TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ (NO: 2016/23)

Yayına Giriş Tarihi: 24.05.2016
Güncellenme Zamanı: 24.05.2016 10:29:11

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE

BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR 2016 YILINDA DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone: Tarımsal sulamada elektrik kullanan, şirket ile abonelik sözleşmesi olan çiftçi veya tüzel kişiliği,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Belge: Çiftçinin veya tüzel kişiliğin borcu olmadığını gösteren, Şirket tarafından tanzim edilmiş tasdikli evrakı,

d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken usul ve esasları yerine getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan tüzel kişileri veya başvuru tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş gerçek kişileri,

e) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İcmal: Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten Bakanlık ilgili Genel Müdürlüklerinin oluşturduğu gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren listeleri,

ğ) Protokol: İlgili şirket ile Genel Müdürlük arasında ÇKS veri paylaşımına ait usul ve esasların belirlenerek imza altına alındığı sözleşmeyi,

h) Şirket: Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,

ifade eder.

Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının uygulanması

MADDE 4 – (1) Şirket, elektrik tüketimine ait kayıtlar ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.

(2) Banka, Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen, ödemeye esas icmallerdeki çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen elektrik borcu bulunan tüketiciye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşenlerin destekleme bedellerini ilgililerine ödemez.

(3) Şirket borçlularına ödemenin yapılabilmesi için çiftçinin veya tüzel kişinin destekleme hak edişlerini almak üzere Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde Şirketten alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekir.

(4) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.

Diğer işlemler

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, destekleme ödemesinin yapılacağını, planlama aşamasında, Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.

(2) Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.

(3) Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hak ettiği destekleme tutarından, bankaya bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilir. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir.

(4) Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dâhilinde ÇKS`den veri paylaşımı yapar.

(5) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk, belgeyi düzenleyen tarafa aittir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2015/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 24.05.2016 gününden itibaren 743 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.