Ulaşım alt yapısından yararlanma payının dayanağı yönetmelik maddesinin iptalinin, tahsil edilmiş payların iadesi istemi ile düzeltme ve şikayet konusu oluşturabilecek açık bir vergilendirme hatası olarak değerlendirilemeyeceği hakkında.

   T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas  No   : 2006/4712

Karar No   : 2006/4601

 

Özeti : Ulaşım alt yapısından yararlanma payının dayanağı yönetmelik maddesinin iptalinin, tahsil edilmiş payların iadesi istemi ile düzeltme ve şikayet konusu oluşturabilecek açık bir vergilendirme hatası olarak değerlendirilemeyeceği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan :

            Vekili                : Av. …

            Karşı Taraf        : Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

            Vekili                : Av. …

            İstemin Özeti  :  Özel halk otobüsü işletmecisi olan davacı adına kayıtlı araç nedeniyle 2000/Ocak-2005/Nisan dönemleri için tahakkuk ettirilerek tahsil edilen ulaşım alt yapısından yararlanma payının düzeltme yoluyla iadesi istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 122. maddesinde, mükelleflerin vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilecekleri, 116. maddesinde vergi hatasının, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması olarak tanımlandığı, 117. ve 118. maddelerinde, hesap hataları ile vergilendirme hatalarının neler olduğunun gösterildiği, yine aynı Kanunun 122-124. maddelerinde yer alan düzeltme ve şikayet yoluna başvurulabilmesi için vergilendirme işlemleri sırasında yapılmış bir vergilendirme hatasının bulunması gerektiği; dosyanın incelenmesinden, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek çıkarılan Otobüsle Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde çalışan özel halk otobüsü işleticilerinin aylık 2.400 adet tam bilet karşılığı ulaşım alt yapısından yararlanma payı olarak ödeme yapacakları"na ilişkin 17. maddesinin, Mahkemelerinin 15.9.2005 tarih ve 2005/493 sayılı kararı ile iptal edildiği ve bu kararın Danıştay tarafından onandığı, bu karar ile iptal edilen yönetmelik maddesine istinaden davacı tarafından davalı belediye başkanlığına 18.10.2005 tarihinde yapılan başvuru ile kendisinden tahsil edilen ulaşım alt yapısından yararlanma payının iadesinin talep edildiği, bu talebin 24.10.2005 tarihli davalı idare işlemi ile reddi üzerine ret işleminin iptali ile 2000/Ocak-2005/Nisan dönemleri için tahakkuk ettirilerek tahsil edilen  ulaşım alt yapısından yararlanma payı ve hesaplanan faizlerinin iadesi istemiyle dava açıldığı, ancak, davacı adına tahakkuk ettirilen payın 2000/Ocak-2004/Aralık dönemlerine ilişkin kısmının ihtilaf konusu yapılmadan kesinleştiği, ilgili dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen yararlanma payında düzeltme ve şikayet konusu olabilecek bir vergilendirme hatasının bulunmadığı, ayrıca tahakkuk ettirilen yararlanma payının dayanağı yönetmelik maddesinin iptal edilmesinin de açık bir vergilendirme hatası olarak değerlendirilemeyeceği, bu nedenle düzeltme ve şikayet yoluyla yapılan başvurunun reddi üzerine açılan davada işin esasına yönelik iddiaların incelenmesine olanak bulunmadığı; ulaşım alt yapısından yararlanma payının dayanağı yönetmelik maddesi ile 2005 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemleri için araç sahipleri adına yapılan tahakkukların Mahkemelerince iptal edilmiş olması nedeni ile 2005 yılı aylık dönemlerine ilişkin olarak davacıdan tahsil edildiği anlaşılan payların başvurulması halinde ilgililere iadesi gerekmekte iken bu döneme ilişkin talebin reddinde yasal isabet görülmediği, davacıya iadesi gereken paylara ilişkin faiz talebinin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 122. maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediği sebebiyle reddi gerekeceği gerekçeleriyle kısmen kabul, kısmen reddeden Eskişehir 1. Vergi Mahkemesinin 27.6.2006 tarih ve E:2005/986, K:2006/540 sayılı kararının; yönetmeliğin iptal edilmesi ile ulaşım altyapısı yararlanma payının ortadan kalktığı, bu nedenle dava konusu yararlanma payının tahakkukunda vergilendirme hatasının bulunduğu, idare hukuku ilkelerine göre bir idari işlem hakkında verilen iptal kararı işlemi tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldıracağından yönetmelik hükmünün iptali ile hukuki dayanağı ortadan kalkan dava konusu işlemin muhafazasının hukuka aykırı olduğu, 2005 yılı aylık dönemlerine ilişkin olarak davacıdan tahsil edilen paylara ilişkin faiz talebinin reddinde de hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülerek reddine yönelik kısımlarının bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Savcısı Yakup Kaya`nın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

            Tetkik Hakimi Seran Karatarı`nın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

            Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 25.10 YTL ilam harcının temyiz isteminde bulunandan alınmasına 16.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.