HASANŞEYH BELEDİYESİ|REŞADİYE|TOKAT
TOKAT İLİ REŞADİYE İLÇESİ HASANŞEYH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak Hasanşeyh Belediyesinde görev yapmak üzere aşağıda unvan, sınıf, derecesi, adedi ve niteliği belirtilen boş kadroya atama yapılacaktır. 1- ALINACAK KADROYA AİT BİLGİLER: SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADET ÖĞRENİN DURUMU CİNSİYETİ MERKEZİ SINAV NOTU T.H. TEKNİKER 8 1 2 YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULU (İnşaat Bölümü Mezunu Olmak) ERKEK BAYAN KPSS93: 60 PUAN VE ÜZERİ 2- BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR: 2.1. Genel Şartlar: 1- Türk vatandaşı olmak, 2- Kamu haklarından mahrum olmamak, 3- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 2.2. Özel Şartlar: Adayların; -2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümünden mezun olmak. -KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2004 veya 2006 sınavlarından birinden, KPSSP93 Puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak. -Sözlü sınav tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak -Erkek Adaylar için Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak -Mesleği ile ilgili en az 2 yıl resmi Kurum ve Kuruluşta çalışmış olmak 3. SINAV ŞEKLİ - Sözlü Sınav şeklinde yapılacaktır. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan, yukarıda yazılı unvan karşısında belirtilen miktarın 3 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre sözlü sınava tabi tutulacaktır. 3.1. SINAV KONULARI 3.1.1. Sözlü Sınav Konuları: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, d) Mahalli İdareler ili ilgili temel mevzuat. 4. DEĞERLENDİRME Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50 ‘si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır. 5. BELGE VE BİLGİLER 5.1. Başvuru Belgeleri 1- Sınav Başvuru Formu, 2- KPSS puan sonucunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi. 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4- Yükseköğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter veya ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir), 5- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair; Askerlik Şubesinden temin edilecek terhis belgesi. 6- Savcılıktan alınacak adli sicil belgesi. 7- Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi Sınav Başvuru Formunun ilgili bölümüne aday tarafından yapıştırılacaktır) Sınava katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 13 HAZİRAN 2007 tarihinde saat 17:00’a kadar “Hasanşeyh Belediye Başkanlığı 60720 Reşadiye/TOKAT” adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 5.2. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERİ 1- Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılması uygun görülen adayların listesi, 14 HAZİRAN 2007 tarihinde Kurum web sayfasında http://www.hasanseyh.bel.tr duyurulacaktır. Listede yer alan adaylar için hazırlanan “Sınav Giriş Belgesi”, Hasanşeyh Belediye Başkanlığı Yazı İşlerince, adayların kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi) ibraz etmelerini müteakip adaylara teslim edilecektir. Kurum web sayfasında duyurulacak aday listesinde yer alan ancak, “Sınav Giriş Belgesini” elden teslim alamayanlar sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınavın yapılacağı yerde kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi) üzerinden gerekli kontrol işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “Sınav Giriş Belgesini” teslim almak suretiyle sınava katılabileceklerdir. 2- Sözlü sınav 29 HAZİRAN 2007 tarihinde Hasanşeyh Belediye Meclisi Toplantı Salonunda saat 14:00’ da yapılacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında elden teslim alınmış ise “Sınav Giriş Belgesi”, kimlik kontrolü için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi bulunduracaklardır. 3- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun web sayfasında http://www.hasanseyh.bel.tr ilan edilecek ve kazananlara yazılı olarak bildirilecektir. İlanen duyurulur. İrtibat: 0356-4715006 – 2 Şaban SIRAKAYA Belediye Başkanı

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.