Soru-Yanıt

Soru: 

Kastamonu Şenpazar Cellalı Köyü`nde bulunan bir dönüm üzerinde olan tarlam kayıtlara 450 metre kare civarında geçmiş, bunu düzeltmek için ne işlem yapmam gerekir? Ayrıca tapu masrafı tahmini ne tutar? İlginize teşekkür ederim.

Yanıt: 

İlgili kadastro müdürlüğüne müracaat ediniz lütfen. 


Soru: 

Mordoğan`dan ......... sitesi sakinleriyiz. Bizde vergimizi ödüyoruz, fakat yeterli hizmet alamıyoruz, çöpler geç toplanıyor. Otobüs seferleri yok; köylere bile otobüs seferleri var. Fakat buraya yok, herkesin özel arabası yok ki !...Lütfen incelenip dikkate alınıp seferlerin konmasını rica ediyoruz.

Yanıt: 

Bu sorununuzun çözümü için yetkili olan belediye hangisi ise o belediyeye müracaat ediniz lütfen.


Soru: 

29.112006`da bir ev aldım. Emlak vergisini 2007`den şimdiye kadar ödeyemedim. Torba yasasından geçen emlak vergisi affından yararlanmak istiyorum. Ancak farklı bir ilde yaşıyorum. Başvuruyu ve ödemeyi nasıl yapabilirim?

Yanıt: 

Vergi mükellefi olduğunuz belediyenin, elektronik ortamda müracaatları alıp verginin de yine elektronik ortamda kredi kartıyla ödenmesine imkan veren bilişim teknolojisi var ise, belediyenin kurumsal internet sitesinden bu işlemler yapılabilir.

    Ancak 6111 sayılı Kanundaki yeniden yapılandırmadan yararlanmak ve önceki dönemlerde ödemediğiniz Emlak Vergisini taksitlendirerek ödeyebilmek için, ödeme taleplerinin başvuru sırasında belirtmesi gerekmekte olup bu mükellefler tarafından yapılacak başvuruların ilgili belediyeye kağıt ortamında yapılması uygun görülmektedir. Bu kapsamda, yazılı başvuru ile pişmanlık bildirimi yaparak bu güne kadar ödemediğiniz vergileri cezalardan arınmış olarak, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar itibariyle, yine Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödemeniz halinde, bu güne kadar işleyen gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.  

    Bu ödemelere imkan veren Yasa, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun olarak, Resmi Gazetenin 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun sağladığı haktan istifade edebilmek için, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar verginin ödeneceği belediyeye yazılı olarak müracaat edilmesi lazımdır.

 


Soru: 

Ankara`da ikamet ediyorum, emlak borcumu torba yasasından faydalanarak nasıl ödeyebilirim?

Yanıt: 

Buna ilişkin açıklamalara Yerelnet sitesindeki soruların cevaplandırılması kapsamında yer verilmiştir. Bilindiği gibi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Resmi Gazetenin 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede,  2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar verginin ödeneceği belediyeye yazılı müracaat gerekmektedir.

    Buna göre, tahakkuk eden verginin ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar peşin veya taksitle ödenebilecektir. Bu şekilde Emlak Vergisine bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları ödenmeyecektir.  

 


Soru: 

Aydın-Söke-Akköy-plaka mevkiinde ki arsamın vergi borcunu öğrenmek istiyorum.

Yanıt: 

29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre vergiye tabidir. Bu verginin mükellefi, arsanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa arsaya malik gibi tasarruf edenlerdir.

    Arsa Vergisinin oranı binde üçtür. Arsa Vergisi iki taksitte ödenebilir. Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ise Kasım ayı içinde iki eşit taksitte ödenir.

   Verginin ödeneceği yer ise, arsa hangi belediyenin sınırı içinde bulunuyorsa o belediyedir. Dolayısıyla, arsanız hangi belediyenin sınırları içinde yer alıyorsa, T.C Kimlik numaranızı veya ilgili belediye tarafından verilen mükellef sicil numaranızı belirtmek suretiyle o belediyenin emlak servisinden vergi borcunuzu öğrenebilirsiniz.  

 


Soru: 

Belediyemize bağlı olarak açılmış bir limited şirket bulunmaktadır. Bu şirkete bağlı olarak yeni proje birimi kuruldu. Proje biriminin bünyesinde çalışan mühendis, mimar ve teknik elemanlarının maaş ödemeleri ihaleye verilmiş, sözleşmeleri hazırlanmış. Bu ödemelerin yapılması için yer teslim tutanağı ve proje biriminden hizmet alımı hakedişleri hazırlanmış. Bu dosyayı incelemek ve onaylamak hangi (meslek grubu) memurun işidir?Dosyada hangi evrakları istemeli ve nelere dikkat etmelidir?

Yanıt: 

Belediyelerin kurduğu veya ortak olduğu şirketler özel hukuk hükümlerine tabidir. Bilindiği gibi,  4046 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereği bir belediyenin şirket kurması veya mevcut bir şirkete sermaye katılımında bulunması, Bakanlar Kurulu iznine tabidir. Ancak şirket kurulduktan sonra özel hukuk hükümlerine tabidir. Aslında "belediye şirketi" ibaresinin literatürde hukuki bir geçerliliği yoktur. Ancak, uygulamayı daha iyi ve kısaca ifade etmek için bu tabiri kullanıyoruz. Hukuki manada bir şirketi kamu tüzel kişilerinin veya özel hukuk tüzel kişilerinin kurması şirketin tabi olduğu mevzuatın mahiyetinde önemli bir değişiklik yapmıyor. Bununla beraber 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamında belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu şirketlerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri de yer almaktadır.

     Öte yandan 6085 sayılı Sayıştay Kanununun  2 nci maddesine göre kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın Sayıştay denetimine tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve şirketleri, ifade etmektedir. Sayıştay`ın denetim alanında ise, mahallî idareler ve bu idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit şirketler de yer almaktadır. Eğer şirkette kamu payı yarıdan az ise bu durumda da mahalli idarenin ortaklık hakları yönüyle, Sayıştay denetimi söz konusudur.

    Yukarıdaki tespit ve yasal ilkeler ışığında; belediyenin ortaklık payının %50`nin üzerinde olduğu şirkette yapılan ihaleler, düzenlenecek hak edişler, muayene ve kabul işlemlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmesi gerekir.

 


Soru: 

Trabzon ilinin Çaykara ilçesinin Karaçam köyünden bir vatandaşım. Köyde bulunan evimiz` çığ` nedeni ile zarar görmüş ve `afet kapsamına` alınmıştır. Devlet babama konut vererek iskan yapmıştır. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak ben kendim köyde bulunan arsa üzerinde , Belediye başkanının şifai bilgisi dahilinde, ev yaptım. Daha sonra bir vatandaş afet kapsamı içinde ev yapıyorum diye beni Bayındırlık Bakanlığı`na şikayet etti. Şikayete istinaden Bayındırlık Bakanlığı`ndan gelen heyet bir rapor yazıp belediyeye gönderdi.``...Afet kapsamı içinde kalan tüm konutlar için afet kanununun 14. maddesinin uygulanması`` .. Fakat belediye başkanı siyasi ve kişisel nedenlerden dolayı mıdır bilinmez sadece benim evimin yıkılması için encümen kararı aldırmış, yetmemiş bir de kaçak bina yapmaktan dolayı imara aykırılık vs mahkemeye verdi. Sorum ve bilmeyi arzuladığım şey şu: Afete maruz bölge içerisinde 76 konut var. Hepsi bir şekilde hem imar kanununu hem de afet kanununu ihlal etmişler. zaten beni ev yapmaya sevk eden en önemli neden de bu. herkes yaptı bir sorun yok. bende yapıyım bir şey olmaz düşüncesi idi. Ancak onlar için hiçbir işlem yok ama sadece ve sadece benim için tüm hukuki ve siyası yollar işletiliyor.Kaldı ki ben ev yapmaya başlarken beni teşfik edenlerden bir çoğu dediğim gibi afetzede olup evini yeniden yapanlar ve belediye başkanıdır. Şu anda mahkememiz devam ediyor. Mahkeme tapu sahibi babam olduğu için dava onun üzerinden yürüyor. Babam 85 yaşında ve hiçbir suçu yokken bu yaşta mahkeme kapılarında koşturup duruyor. Sizce böyle bir davanın sadece babama açılması diğer afetzedeler hakkında hiçbir işlem yapılmaması yasalara uygun bir durum mudur? benim nasıl davranmamı önerirsiniz? bu yolun sonu nedir?

Yanıt: 

Bilindiği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak yapılar için ilgili belediye başkanlığından inşaat ruhsatı alınarak yapı yapılması ve yapının projesine uygun şekilde tamamlanmasından sonra da yine inşaat ruhsatını veren makamdan yapı kullanma izin belgesi alınarak söz konusu yapının iskana açılması gerekir, bu konu 3194 sayılı İmar Kanununda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

   Öte yandan, belediyeler da dahil olmak üzere; kamu kurumları ve kamu görevlileri her vatandaşa karşı yasal ilkeler kapsamında yansız bir biçimde davranmakla yükümlüdür. Bunun aksine hareket edenler hakkında ise Cumhuriyet savcılarına veya ilgisine göre; belde belediyesi hakkında ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe şikayette bulunulması, ilçe ve il belediye başkanlıkları/başkanları için ise İçişleri Bakanlığına müracaatta bulunularak şikayet hakkının kullanılması mümkündür.


Soru: 

İlçe girişinde ana yolla bitişik tahıl deposu ve kantar olur mu? Belediye Kanunu`nun 39 uncu maddesini detaylı açıklar mısınız?

Yanıt: 

Belediye Kanununun 39 uncu maddesi, belediye başkanlarının özlük haklarını düzenler, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda bir düzenleme içermez.

    Sorunuzda dile getirdiğiniz, işyeri açma hususundaki düzenlemeler, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe göre işyerleri; sıhhi işyerleri, gayrisıhhi işyerleri ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak gruplandırılmıştır.

   Yönetmeliğe göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde işyeri ruhsatları, bazı istisnalar dışında ilgili belediye tarafından verilecektir. Mevzuatımızdaki düzenlemeler istinaden; faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerlerine "gayrisıhhi müessese/işyeri" denilmektedir.

    Dolayısıyla, zahire deposu ve kantar gayrisıhhi müessese niteliğinde bir faaliyet gösteriyorsa, Yönetmelikteki sınıfına göre gerekli şartları taşıyıp taşımadığına bakılarak ruhsatlandırılacaktır. Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılmasında, bunların bulunacağı yer hakkında kısıtlamalar getirilebilir veya beldenin özelliğine göre, farklı yerlerde açılmasına karar verilebilir. Bütün bu hususlarda yetki ruhsat veren belediyeye aittir.

   Bilindiği gibi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden: belediyeler, gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almakla görevlidir


UZMAN

- Dr.Hasan Hüseyin CAN


SORU FORMU

Soru-Yanıt bölümünde, sorularınızı yanıtlanması için bize yollayabilirsiniz.
Sorular ilgili uzmanlarımızca incelenerek yanıtlanacaktır. Yanıtlar yine bu bölümde soru ile birlikte yayınlacaktır.

SORU FORMU

Soru-Yanıt bölümünde, sorularınızı yanıtlanması için bize yollayabilirsiniz.
Sorular ilgili uzmanlarımızca incelenerek yanıtlanacaktır. Yanıtlar yine bu bölümde soru ile birlikte yayınlacaktır.

Sorulara verilen yanıtlar, ilgili uzmanın şahsi kanaati olup, buna istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. Yanıtlar ile ilgili “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü” ve uzmanlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.