AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNERGELERİNİN HAZIRLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Yayına Giriş Tarihi: 22.09.2016
Güncellenme Zamanı: 29.09.2016 10:34:04

 

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)`tan:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNERGELERİNİN

HAZIRLANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri yönergelerinin hazırlanmasına dair usul ve esaslar ile haberleşme ve raporlama standardı ve uygulama birliğine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Başbakanlık, afet ve acil durumlara müdahale ile sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar, valilikler ile valiliklerce gerekli görülmesi halinde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan afet ve acil durum yönetim merkezlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası hükmü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) AADYM: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini,

b) AADYM yöneticisi: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin işleyişinden sorumlu olan yöneticiyi,

c) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

ç) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

d) Vardiya: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi için belirlenen çalışma saatleri aralığını,

e) Vardiya amiri: Her vardiya için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin çalışmalarını koordine eden personeli,

f) Yönerge: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergesini,

g) Yönetmelik: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğini,

ifade eder.

Afet ve acil durum yönetim merkezi yönergesi hazırlayacak kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Başbakanlık ve Başkanlık yönergesi Başkanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlık, kurum ve kuruluşların yönergeleri ilgili birimlerince, illerin yönergeleri il afet ve acil durum müdürlüklerince, kurulması valilerce gerekli görülen ilçelerin yönergeleri ise il afet ve acil durum müdürlükleri ile koordineli olarak kaymakamlıklarca hazırlanır.

İlke ve esaslar

MADDE 6 – (1) Yönergeler, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen afet ve acil durum halleri, illerin muhtemel risk ve tehlikeleri ile kurumların görev alanlarına giren konular dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Yönerge giriş kısmında, Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda en üst yöneticinin, illerde valinin ve ilçelerde kaymakamın genel talimatı yer alır.

(3) Yönergeler Ek-1`de yer alan formata göre hazırlanır.

(4) Yönerge onayında Ek-2`de yer alan form kullanılır.

(5) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile valilikler yönergelerinde afet ve acil durumların niteliği, kendi kurumsal yapıları ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütecekleri görevleri de dikkate alarak gereken eklemeleri ve detaylandırmaları yapar.

(6) Yönerge hazırlayan kurumlar tarafından belirlenen görevler ilgili personele tebliğ edilerek yönergelerin içeriği ve uygulamaları konusunda yılda en az bir defa eğitim verilir.

(7) Yönerge ve eklerinde yapılan değişiklikler, Ek-8`de yer alan Değişiklik Çizelgesine işlenerek yönergelerin devamlı güncel tutulması sağlanır ve yapılan değişiklik en geç bir ay içerisinde Başkanlığa bildirilir.

Bilgi ve haberleşme sistemi

MADDE 7 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, Haber Merkezi, Operasyon Merkezi, Toplantı ve Brifing Salonunun bulunduğu, yeterli kapasiteye sahip çalışma alanı hazır hale getirilir. İhtiyaca göre bu alanlara diğer hizmetler için ilaveler yapılır.

(2) Başkanlıkça bilgi ve haberleşme sistemi standartları belirlenene kadar, Ek-6`da yer alan tabloda belirtilen asgari sayı kadar haberleşme araç-gerecinin, Ek-7`de belirtilen detaylı özellikler göz önüne alınarak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde bulundurulması sağlanır.

(3) Ek-6`da yer alan Ortak Afet Frekansları;

a) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde bulunan tüm telsiz cihazlarına,

b) Merkezde bulunan tüm bakanlıklar, bakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek telsiz cihazlarına,

c) İllerdeki kurum ve kuruluşlarda ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenecek telsiz cihazlarına,

işlenir.

(4) İllerde Başkanlık tarafından Ortak Afet Frekansları için yeterli sayıda röle tesis ettirilir.

(5) Ortak Afet Frekanslarında nasıl hareket edileceğine dair usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Afet ve acil durum yönetim merkezleri yönergelerinin onaylanması

MADDE 8 – (1) Başbakanlık Yönergesi Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı, bakanlık yönergeleri bakan, kurum ve kuruluş yönergeleri en üst yönetici, il ve ilçelerin yönergeleri ise valiler tarafından onaylanır.

Afet ve acil durum hallerinde kullanılacak form ve raporlar

MADDE 9 – (1) Afet ve acil durum hallerinde bilgi ve haber akışı için kullanılacak form ve raporlar aşağıda sıralanmıştır:

a) Olay Akış Çizelgesi (Ceride),

b) Mesaj Formu,

c) Afet ve Acil Durum Raporu,

ç) Afet ve Acil Durum Özet Raporu,

d) Afet ve Acil Durum Bilgi Notu.

(2) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde vardiya esnasında meydana gelen hadiseler ile yapılan işlemler Ek-3`te yer alan Olay Akış Çizelgesi (Ceride) kullanılarak kaydedilir.

(3) Mesajlar Ek-4`te yer alan form içeriğine göre hazırlanır.

(4) Afet ve acil durum raporları Ek-5/a, b ve c`de yer alan raporların içeriğine göre ilgili bölümler doldurulmak suretiyle hazırlanır.

Raporların onaylanması ve gönderilmesi

MADDE 10 – (1) Afet ve Acil Durum Raporu, Afet ve Acil Durum Özet Raporu ile Afet ve Acil Durum Bilgi Notu, AADYM yöneticisi veya vardiya amiri tarafından onaylanıp, Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda Başkanlık/Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine ivedilikle gönderilir.

Uygulamaya ilişkin düzenlemeler

MADDE 11 – (1) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile valilikler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yönergelerini çıkarırlar.

(2) Bu Tebliğe göre hazırlanacak yönergeler yürürlüğe girinceye kadar iş ve işlemler 6/8/2011 tarihli ve 28017 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği doğrultusunda hazırlanmış olan yönergelere göre yürütülür.

Yetki

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ ile ilgili ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13 – (1) 6/8/2011 tarihli ve 28017 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 22.09.2016 gününden itibaren 537 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.