Soru-Yanıt

Soru: 

Emlak vergilerimizi internet ortamında sorgulamamız ve ödememiz mümkün mü?

Yanıt: 

Şu anda uygulamada olan, "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 4 üncü maddesine göre belediyeler, vatandaş başvurularının elektronik ortamda yapılmasına, sürecin başvuru sahibince izlenmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.  

    Dolayısıyla, Emlak Vergisini ödeyeceğiniz belediye bu vergiyi internet üzerinden tahsil etmeye dönük hizmeti veriyorsa, mükellef olarak verginizi belediyeye gitmeden internet üzerinden ödeyebilmeniz mümkündür. Bunun için Emlak Vergisini ödeyeceğiniz belediyenin internet sitesini ziyaret ederek, verginin internet ortamında tahsiline imkan olup olmadığına bakmanız uygun olacaktır.

 


Soru: 

Torba yasada emlak vergisi affından yararlanmak istiyorum. bu nedenle ödenecek tutarın nereye nasıl ödeneceğin tarafıma bildirmenizi rica ederim.

Yanıt: 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Resmi Gazetenin 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre 2 Mayıs 2011 tarihinde mesai saatinin bitimi itibariyle ödeme için ilgili belediyeye mürcaat edilerek verginin ödenmesi mümkündür.

    Kanuna göre, yapılacak bildirim üzerine tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar peşin veya taksitle ödenebilecektir. Bu şekilde Emlak Vergisine bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları ödenmeyecektir. Buna ilişkin geniş açıklamalar, Yerelnet sitesindeki diğer sorulara verilen cevaplar kapsamında yapılmıştır.

 


Soru: 

2011 yılı belediyeler satın alma rakamları açıklandı mı? 22 d 21 f gibi satın almalar yeni değerleri ne kadar açıklanmadıysa ne zaman açıklanır? Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkürler...

Yanıt: 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre; Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.

   Kanundaki bu hüküm kapsamında yapılan en son güncelleme, 1 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 21.01.2010 tarih ve 27469 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak güncellenmiştir. Buna göre 1 Şubat 2011 tarihine kadar uygulanacak parasal limitler şu şekildedir:

   a) Pazarlık Usulü başlıklı 21 inci maddenin; (f) bendinde belirtilen miktar, 116.795,- TL (Yüzonaltıbin yediyüzdoksanbeş Türk Lirası)  

     b) Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddenin; (d) bendinde belirtilen miktar, 35.037,- TL (Otuzbeşbin otuzyedi Türk Lirası),  ve 11.674,- TL (Onbirbin altıyüzyetmişdört Türk Lirasıdır.)

  Yeni miktarların ise 2011 Şubat ayından geçerli olacak şekilde Kamu İhale Kurumu tarafından 2011 Ocak ayı içinde yayınlanması beklenmektedir.

 


Soru: 

Belediyenin gelirleri nelerdir?

Yanıt: 

Belediyenin elde ettiği gelirlere çok temel ve genel esas itibariyle bakıldığında bunların; vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler olarak ayrılması mümkündür.

    Belediyelerin temel gelir yasası, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunudur. Buna göre; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Çevre temizlik vergisi, belediyelerin tahsil ettiği vergilerdir. Bunların tarhı, tahakkuku, tahsili, istisna ve muafiyetleri adı geçen kanunda ayrıntısıyla düzenlenmiştir.

     Yine Belediye Gelirleri Kanununa göre şu harçlar da belediyelerce tahsil edilmektedir: İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Kaynak Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı,

Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri Açma İzni Harcı; Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı.

     Belediye Gelirleri Kanunundaki bir gelir grubu da Harcamalara Katılma Paylarıdır. Bu paylar ise; Yol Harcamalarına Katılma Payı, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ve Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payıdır.

     Belediye Gelirleri Kanunundaki düzenlemeye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5`i belediye payı olarak ayrılacaktır. Ayrıca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince de belediyelere yıllık satış tutarının % 0,2`si nispetinde belediye pay verilecektir. Bir de belediyeler, ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

    Belediyelere gelir sağlayan bir yasa da 5779 sayılı Kanundur, buna göre; belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden pay ayrılmaktadır. Kanundaki düzenlemeye göre; genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının; yüzde 2,85`i büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 2,50`si büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılmaktadır. Bunlara ilave olarak büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5`i de ayrıca Büyükşehir belediyelerine verilmektedir. Büyükşehir ilçe belediyelerinin payın, yüzde 30`luk kısmı ayrıca büyükşehir belediyesine aktarılmaktadır.

     Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 5`i olarak ayrılan büyükşehir belediye payının ise; yüzde 70`i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine gönderilmekte, kalan yüzde 30`luk kısmı bir havuzda toplanarak büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre paylaştırılmaktadır.

    Belediyelere gelir sağlayan bir başka yasa da, Emlak Vergisi Kanunudur. Buna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Bina Vergisine, Emlak Vergisi Kanunu, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalara ve diğer bir çok binaya vergi muafiyeti tanımıştır. Keza, belli işletme alanlarındaki binalar, bazı yatırımlara hasredilen binalar, belli gelir gruplarının kullandığı binalar da bu kapsamda vergiden muaftır. Arsa ve araziler bakımından da bir çok istisna vardır. Buna rağmen, emlak vergisi belediyeler bakımından önemli bir gelir kaynağı olma özelliğini korumaktadır.

     Emlak vergilerinden, bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı olarak uygulanmaktadır. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı şekilde uygulanmaktadır.

     Bu kanunlara ilave olarak; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu, Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Maden Kanunu ile getirilen düzenlemeler de belediyelere gelir sağlamaktadır. Bu kapsamda belediyelere pay verilmesi veya belediye yasaklarına aykırı davrananlara ceza verilmesi veya diğer kanunlarda yasaklanan faaliyetler için belediyece ceza kesilerek tahsil edilmesi söz konusu olmaktadır.

 


UZMAN

- Dr.Hasan Hüseyin CAN


SORU FORMU

Soru-Yanıt bölümünde, sorularınızı yanıtlanması için bize yollayabilirsiniz.
Sorular ilgili uzmanlarımızca incelenerek yanıtlanacaktır. Yanıtlar yine bu bölümde soru ile birlikte yayınlacaktır.

SORU FORMU

Soru-Yanıt bölümünde, sorularınızı yanıtlanması için bize yollayabilirsiniz.
Sorular ilgili uzmanlarımızca incelenerek yanıtlanacaktır. Yanıtlar yine bu bölümde soru ile birlikte yayınlacaktır.

Sorulara verilen yanıtlar, ilgili uzmanın şahsi kanaati olup, buna istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. Yanıtlar ile ilgili “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü” ve uzmanlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.