2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 92 maddesi uyarınca katılma payı tutarlarının ilgilisine ayrıca tebliğ gerektiği öte yandan katılma payına dayanak teşkil eden eski tarihli belediye meclis kararlarının da, payın tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ile beraber dava konusu edilebileceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Dokuzuncu Daire

Esas  No   : 2005/1656

Karar No   : 2006/1622

 

Özeti : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 92 maddesi uyarınca katılma payı tutarlarının ilgilisine ayrıca tebliğ gerektiği öte yandan katılma payına dayanak teşkil eden eski tarihli belediye meclis kararlarının da, payın tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ile beraber dava konusu edilebileceği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: …

            Karşı Taraf        : Çine Belediye Başkanlığı - AYDIN

            Vekili                : Av. …

            İstemin Özeti    : Davacı adına kanalizasyon harcamalarına katılım payının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ve dayanağı Belediye Meclis Kararlarının iptali istemiyle açılan davada, olayda dava konusu belediye meclis kararı ile 1999 yılında ihalesi yapılan kanalizasyon işinin bitirilmesi için ilgilerden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmasına karar verildiği ve bu karara istinaden düzenlenen tahakkuk cetvellerinin 3.4.2000 tarihinde ilan edildiği ayrıca hesaplanan payların düzenlenen su endeks defterine göre 18.4.2000 tarihinde davacıya tebliğ edilerek tahakkuk aşamasının tamamlandığı, bu nedenle belediye meclis kararına istinaden talep edilen katılım payı 18.4.2000 tarihinde tebliğ edildiğinden 5.3.2003 tarihli dilekçe ile açılan davada belediye meclis kararı ve payın tahakkuku yönünden süre aşımı nedeniyle işin esasını inceleme olanağı bulunmadığı, kesinleşen amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin ise yerinde olduğu gerekçesiyle, kısmen red kısmen süre red kararı veren Aydın Vergi Mahkemesinin 14.12.2004 gün ve E:2003/242, K:2004/726 sayılı kararının; katılma payının kendilerine tebliğ edilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Savcısı Yakup Kaya`nın Düşüncesi: Uyuşmazlık, yükümlü adına tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ve dayanağı Belediye meclis Kararının iptali istemiyle açılan davayı; ödeme emrine olan kısmını red, Belediye meclis kararına ilişkin kısmını ise süreaşımı yönünden reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemine ilişkin bulunmaktadır.

            Dosyanın incelenmesinden ödeme emrinin dayanağını teşkil eden harcamalara katılma paylarına ilişkin tahakkukların belediye ilan asma yerine asılmak suretiyle ilan edildiği görülmüştür.

            Ancak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun payların ilanına ilişkin 92. maddesinin son fıkrasında "Katılma payı tutarlarının mükelleflere ayrıca tebliğ olunacağı" hükmü bağlanmıştır.

            Bu durumda ödeme emrinin dayanağını teşkil eden katılma payının tutarlarının yükümlüğe ayrıca tebliğ edilip edilmediği hususunun araştırıldıktan sonra yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

            Tetkik Hakimi Oğuz Karakış`ın Düşüncesi: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 92. maddesinin son fıkrasında katılma payı tutarlarının mükelleflere ayrıca tebliğ olunacağını hükme bağlamıştır. Olayda dava konusu ödeme emri içeriği katılma payının davacıya tebliğ edilmediği, mahkeme kararında geçen su endeks defterindeki 18.4.2000 tarihinin sadece bir bilgi notu olduğu davacının imzasını taşıyan bir tebliğin ise mevcut olmadığı anlaşıldığından, usulüne uygun tebliğ edilmeyen katılma payının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin iptali gerekir Bu nedenle aksi yöndeki vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

            İstem davacı adına kanalizasyon harcamalarına katılma payının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri ile dayanağı meclis kararının iptali istemiyle açılan davayı ödeme emri yönünden red belediye meclis kararı yönünden ise süre aşımı nedeniyle reddeden vergi mahkemesi kararının bozulmasına ilişkindir.

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun "Payların Tahakkuk Şekli" başlıklı 90. maddesinde, yol harcamalarına katılma payının, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, su tesisleri ile kanalizasyon harcamalarına katılma paylarının ise hizmetten faydalanma şekline göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89. maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirileceği, 92. maddesinde de yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan payların mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarlarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibarıyla düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan olunacağı ve katılma payı tutarlarının mükelleflere ayrıca tebliğ edileceği hükme bağlanmıştır.

            Dosyada mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden, anılan yasal düzenlemeler uyarınca dava konusu ödeme emrine konu katılma payının tahakkuk safhasında düzenlenen ve yükümlüye tebliğ edilen herhangi bir belgenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

            Olayda, Vergi mahkemesince hernekadar 18.4.2000 tarihinde su endeks defterine göre davacıya tebliğ yapıldığı kabul edilmekte ise de gerek sözkonusu su endeks defterinde gerekse "elden tebliğ edildi" ibareli 3.4.2000 tarihli tahakkuk fişinde davacının imzasının bulunmadığı dolayısıyla yasanın aradığı anlamda bir tebligatın mevcut olmadığı anlaşıldığından ödeme emri konusu harcamalara katılma payının usulüne uygun bir şekilde kesinleşmediği açıktır.

            Bu durumda ortada henüz kesinleşmiş ve ödeme emri ile talep edilebilir hale gelmiş bir amme alacağı bulunmadığından ödeme emrinin iptali talebi ile açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

            Belediye meclis kararına ilişkin hüküm fıkrasına gelince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması halinde ilgililerin düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Dava konusu olayda yükümlü tarafından kanalizasyon harcamalarına katılma payı tahsili için düzenlenen uygulama işlemi niteliğindeki ödeme emrinin tebliği üzerine yasal süresi içinde ödeme emri ile birlikte sözkonusu katılma payının dayanağını oluşturan düzenleyici işlem niteliğindeki Çine Belediye Meclis 4.2.2000 ve 25.4.2000 tarihli kararının dava konusu edildiği, vergi mahkemesince meclis kararlarına karşı dava açma süresi geçtiği gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle işin esasının incelenmediği anlaşılmaktadır.

            Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca haklarında işlem uygulananların bu işlem ile birlikte bu işlemin dayanağı ilgili düzenleyici işlemi de dava konusu etmeleri mümkündür. Buna göre ödeme emrine karşı açılan davada, belediye meclis kararının da iptali istenebileceğinden, davayı iptali istenilen belediye meclis kararı yönünden süreaşımı nedeniyle reddeden vergi mahkemesi kararının bu konuya ilişkin hüküm fıkrasında da isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Aydın Vergi Mahkemesinin 14.12.2004 tarih ve E:2003/242, K:2004/726 sayılı kararının bozulmasına 27.4.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.