.2003 günlü, E:2002/888, K:2003/777 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 11,97 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine  21.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.